História - informačné štúdiá

Študijný program história - informačné štúdiá sa otvára vzhľadom na najnovšie požiadavky trhu na nové zamestnania vyžadujúce si nevyhnutné prepojenie poznatkov z humanitných odborov s digitálnymi technológiami. Napĺňa požiadavky na medziodborové štúdium tak, aby znalosti jeho absolventa zahŕňali oba odbory a prepájali ich do funkčného celku. K prieniku študijných programov dochádza v oblasti historického výskumu a v oblasti práce s digitálnymi médiami a informačnými technológiami, ktoré predstavujú predpoklad pre kompetentnú analýzu historických prameňov. Štúdium sa orientuje na manažment, vyhľadávanie, analýzu, tvorbu a sprostredkovanie informácií a informačných produktov v oblasti historického výskumu.

Zameriava sa na:

 • manažment informácií a informačných zdrojov v oblasti historického výskumu,
 • vyhľadávanie informácií,
 • tvorbu a distribúciu informačných produktov,
 • historický vývoj médií a nosičov informácií,
 • digitalizáciu a spracovanie kultúrneho dedičstva,
 • analýzu historických prameňov,
 • analýzu, tvorbu a správu historických databáz a digitálnych knižníc,
 • využívanie digitálnych médií, sociálnych sietí, databázových systémov a informačných technológií v historickom výskume.

Uvedené teoretické poznatky sú kombinované s prednáškami špecialistov z praxe a študenti si ich zdokonaľujú v rámci odbornej praxe a praktických cvičení realizovaných v spolupráci s partnerskými inštitúciami. Časť svojho štúdia a praxe môžu absolvovať aj v zahraničí v rámci študentského programu Erasmus+ a iných schém, pretože fakulta má uzavreté množstvo partnerských zmlúv. Absolventi programu si môžu prehlbovať vedomosti v magisterskom a doktorandskom štúdiu odboru priamo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v jednom zo zvolených odborov.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu história – informačné štúdiá je pripravený prepájať vo svojej budúcej práci poznatky z histórie s poznatkami knižnično-informačného charakteru. Absolventi programu získajú poznatky z propedeutických historických disciplín a základné poznatky z kľúčových etáp vývoja ľudskej spoločnosti. Dokáže aplikovať teoretické vedomosti z propedeutických historických disciplín v praxi (dokumentačná, osvetová, odborná a i. činnosť) a spoľahlivo sa orientovať v poznatkoch z dejín ľudskej spoločnosti. Ďalej dokáže využívať metódy výberu, akvizície, spracovania, uchovávania, doplňovania, vyhľadávania, distribúcie a využívania informačných zdrojov, na využívanie teoretických poznatkov z organizácie poznania, informačnej analýzy, tvorby a uplatňovania informačnej politiky. Získa a pochopí teoretické a metodologické základy informačnej vedy, ktoré vie aplikovať na praktickej úrovni v knižnično-informačnej praxi s využitím moderných informačných a komunikačných technológií.

Absolvent tohto študijného programu je spôsobilý vykonávať základné profesionálne činnosti a pracovné postupy v povolaniach najmä v prierezovej oblasti, ako sú pamäťové inštitúcie, múzeá, galérie, pamiatkové ústavy, historické knižnice a historické knižné fondy v rôznych inštitúciách. Je spôsobilý zabezpečiť spracovanie historických fondov na základe aktuálne platných medzinárodných štandardov v tradičnej podobe aj o forme databázových systémov, vie zabezpečiť ich ochranu a sprístupňovanie v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Pozná stav spracovania historických fondov v zahraničí a získané poznatky vie uplatňovať aj v slovenskom prostredí. Pozná metódy historického výskumu, ktoré vie aplikovať vo výskume kultúrneho dedičstva.

Bakalársky program história - informačné štúdiá jedinečne spája digitálne technológie a médiá s historickým výskumom, čo dáva absolventom široké možnosti uplatnenia na trhu práce v prostredí nemeckých a iných kultúrnych, pamäťových a informačných inštitúcií vo verejnom aj komerčnom sektore. Naši absolventi pracujú napríklad ako:

 • správcovia historických databáz, informačných zdrojov, webových archívov,
 • projektoví manažéri v informačných inštitúciách,
 • digitálni kurátori,
 • dokumentaristi, bibliografi a informační špecialisti,
 • informační analytici,
 • tvorcovia informačných a mediálnych produktov.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/Doplňujúce informácie

Medziodborový študijný program históriainformačné štúdiá je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú záujem o históriu a majú vzťah k informačným technológiám či k práci s informáciami. Štúdium uspokojí predovšetkým požiadavky tých, ktorí majú vzťah k historickému výskumu, novým médiám, práci s textom a informáciami. Dobrým predpokladom pre štúdium sú solídne znalosti zo stredoškolského učiva z oblasti histórie, náuky o spoločnosti a informatiky.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho kolokvia, ktoré uskutočňuje príslušná katedra, resp. katedry v súlade s platnými pravidlami prijímacích skúšok na FiF UK.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, resp. všetci prihlásení uchádzači.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/informacie-pre-uchadzacov-so-specifickymi-potrebami/
Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/5933 9111,  e-mail: milica.schraggeova@uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Pre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. (okrem študijného programu slovakistické štúdiá pre zahraničných študentov).  Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá a žurnalistika  sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.Forma prijímacej skúšky

Na študijný program história - informačné štúdiá budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.sk, s. r. o. • Podanie prihlášky na štúdium

  02.01.2019 - 28.02.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.12.2018 - 25.05.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Špecifický symbol: vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky UK v Bratislave
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 01.10.2018 21:53

Upozorniť na neaktuálne údaje