Herný dizajn

Cieľom štúdia je získať vysokoškolskú odbornú kvalifikáciu v oblasti herného dizajnu a súčasťou sú aj predmety zaoberajúce sa vizuálnymi efektami a tvorbou filmových príbehov. Štúdium je denné a trvá 3 roky. Končí štátnymi skúškami z predmetov Herný dizajn, Tvorba herného prostredia, Dejiny herného dizajnu a obhajobou praktickej záverečnej práce HD. Absolvent získa titul "bakalár" a je remeselne pripravený vykonávať profesionálnu prax.Uplatnenie absolventov

Absolvent ovláda problematiku vzťahu príbehu obrazu a zvuku v hernom priemysle a v ostatných multimédiách a môže sa uplatniť aj v mnohých blízkych príbeh rozprávajúcich audiovizuálnych médiách. Je plne pripravený uplatniť sa v praxi v pozícii autor hry a vizuálnych efektov vo všetkých filmu príbuzných žánroch – v spravodajstve, publicistike, dokumentaristike, reklame, animovanom filme, žánrovom filme, vzdelávacích a náučných žánroch, multimédiách, a je schopný samostatnej asistentskej činnosti v mediálnom priestore. V niektorých prípadoch je možné jeho uplatnenie aj v blízkych televíznych profesiách. Napríklad v profesii réžie, kamery, scenáristky alebo dramaturgie menších internetových štúdií. Okrem postavenia tvorcu môže byť asistentom produkcie HD alebo VFX, supervízorom, dohľadom nad prípravou a realizáciou HD a VFX, tvorcom pracovných postupov HD a VFX, reštaurátorom zdigitalizovaného filmového obrazu, tvorcom farebných korekcií, tvorcom špeciálnych efektov v hernom príbehu, tvorcom fotogrametrickej 3D grafiky, asistentom produkcie v hernom priemysle, tvorcom obsahu multimediálnych aplikácií, producentom hier. Realizuje sa v súkromných herných štúdiách, televíziách, výskumných pracoviskách, reklamných agentúrach, animačných štúdiách... Je mu otvorený priestor internetu, ktorý je skoro bezhraničným prostredím pre jeho uplatnenie. Je pripravený založiť si vlastné postprodukčné štúdio, štúdio tvorby multimédií a zapojiť sa do konkurenčného boja pri realizácii objednávkovej tvorby ako autor alebo spoluautor.

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Herného dizajnu je schopný nadpriemerne komunikovať v anglickom jazyku. Absolvent je pripravený pre profesionálnu dráhu aj v zahraničí.

Po splnení podmienok bakalárskeho štúdia sa môže uchádzať o magisterské štúdium študijných programov FTF VŠMU Bratislava, VŠVU Bratislava ako aj ostatných programov v príbuzných študijných odboroch, predovšetkým zahraničných škôl (napr. v Berlíne v minulosti úspešné zaradenie nášho absolventa, v Škandinávii alebo Veľkej Británii).

Obhajobou praktickej bakalárskej práce a absolvovaním kolokviálnej skúšky študent získava titul Bc.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia nájdete v prospekte: 

Študijný program: Herný dizajn
Študijný plán:
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 7. 2. 2022 – 8. 2. 2022
Zaslanie elektronickej prihlášky: najneskôr do 10. 12. 2021
Uloženie povinných domácich prác do systému: najneskôr do 7. 1. 2022
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 8

Prospekt – Herný dizajnDoplňujúce informácie

FTF akceptuje výlučne elektronickú prihlášku z vlastného informačného systému. Iné typy, napr. z Portálu VŠ, neakceptujeme.Elektronickú prihlášku nájdete na tomto odkaze spolu s usmernením, ako sa prihlásiť a ako postupovať pri vypĺňaní. Nezabudnite do prihlášky nahrať všetky povinné prílohy vrátane potvrdenia o platbe: e-prihlaska.vsmu.skPodmienky pre zahraničných študentov

Totožné ako pre domácichPodmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Všetci uchádzači musia vykonať prijímaciu skúšku v stanovenom termíne.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prospekt – Herný dizajnForma prijímacej skúšky

Talentová, ústna, písomnáTesty

Všeobecno - vzdelávacie • Podanie prihlášky na štúdium

  15.10.2021 - 10.12.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  07.02.2022 - 08.02.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  02.09.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
8


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku (elektronická forma)
 • výročné vysvedečenia zo strednej školy (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1650 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Po vyplnení a potvrdení elektronickej prihlášky Vám systém ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument). Potvrdenie o platbe pripojte k elektronickej prihláške. 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD. – molakova@vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 12.11.2021 17:48

Upozorniť na neaktuálne údaje