Herectvo

Nosné témy jadra znalostí študijného programu Herectvo druhého stupňa a zameriavajú sa na:

¨   štrukturálna analýza a tvorivé aplikácie interpretácie dramatického textu,

-    tvorba dramaturgických koncepcií,

¨    autorská tvorba,

¨    realizácia javiskovej predstavy,

¨    súčasné trendy v metodológii tvorivých postupov v odbornostiach  divadelného umenia, ročníkový projekt – umelecký výkonUplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia je tvorivou osobnosťou v odbore herectva a to vo všetkých oblastiach jeho uplatnenia (divadlo, televízia, film, rozhlas, dabing). Štúdium je uzatvorené realizáciou uceleného umeleckého projektu (divadelného, rozhlasového, filmového a televízneho).Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

  Špecifické požiadavky na prijímacie skúšky , spôsob ich uskutočnenia a podmienky prijatia  sú uverejnené na webovej stránke www.fdu.aku.sk   Doplňujúce informácie

    Termíny konzultácií:  po individuálnom dohovore* Konzultácie sa vzhľadom na pandemickú situáciu rušia

    *  Na termín individuálnej konzultácie sa musí záujemca prihlásiť najmenej 10 pracovných dní  

      pred požadovaným termínom  na mailovej adrese – ingrid.dobisova@aku.sk

    Záujemcovia o konzultáciu sa musia 3 pracovné dni pred konzultáciou ohlásiť na mailovej adrese  -  ingrid.dobisova@aku.sk

   Elektronická prihláška na štúdium:
   Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. Prihlášky je možné podávať od 1. februára 2021 (sprístupnené)
   na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
   uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
   Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky)

    

    

       Podmienky pre zahraničných študentov
   • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov
   • zahraniční uchádzači platia administratívny poplatok  v hotovosti, pri prezentácii na prijímacom konaní.


    Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

    Mgr.art. Soňa KOčanová, ArtD.

    e-mail: sona.kocanova@aku.sk
    tel.:+421 48 4320 305    Všeobecné informácie k prijímacej skúške
    • po úspešnom skončení bakalárskeho študijného programu a vykonaní bakalárskej skúšky sa môže študent prihlásiť na magisterské štúdium, a to na základe žiadosti o prijatie
    • absolvent bakalárskeho študijného programu, ktorý vykonal štátnu skúšku s výsledkom „veľmi dobre“ bude prijatý na základe poradia navrhnutého prijímacou komisiou a rozhodnutím dekana, podľa kapacitných a ekonomických možností fakulty v prijímacom konaní
    • absolvent bakalárskeho študijného programu na inej fakulte  k svojej žiadosti priloží podľa vlastného výberu  svoje autorské práce, v ktorých uplatnil svoj talent, zoznam realizovaných cvičení, seminárnych prác a skúšok v odborných profilových predmetoch. Skúšobná komisia ohodnotí práce uchádzača a spolu s výsledkom osobného pohovoru s uchádzačom navrhne jeho prijatie dekanovi FDU AU.


    Forma prijímacej skúšky

    talentová skúška    • Podanie prihlášky na štúdium

     06.08.2021

    • Konanie prijímacej skúšky

     - 16.08.2021

    Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
    Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

    Posielajte mi novinky

    Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
    12


    Prílohy
    • životopis (papierová forma)
    • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
    • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
    • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


    Ročné školné
    Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
    Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

    Poplatok za prijímacie konanie
    písomná prihláška: 30 €
    elektronická prihláška: 20 €

    Fakturačné údaje

    Banka: Štátna pokladnica
    Účet:7000067813/8180

    IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

    Variabilný symbol: 501

    Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

    Na zadnej strane poštovej poukážky - informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FDU

     

    Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
    Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

    Posielajte mi novinky

    Detail študijného programu

    HelpDesk

    037 / 641 48 81
    0911 154 882
    0911 154 214

    helpdesk

    Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
    Posledná aktualizácia: 14.06.2021 21:45

    Upozorniť na neaktuálne údaje