Herectvo

Študijný program Herectvo má za cieľ rozvoj kreatívnych dispozícií študenta, nielen v klasickom činohernom herectve, ale najmä na prípravu interdisciplinárne vybavených hercov, v moderných profesiách, filmového, televízneho, rozhlasového a dabingového herectva a multimediálnych performácií.

Bakalárske umelecké štúdium herectva je koncipované v troch základných rovinách: psychosomatickej, kreatívnej a teoretickej.

Prvá rovina - prehĺbenie a rozvoj  vlastnej identity a tvorivej individuality.

Druhá rovina – rozvoj fyzického výrazu a kultúry reči.                       .  

Tretia rovina - je štúdium teórie, dejín umenia, najmä dramatického.Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia získa teoretické a praktické poznatky divadelného umenia a zvláda ich použitie pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Získa prehľad o historických a súčasných podobách divadelného umenia.

Získa prehľad o historických a súčasných podobách divadelného umenia. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód na vznik javiskového diela. Absolventi štúdia sa uplatňujú ako členovia umeleckých súborov profesionálnych divadiel, v médiách, ako pracovníci kultúrnych zariadení vo vedúcich funkciách amatérskych súborov a dramatických odborov umeleckých škôl a konzervatórií a v širokom spektre umeleckej, výchovno – vzdelávacej a organizačnej činnosti. 

Absolvent získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie tvorby v divadelnom umení z pohľadu historického  a súčasného ,vie sa orientovať v systéme tvorivých postupov a metód umeleckej tvorby a aplikovať ich v tvorivom procese,má schopnosť interpretovať dramatický text, realizovať javiskovú predstavu,formulovať teoretické názory vo svojej odbornosti,schopnosť skúmať a reflektovať tvar a metódy umeleckého diela a umeleckého výkonu. Pracovať efektívne a samostatne ale aj ako člen umeleckého tímu,udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji, adaptovať sa do tímovej práce a schopnosť viesť kolektív.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Špecifické požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia podľa akreditovaných bakalárskych  študijných programov sú uverejnené na webovej stránke www.fdu.aku.skDoplňujúce informácie

Deň otvorených dverí: 12. februára 2019 od 10.00 hod.

Termín konzultácií:

1. termín 14.01.2019 od 13.00 hod.         

2. termín 18.02.2019  od 13.00 hod.

Na  konzultáciu je potrebné sa nahlásiť najmenej 3 dni pred stanoveným termínom –    telefonicky: 048/4320320, mailom: dobisova@aku.sk.

 

 Podmienky pre zahraničných študentov
 • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. art. Barbora Špániková,AtrD., tel.: +421 48 4320 305Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Každý uchádzač sa musí podrobiť talentovej prijímacej skúške.
 • Prihlášku je potrebné zaslať na každý študijný program zvlášť.
 • Uchádzači, ktorí majú ukončené stredoškolské štúdium zasielajú s prihláškou overenú kópiu   maturitného vysvedčenia ( Dodatok nie je potrebné overovať!! ). Bežné vysvedčenia za štúdium  neposielať!!!
 • Tí uchádzači, ktorí ešte nezmaturovali, vypíšu do prihlášky prospech za 1., 2., 3. ročník len   koncoročné známky a za 4. ročník známky získané na pol roku.
 • Životopis je povinnou prílohou k prihláške.
 • Fakulta záujemcom poskytuje konzultácie – rozpis je zverejnený na web stránke    FDU AU –    www.fdu.aku.sk – AKTUALITY. Poplatok za konzultácie je 10,00 €.  Na  konzultáciu je potrebné sa nahlásiť najmenej 3 dni pred stanoveným termínom –   telefonicky: 048/4320320, mailom: dobisova@aku.sk . Poplatok sa platí v hotovosti na študijnom oddelení pre jej začatím.
 • Prijímacie skúšky sú anonymné, verejnosti neprístupné.
 • Za prípravu, organizáciu, priebeh a ukončenie prijímacieho konania zodpovedá dekan fakulty.
 • Zoznamy prijatých a neprijatých uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov budú zverejnené na webovej stránke FDU AU do 48 hodín od jeho ukončenia na www.fdu.aku.sk – AKTUALITY
 • Prihlášky posielať :

   V elektronickej forme:

  Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke https://e-prihlaska.aku.sk, kde uchádzač:

   • vyplní elektronickú prihlášku
   • potvrdí elektronickú prihlášku
   • vytlačí elektronickú prihlášku
   • odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu

   na adresu:

  Akadémia umení v Banskej Bystrici

  Fakulta dramatických umení

  J. Kollára 22

  974 01 Banská Bystrica

   - V písomnej forme

   • Tlačivo si uchádzač zakúpi v predajni ŠEVT, resp. vyhľadá na internete a vyplnenú a podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami odošle na vyššie uvedenú adresu poštou
   • Prihlášky sa posielajú do 15. marca 2019. Vo výnimočných prípadoch môže vedúci katedry prostredníctvom študijného oddelenia povoliť prijatie prihlášky aj po danom termíne.
    •  Súčasťou prihlášky musí byť civilná fotografia uchádzača ( nie na CD ) o rozmere 7,5 x 5 cm
    •  Pozvánka na prijímacie konanie bude uchádzačovi poslaná na mailovú adresu ktorú uvedie v prihláške, cca 14 dní pred prijímacím konaním.

   • Prihlášku na bakalárske vysokoškolské štúdium  je potrebné vyplniť podľa pokynov  a doplniť životopisom.
   • Po zaevidovaní a vyhodnotení prihlášok budú uchádzačom o štúdium zaslané ďalšie   potrebné informácie o prijímacom konaní pre jednotlivé študijné programy, ktoré budú zverejnené aj na webovej stránke AU (www.fdu.aku.sk).
   • Prihláška bez priloženého dokladu o zaplatení administratívneho poplatku bude vyradená z evidencie.
   • Prijímacie skúšky uchádzači absolvujú v slovenskom jazyku, povolený je aj český jazyk.


Forma prijímacej skúšky

talentové skúšky (formou konkurzu)Testy

písomný vedomostný test zameraný na všeobecný kultúrny prehľad • Deň otvorených dverí

  12.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  15.03.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.04.2019 - 26.04.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
16


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000067813/8180

Číslo účtu v tvare IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Variabilný symbol: 501

Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu.

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 19.09.2018 13:29

Upozorniť na neaktuálne údaje