Herectvo

Divadelná inscenácia je výsledkom syntetickej umeleckej snahy mnohých divadelných tvorcov, preto aj výchova budúcich divadelných umelcov prebieha v úzkej súčinnosti. Absolventi štúdia získavajú profesionálnu odbornosť v orientácii v divadelnom umení, s dôrazom na teoretické a praktické skúsenosti v metodológii a postupoch tvorivej činnosti, rozvoji imaginácie, samostatnej tvorivosti, na objavovanie nových pohľadov a umeleckých postupov, na kreatívne hľadanie a objavovanie súvislostí. Získavajú podrobné znalosti z dejín svetového a slovenského divadla, orientujú sa v teóriách a metodikách hereckej tvorby a tieto metódy dokážu uplatňovať v praxi, získavajú prehľadné znalosti v dejinách kultúry a súvisiacich humanitných odboroch. Získavajú potrebné „technické“ zručnosti v oblasti hlasovej a pohybovej prípravy. Sú schopní samostatne vytvárať žánrovo odlišné dramatické postavy. Dokážu analyzovať dramatickú postavu, budovať jej štruktúru v kontexte situácie a v interakcii s inými postavami. Poznajú význam tvorivosti a osobitosti v procese tvorby a sú pripravení vnímať herectvo ako vedomú tvorbu. Sú schopní vytvárať alebo spolupracovať na projektoch nových mladých autorských divadelných kolektívov a sú otvorení tvorivým podnetom súčasného európskeho a svetového divadelného umenia.Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatňujú ako členovia umeleckých súborov profesionálnych divadiel, v médiách, reklamných agentúrach, amatérskych súboroch, slobodnom povolaní a v širokom spektre vedeckej, umeleckej, kritickej, publicisticko-žurnalistickej, edičnej, výchovno-osvetovej a organizačno-riadiacej činnosti.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • úspešné ukončenie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. (prijatie uchádzačov, ktorí nemajú absolvovanú maturitnú skúšku je podmienené predložením dokladu o jej vykonaní najneskôr do 30. 6. 2020)
 • úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky
 • ďalšie podmienky, ktoré sú uvedené pre jednotlivé študijné programy (Prospekt, www. stránka)
 • Záujemcovia o štúdium bc. stupňa na Divadelnej VŠMU v Bratislave môžu zaregistrovať prihlášku
  na štúdium v akademickom roku 2020/2021 aj elektronickou formou prostredníctvom akademického informačného systému AiS2, ďalej IS. Elektronická registrácia vašej prihlášky vás však nezbavuje povinnosti zaslania vytlačenej a podpísanej prihlášky, vrátane príloh poštou v stanovených termínoch na študijné oddelenie fakulty. Podmienky pre zahraničných študentov
 • štátni príslušníci členských krajín EÚ a ostatní štipendisti - rovnaké podmienky
 • samoplatcovia - talentové prijímacie skúšky, ostatné podmienky sa upresňujú dohodou
 • bližšie informácie poskytne prodekan pre študijnú činnosť (viď www stránku)


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Talentové skúšky prebiehajú 4 dni (alebo viac dní, podľa počtu uchádzačov), v troch kolách pred komisiou, ktorá je zložená z pedagógov Katedry herectva DF VŠMU. Majú charakter výberový, etapový a postupový. Skúšky začínajú anonymným prvým kolom, ktoré pozostáva z povinných textov, textov podľa vlastného výberu, a ďalších zadaní podľa bodu 1 a 2 tohto prospektu . Uchádzači, ktorí postúpia do ďalšieho kola absolvujú skúšky v ktorých budú overené ich základné dispozície pre štúdium herectva a hlasové, rečové a pohybové dispozície. Podotýkame, že ide o všeobecné dispozície a nie o mieru dokonalosti ich používania. Posledné kolo poskytne priestor na podrobnejšie zistenie uchádzačových predpokladov a schopností pre zvolený odbor. Uchádzači absolvujú aj test zo všeobecného vzdelania.(Základná orientácia v kultúre a umení). Uchádzač postúpi do ďalšieho kola na základe získaných bodov, ktoré navrhujú skúšobné komisie. Jednotlivé kolá predstavujú uzatvorené samostatné celky, v ktorých uchádzač musí dosiahnuť minimálny stanovený počet bodov, potrebných na postup do ďalšieho kola. Uchádzač, ktorý nevyhovel v niektorej časti talentových skúšok, nepostupuje do ďalšieho kola - nevyhovel talentovej prijímacej skúške.

Prihlášky na štúdium sa podávajú na predpísanom tlačive, alebo uchádzač vyplní a vytlačí elektronickú prihlášku e-prihlaska.vsmu.sk (DF PREFERUJE ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU. DF VŠMU neakceptuje elektronickú prihlášku z Portálu VŠ ani iné elektronické prihlášky.). • Deň otvorených dverí

  16.11.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  07.01.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  20.02.2020 - 24.02.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
14


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000072858/8180
Variabilný symbol: 62

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Mgr. art. Barbora Zamišková, ArtD. – zamiskova@vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 21.09.2019 20:19

Upozorniť na neaktuálne údaje