Grafika a iné médiá

http://www.vsvu.sk/o-nas/katedry/katedra-grafiky-a-inych-medii/

Magisterské štúdium na VŠVU sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave umenia a na rozvíjanie schopností, ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi magisterského štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého stupňa je na VŠVU dva roky.
Záverečnou prácou magisterského štúdia je diplomová práca a štúdium je ukončené štátnou skúškou. Absolventom štúdia magisterského štúdia na VŠVU sa udeľuje akademický titul „magister umenia“ (v skratke „Mgr. art.“).Uplatnenie absolventov

Študijný odbor – výtvarné umenie:

 • grafika a iné médiá

Profil:
Absolvent magisterského štúdia má špecializovanú praktickú i teoretickú prípravu, založenú na štúdiu voľného umenia. Dokáže ju tvorivo uplatňovať pri výkone svojho povolania ako samostatne tvoriaci výtvarník, alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej konfrontácie.  Je schopný tvoriť výtvarné diela a dokáže používať celý rozsah technologických postupov a médií vyplývajúci z obsahu študijného programu. Je schopný analyzovať a interpretovať svoju tvorbu a vie odprezentovať svoju tvorbu v cudzom jazyku.
Absolvent sa môže uplatniť:
ako samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, SŠUP, VŠ, ako pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU sa môže prihlásiť iba na jeden študijný program, pričom konkretizuje aj ateliér, do ktorého sa hlási. Vyplní a elektronicky odošle elektronickú prihlášku, ktorá bude umiestnená na webovej stránke VŠVU
od 22.03.2019 do 22.05.20189 Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 23.05.2019 ju poštou odošle spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis
 • úradne overená kópia bakalárskeho diplomu, v prípade diplomu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
 • úradne overená kópia dodatku k diplomu alebo výpis absolvovaných predmetov s vypočítaným váženým študijným priemerom, ktorý bude potvrdený študijným oddelením príslušnej vysokej školy (uchádzači z inej vysokej školy ako VŠVU), v prípade dokladu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium
  Viac informácií:
  http://www.vsvu.sk/studium/studenti/uznavanie-dokladov/
  http://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

na adresu:
Rektorát Vysokej školy výtvarných umení
Študijné oddelenie
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 BratislavaVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania.
Ak študent absolvoval bakalárske štúdium, t. j. študijný program prvého stupňa, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU.
Súčasťou prijímacieho konania na magisterské štúdium na VŠVU je prijímací
pohovor, ktorý sa uskutoční 21.6.2019 a na základe ktorého sa majú preveriť individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky magisterského štúdia na VŠVU, rozhľad v problematike a v dianí v odbore, úroveň myslenia, jeho znalosti z dejín a teórie umenia a estetiky.

Informácie o magisterskom štúdiu poskytuje študijné oddelenie VŠVU:

Ing. Sylvia Kozáková 
02 5942 8511 
kozakova@vsvu.skForma prijímacej skúšky

Prijímací pohovor pozostáva z týchto častí:

 • prezentácia portfólia uchádzačom (portfólio je vo forme fotografií alebo v elektronickej podobe).
 • rozprava členov komisie s uchádzačom o magisterské štúdium
 • hodnotenie portfólia a rozpravy komisiou

Každý člen prijímacej komisie boduje portfólio a rozpravu s uchádzačom (v rozpätí 0 – 5 bodov), pričom na základe súčtu bodov od jednotlivých členov komisie je vytvorené poradie uchádzačov. Výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predkladá prijímacia komisia rektorovi VŠVU, ktorý rozhoduje o prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného VŠVU. Rozhodnutie o prijatí dostane uchádzač v súlade so zákonom a predpismi VŠVU.

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na magisterské štúdium podrobne upravuje Vnútorný predpis o prijímacom konaní na VŠVU. • Podanie prihlášky na štúdium

  22.03.2019 - 22.05.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  21.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Poplatok vo výške 25 eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom:

 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Konštantný symbol: 0308
 • Špecifický symbol:“šesťmiestne číslo začínajúce číslom 19 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly”, príklad.: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 190037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:
Majiteľ účtu : Vysoká škola výtvarných umení,
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Konštantný symbol: 0308
 • Špecifický symbol:“šesťmiestne číslo začínajúce číslom 19 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly”, príklad.: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 190037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Sylvia Kozáková – kozakova@vsvu.sk
Posledná aktualizácia: 06.09.2018 13:42

Upozorniť na neaktuálne údaje