Geoprieskum

Študijný program Geoprieskum je zameraný na získanie vedomostí súvisiacich s prieskumom nerastných surovín, environmentálnych záťaží a geohazardov. Študijný program reaguje na zvýšenú potrebu ochrany životného prostredia v rámci realizácie geologicko - prieskumných prác. Hlavným cieľom je osvojenie podstatných faktov, pojmov, princípov a teórií, vzťahujúcich sa ku geologickým prieskumným technológiám, využívaných pri realizácii banského a geologického prieskumu a pri ochrane životného prostredia. Študijný program zabezpečuje získanie manažérskych i praktických schopností a zručností pri navrhovaní a použití konvenčných a moderných metód geoprieskumu a samostatného spracovania výsledkov a organizačného zabezpečenia technického riešenia bansko-geologických a geologicko-prieskumných prác.Uplatnenie absolventov

Študijný program reaguje a vychádza z požiadaviek praxe, kde sa očakáva od absolventov  študijného  programu  analyzovať  a  syntetizovať  základné  problémy geoprieskumu. Majú  primerané  vedomosti  v oblasti  podnikania,  organizácie a manažmentu bansko - geologických a geologicko - prieskumných prác.
Absolventi  študijného  programu  majú  uplatnenie  v priemysle,  ktorý  využíva potenciál nerastných surovín, v oblasti geologicko - prieskumných prác, environmentálnej  geológie  a  v  stavebníctve.  Predložený  študijný  program priamo reaguje na prax, kde sa vyžaduje od absolventa Bc. štúdia  znalosť, využitie, aplikácia metód geoprieskumu v priemyselných činnostiach.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatiaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatiaForma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 19.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. – andrea.rosova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 24.10.2019 15:57

Upozorniť na neaktuálne údaje