Geoprieskum

Uplatnenie absolventov

Študijný program reaguje a vychádza z požiadaviek praxe, kde sa očakáva od absolventov  študijného  programu  analyzovať  a  syntetizovať  základné  problémy geoprieskumu. Majú  primerané  vedomosti  v oblasti  podnikania,  organizácie a manažmentu bansko - geologických a geologicko - prieskumných prác.
Absolventi  študijného  programu  majú  uplatnenie  v priemysle,  ktorý  využíva potenciál nerastných surovín, v oblasti geologicko - prieskumných prác, environmentálnej  geológie  a  v  stavebníctve.  Predložený  študijný  program priamo reaguje na prax, kde sa vyžaduje od absolventa Bc. štúdia  znalosť, využitie, aplikácia metód geoprieskumu v priemyselných činnostiach.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA FAKULTE BERG TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019Doplňujúce informácie

Minimálny počet uchádzačov-študentov pre otvorenie študijného programu:
- v dennej forme štúdia je 20
- v externej forme štúdia je 12Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA FAKULTE BERG TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.05.2018

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 19.06.2018

  • Zaslanie vysvedčenia do

    08.06.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Daniel Jelinek – daniel.jelinek@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 15.03.2018 09:08

Upozorniť na neaktuálne údaje