Geodézia a geografické informačné systémy

Št. program Geodézia a geografické informačné systémy je akreditovaný v študijnom odbore Geodézia a kartografia. Študijný  odbor  Geodézia  a kartografia  vychováva  odborníkov,  potrebných  pri  plnení  úloh štátu, rezortu geodézie, kartografie a katastra, stavebníctva a priemyslu.  Študenti prvého stupňa si počas štúdia majú osvojiť základné poznatky z oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností. Tvorivo rozvíjajú základné teoretické vedomosti. Vedení sú k prispôsobivosti k riešeniu úloh, ktoré treba zvládnuť najmä v oblasti budovania geodetických bodových polí, zberu údajov pre štátne mapové diela, informačné systémy a kataster nehnuteľností, ako aj úloh súvisiacich s investičnou činnosťou. Vypestujú sa u nich návyky profesionálnej samostatnosti a rozhodnosti, založené na metodologickom prístupe pri rešpektovaní správneho vecného riešenia. V záujme samostatnej prípravy a práce študenta sa využíva výpočtová technika na odstránenie prácnosti štatistických spracovaní, postupov pri navrhovaní, možnosti modelovania a optimalizačných postupov, výpočtových, testovacích a hodnotiacich programov, s využívaním programov GIS a programov typu CAD. Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na predmety, ktoré sú súčasťou odporúčaného študijného plánu: Fyzika, Matematika, Geodézia, Spracovanie a analýza meraní, Geoinformatika, resp. Geografické informačné systémy (GIS), Spracovanie dát v GIS, Lokálne geodetické siete, Programovanie , Inžinierska geodézia, Katastrálne mapovanie, Fyzikálna geodézia, Kartografická tvorba a reprodukcia, Kataster nehnuteľností, Pozemkové úpravy, Fotogrametria, Sférická astronómia a kozmická geodézia, Výučba v teréne z geodézie, a IG. Záverečná práca bakalárskeho štúdia.Uplatnenie absolventov


Absolventi získajú schopnosti vykonávať všetky druhy geodetických prác na povrchu aj v podzemí, v štátnej i súkromnej sfére v priemyselnej oblasti: stavebníctvo, baníctvo, strojárstvo, hutníctvo, ako i v nepriemyselnej aplikácii: meračské a mapovacie práce pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo, lesníctvo, pozemkové úpravy, v celej oblasti katastrálnych úradov, pozemkových úradov a pod.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatiaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatiaForma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 19.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. – andrea.rosova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 09.11.2019 13:42

Upozorniť na neaktuálne údaje