Genetické technológie v agrobiológii

Absolvent/ka študijného programu Genetické technológie v agrobiológii má osvojené rozsiahle teoretické vedomosti na úrovni hodnotenia a analýzy v oblastiach genetických, genomických, epigenetických a bioinformatických  poznatkov o rastlinných a živočíšnych potravinových zdrojoch a ich interakcie v rámci agroekologickej variability. Absolvent dokáže analyzovať, navrhovať a uplatňovať biologické riešenia založené na -omikách v rastlinnej a živočíšnej produkcii. Samostatne formuluje odporúčania a postupy riešenia v oblasti genotypovania, diagnostiky a selekcie požadovaných genotypov rastlín a hospodárskych zvierat metódami genetických technológií. Disponuje odbornými zručnosťami  v oblasti biologického pozadia dedičnosti a premenlivosti rastlín a živočíchov, ako aj v oblasti  záchrany a ochrany biologickej rozmanitosti a oblasti riešenia problémov biologickej bezpečnosti. Absolvent/tka má vysoký stupeň samostatnosti v aplikácii optimalizácie postupov identifikácie významných vlastností genofondu rastlín a zvierat a analýze genetického založenia ku kvalite produkcie, jej nutričnej úrovne a zdravotnej bezpečnosti.

Uplatnenie absolventov
Uplatniteľnosť absolventov je najmä v oblasti laboratórnej diagnostiky a analytiky a v oblasti  pozícií v genetickom hodnotení rastlín a zvierat v rámci ÚKSUP, Štátneho plemenárskeho ústavu, v biologických službách orientovaných na šľachtenie nových odrôd rastlín a ochranu rastlinnej a živočíšnej biodiverzity ako aj v oblasti výskumu a vývoja na všetkých úrovniach - základný, aplikovaný aj korporátny.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1. Základné podmienky prijatia na II. stupeň štúdia 

Základnou podmienkou prijatia študenta na inžinierske štúdium je absolvovanie študijného programu
prvého stupňa a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.
Prijímacie konanie na inžiniersky stupeň štúdia na FAPZ SPU v Nitre sa uskutočňuje podľa §55, §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre a Štatútu FAPZ SPU v Nitre.
ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM
1. Nadväznosť študijného programu na absolvovaný Bc. stupeň.
2. Záujemcovia o štúdium posielajú elektronickú prihlášku v stanovenom termíne.Podmienky pre zahraničných študentov

  Zahraniční uchádzači z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, budú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium na FAPZ SPU v Nitre po úspešnom absolvovaní štúdia slovenského jazyka a doloženia certifikátu o jeho úspešnom ukončení.

 Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského štúdia v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form  aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie stupňa vzdelania bez porovnania odboru) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak o uznanie stupňa žiada žiadateľ, ktorého doklad o vzdelaní bol vydaný v štáte, s ktorým bola podpísaná medzinárodná bilaterálna zmluva, ale aj žiadateľ z ktoréhokoľvek iného štátu na účely preukázania splnenia základnej podmienky prijatia na štúdium. Podrobné informácie sú zverejnené: https://www.minedu.sk/uznavanie-dosiahnuteho-stupna-vysokoskolskeho-vzdelania-bez-porovnania-odboru-medzinarodne-dohody/#Ziadost

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie dokladu o vzdelaní v študijnom odbore) vydáva vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní. Podrobné informácie sú zverejnené: http://www.uniag.sk/sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc., Ústav chovu zvierat, FAPZ SPU v Nitre tel.: 037/641 48 00 , e-mail:
Klara.Vavrisinova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Termín podania prihlášky: do 20. júna 2023
Zasadnutie prijímacej komisie: 23. júna 2023Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.05.2023 - 20.06.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    23.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Aktuálny počet podaných prihlášok:
1


Prílohy
  • životopis (elektronická forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • doklad o úhrade poplatku za prihlášku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Poplatok treba uhradiť bezhotovostne prevodom z účtu, alebo internet bankingom. Fakturačné
údaje pre spôsob úhrady sú uvedené na poslednej strane e – prihlášky .
Poplatok treba uhradiť bezhotovostne prevodom z účtu alebo internetbankingom, nie poštovou
poukážkou na nasledovné fakturačné údaje:
názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76
Nitra
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 811 07 Bratislava
konštantný symbol (KS): 0558
variabilný symbol (VS): číslo prihlášky
špecifický symbol (ŠS): 102900721
správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).
pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom
s identifikáciou Vašej platby.
Adresa pre zasielane papierových prihlášok: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre,
študijné oddelenie, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Solčanská – marta.solcanska@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 29.09.2023 02:54

Upozorniť na neaktuálne údaje