Fyzioterapia

Absolvent bakalárskeho študijného programu je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Bude samostatne vykonávať činnosti, vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti.

Absolvent bakalárskeho študijného programu má predpoklady pre ďalšie univerzitné a následné špecializačné a najmä celoživotné kontinuálne vzdelávanie.Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu Fyzioterapia ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyzioterapii, balneológii a liečebnej rehabilitácii, v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, poradenskej a výchovnej činnosti. Absolventi vykonávajú svoju vysoko profesionálnu činnosť v rámci preventívnej, diagnostickej, liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti v liečebných a kúpeľných zariadeniach, v ústavoch sociálnej starostlivosti, v rehabilitačných ústavoch, v sanatóriách, v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, na pracoviskách so zameraním na liečebnú telesnú výchovu, fyzikálnu terapiu a komplexnú fyzioterapiu, ako aj v súčasnosti stále viac vyhľadávaných moderných rehabilitačno-rekreačných a preventívnych zariadeniach typu wellness / fitness.

Absolventi fyzioterapie môžu pôsobiť aj v iných špecializovaných pracoviskách, ako sú napr. zdravotné a komerčné poisťovne a úrady práce. Okrem toho môžu nájsť svoje uplatnenie aj vo vzdelávacích zariadeniach pre zdravotne postihnuté deti a mládež, v rekvalifikačných zariadeniach pre zdravotne postihnutých občanov, chránených dielňach, na pracoviskách ergoterapie. Taktiež môžu pôsobiť v spoločenských organizáciách, ktoré majú v svojej náplni resocializáciu zdravotne postihnutých občanov. Uplatnenie nájdu aj v zariadeniach, ktoré vykonávajú výrobu a distribúciu pomôcok pre oblasť fyzioterapie. Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru fyzioterapie sú subjekty tretieho sektora, ako sú občianske združenia a nadácie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na štúdium fyzioterapie a rádiologickej techniky sa môžu hlásiť absolventi stredných škôl bez obmedzenia, základnou podmienkou prijatia  na štúdium  je maturitná skúška, úspešné vykonanie prijímacej skúšky a iba v študijnom programe fyzioterapia aj overenie fyzických schopností uchádzača o štúdium.

 

Uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2018/2019, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za 4. ročník a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači ihneď po absolvovaní maturitnej skúšky, najneskôr do 14. júna 2019.

 

Uchádzači o študijný odbor fyzioterapia v prihláške si zvolia navyše:

-      jeden cudzí jazyk (anglický alebo nemecký jazyk), z ktorého vykonávajú prijímaciu skúšku, a v ktorom budú pokračovať v ďalšom štúdiu.

-      jednu z disciplín, z ktorej vykonávajú časť prijímacej skúšky: plávanie alebo atletika. Zvolenú disciplínu je potrebné vpísať do kolónky vedľa cudzieho jazyka!

Uchádzač si prinesie podľa zvolenej disciplíny buď plavky a uterák, alebo tenisky a športové oblečenie. Overovanie fyzických schopností uchádzačov je súčasťou prijímacej skúšky s výsledným hodnotením vyhovel, resp. nevyhovel, a bude prebiehať v ten istý deň ako písomné testy. Od uchádzača sa vyžaduje dobrý zdravotný stav.

 1.   Prípravný kurz:

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie bude organizovať prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium pre oba študijné programy v termíne jún 2019. Informácie o konaní prípravného kurzu pre uchádzačov na prijímacie konanie budú včas zverejnené na webovom sídle IFBLR (www.ifblr.ucm.sk) .Doplňujúce informácie

Termín konania Dňa otvorených dverí: marec 2018Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Ďurinová

eva.durinova@ucm.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium oboch študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program a jednu formu štúdia (poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku).Forma prijímacej skúšky

Pre prijatie uchádzača, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia,

- absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z akéhokoľvek predmetu na úrovni B2, resp. na úrovni B1,absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1– C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

 

Pre prijatie uchádzača, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

- celkový výsledok maturitnej skúšky.

 

Profilové predmety:

Profilové predmety predstavujú 20 % pre študijný program fyzioterapia a 15% pre študijný program rádiologická technika z celkového hodnotenia uchádzača:

fyzioterapia                            -  biológia, chémia, fyzika, cudzí jazyk,

rádiologická technika             -  biológia, fyzika, cudzí jazyk,

 

 1. 1.   Prijímacia skúška:

 

a)   Fyzioterapia:

-      písomná skúška

testy, ktorých obsah zodpovedá úrovni stredoškolského učiva, píšu sa na tabletoch, ktoré poskytne IFBLR.

-        biológia so zameraním na anatómiu a fyziológiu človeka,

-        cudzí jazyk (nemčina alebo angličtina).

-      overovanie fyzických schopností

-        plávanie (25m voľným štýlom) alebo

-        atletika (Jendrasikov test).

 

 1. 2.   Hodnotenie prijímacieho konania:

a)   Fyzioterapia:

-        test z biológie = 50% celkového hodnotenia,

-        test z cudzieho jazyka = 25% celkového hodnotenia,

-        profilové predmety = 20% z celkového hodnotenia (biológia, chémia, cudzí jazyk),

-        maturitná skúška = 5% celkového hodnotenia,

-        overovanie fyzických schopností = vyhovel / nevyhovel (nemôže byť prijatý).

Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok:

Výsledky získaných bodov za prijímaciu skúšku budú zverejnené  na webovom sídle IFBLR UCM:http://ifblr.ucm.sk.Testy

Fyzioterapia:

Vyhodnotenie prijímacieho konania:

- test z biológie  a somatológie                                                  

- test z jazyka (anglický / nemecký)                                            

- stredoškolské výsledky v profilových predmetoch a na maturite • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  03.06.2019 - 28.06.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • Zaslanie ústrižku o zaplatení poplatku za PK. (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka:                       Štátna pokladnica

Účet:                          7000071919/8180

Variabilný symbol:    41907

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 08.10.2018 08:56

Upozorniť na neaktuálne údaje