Rádiologická technika

Charakteristika študijného programu Rádiologická technika

Nosné témy jadra sú viazané na: rádiologicko-klinické jadro, anatomicko-fyzikálne jadro, predklinické a klinické jadro, humanitné jadro a ďalšie témy jadra.

 • všeobecné jadro: psychológia, latinský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, etika, zdravotnícka informatika, základy zdravotníckej legislatívy, telesná výchova,
 • anatomické, fyzikálne, biofyzikálne a rádiobiologické jadro: anatomický a fyziologický prehľad, fyzikálne a technické základy zobrazovacích techník, rádiologická fyzika, molekulárna rádiobiológia, molekulárna biofyzika
 • rádiologicko-klinické jadro: rádioekológia, ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením -radiačná ochrana, rádiotoxikológia
 • predklinické a klinické jadro: anatómia a fyziológia, prvá pomoc a ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, hygiena a epidemiológia
 • všeobecné jadro: základy vedeckej práce, anglický jazyk, nemecký jazyk, zdravotnícky manažment, zdravotnícka informatika, psychoterapia, znaková reč
 • anatomické, fyzikálne, biofyzikálne a rádiobiologické jadro: röntgenová anatómia, topografická anatómia, patologická anatómia, aplikovaná farmakológia
 • rádiologické a rádiologicko-klinické jadro: klinická onkológia, chirurgia, traumatológia, vnútorné a preventívne lekárstvo, ultrazvuková diagnostika, prístroje v rádiodiagnostike, rádioterapii a nukleárnej medicíne, angiografia, intervenčná rádiológia
 • rádiologicko-klinické jadro: klinická neurológia, ortopédia, pediatria a gynekológia, rádiodiagnostika, rádioterapia, klinická nukleárna medicína, klinická prax, rádiologické zobrazovacie metódy: počítačová tomografia, zobrazenia ultrazvukom, magnetická rezonancia, príp. iné druhy zobrazovacích metód (termografia, transcan), klinická nukleárna medicína, rádioterapia
 • záverečná práca – štátna skúška (Bc.)


Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Rádiologická technika bude vykonávať vysoko profesionálne činnosti v rámci diagnostickej a liečebnej starostlivosti v lôžkových a ambulantných diagnostických a liečebných zariadeniach, liečebných ústavoch, výskumných ústavoch a iných zdravotníckych inštitúciách s celoslovenskou pôsobnosťou, nevynímajúc pracoviská veterinárnej medicíny. Môže pôsobiť i na špecializovaných pracoviskách ako sú zdravotnícke poisťovne a úrady verejného zdravotníctva. Absolventi môžu nájsť uplatnenie aj v medzinárodných organizáciách a v organizáciách Európskej únie a pod.. Jeho prvoradé uplatnenie by malo byť v rámci zdravotníckeho zariadenia, tj. nemocnice, ale pozitívne uplatnenie absolventa môže byť aj v pregraduálnych a postgraduálnych vzdelávacích zariadeniach, rovnako sa uplatnia aj vo firmách zaoberajúcich sa výrobou rádiodiagnostických a terapeutických zariadení, sú spôsobilí vykonávať základné servisné výkony na prístrojoch k využívaných k týmto postupomVždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na štúdium fyzioterapie a rádiologickej techniky sa môžu hlásiť absolventi stredných škôl bez obmedzenia, základnou podmienkou prijatia  na štúdium  je maturitná skúška, úspešné vykonanie prijímacej skúšky a iba v študijnom programe fyzioterapia aj overenie fyzických schopností uchádzača o štúdium.

 

Uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2018/2019, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za 4. ročník a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači ihneď po absolvovaní maturitnej skúšky, najneskôr do 14. júna 2019.

 

1.   Prípravný kurz:

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie bude organizovať prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium pre oba študijné programy v termíne jún 2019. Informácie o konaní prípravného kurzu pre uchádzačov na prijímacie konanie budú včas zverejnené na webovom sídle IFBLR (www.ifblr.ucm.sk) .Doplňujúce informácie

Termín konania Dňa otvorených dverí: marec 2019Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Ďurinová

eva.durinova@ucm.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium oboch študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program a jednu formu štúdia (poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku).Forma prijímacej skúšky

Pre prijatie uchádzača, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia,

- absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z akéhokoľvek predmetu na úrovni B2, resp. na úrovni B1,absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1– C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

 

Pre prijatie uchádzača, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

- celkový výsledok maturitnej skúšky.

 

Profilové predmety:

Profilové predmety predstavujú 20 % pre študijný program fyzioterapia a 15% pre študijný program rádiologická technika z celkového hodnotenia uchádzača:

fyzioterapia                            -  biológia, chémia, fyzika, cudzí jazyk,

rádiologická technika             -  biológia, fyzika, cudzí jazyk,

 

-      písomná skúška

testy, ktorých obsah zodpovedá úrovni stredoškolského učiva, píšu sa na tabletoch, ktoré poskytne IFBLR.

-        biológia so zameraním na anatómiu a fyziológiu človeka,

-        fyzika.

 

 1. 1.   Hodnotenie prijímacieho konania:

a)   Rádiologická technika:

-        test z biológie = 60% z celkového hodnotenia,

-        test z fyziky = 20% z celkového hodnotenia,

-        profilové predmety = 15% z celkového hodnotenia (biológia, fyzika, cudzí jazyk),

-        maturitná skúška = 5% celkového hodnotenia.

Poznámky k hodnoteniu:

a) Pre prijatie uchádzačov, ktorí vykonali maturitnú skúšku podľa súčasných predpisov, budú smerodajné:

-        známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia,

-        absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z akéhokoľvek predmetu na úrovni B2, resp. na úrovni B1,absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1–C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

 

b) Pre prijatie uchádzača, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

-        známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

-        celkový výsledok maturitnej skúšky.

-         

 1. 2.   Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok:

Výsledky získaných bodov za prijímaciu skúšku budú zverejnené  na webovom sídle IFBLR UCM:http://ifblr.ucm.sk.Testy

Testy pre rádiologickú techniku:

-          biológia/somatológia,                  

-          fyzika.         • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  03.06.2019 - 28.06.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • Zaslanie ústrižku o zaplatení poplatku za PK. (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka:                       Štátna pokladnica

Účet:                          7000071919/8180

Variabilný symbol:    41907

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 08.10.2018 08:57

Upozorniť na neaktuálne údaje