Fyzioterapia

Absolvent študijného odboru fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Indikuje, plánuje a vykonáva vysokošpecializované techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, náročné fyziatrické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kineziológiu. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Má predpoklady pre samostatnú vedecko-výskumnú činnosť a metodicko-organizačnú prácu v odbore. Tvorivo sa podieľa na rozvoji odboru. Vie tvorivo pracovať v tíme a má príslušné riadiace schopnosti. Absolvent sa uplatní v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných liečebných zariadeniach, odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch a iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť, alebo ochranu a podporu zdravia. Charakteristickým znakom absolventa je hlboký, morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä chorým, telesne, mentálne postihnutým a hendikepovaným, vychádzajúci z pochopenia, vcítenia sa, z lásky k človeku a snahy pomôcť, vedieť ho akceptovať v najnáročnejších životných situáciách a akceptovať jeho právo na individualizovanú starostlivosť, účasť na nej, vrátane rozhodovania, zabezpečiť mu súkromie, byť schopný pochopiť pacienta a pomôcť mu riešiť jeho zdravotné problémy, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť, jeho spôsob vnímania zdravia, choroby, hendikepu, jeho prežívanie a správanie sa pod vplyvom zmien zdravotného stavu, získať ho a motivovať pre spoluprácu. Absolvent má predpoklady pre ďalšie špecializačné a kontinuálne vzdelávanie.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu fyzioterapia (2. stupeň):

 

Teoretické vedomosti:

 

•          pozná morfológiu a fyziológiu jednotlivých systémov ľudského tela s dôrazom na pohybový a podporný aparát a chápanie ľudského organizmu ako dynamického a adaptabilného celku,

•          má základné poznatky o patomorfologických a patofyziologických prejavoch chorobných procesov a stavov v ľudskom organizme,

•          má základné poznatky z  prevencie a zdravotníckej štatistiky,

•          chápe prostredníctvom získaných poznatkov jednotu organizmu a prostredia v zdraví a chorobe, význam preventívnych opatrení v zmysle ochrany a podpory zdravia,

•          má základné poznatky zo všeobecnej a špeciálnej farmakológie, o účinku liečiv,

•          ovláda základné ošetrovateľské techniky s následnou schopnosťou využívať získané poznatky vo fyzioterapii,

•          ovláda teoretické princípy zásad prvej pomoci všeobecne pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných udalostiach,

•          má základné poznatky o faktoch, pojmoch, vzťahoch, súvislostiach a princípoch pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, psychológie a sociológie,

•          ovláda teoretické základy a spôsoby efektívnej komunikácie v profesionálnej činnosti

•          ovláda základné princípy zdravotníckej etiky,

•          má teoretické základy zo všeobecnej kineziologickej propedeutiky, špeciálnej kineziológie a patokineziológie,

•          ovláda základný okruh poznatkov, údajov a metód z funkčnej diagnostiky najmä lokomočného systému, ktoré sú predpokladom pre prevenciu, správnu diagnostiku, účelnú terapiu a vyhodnotenie procesu liečebnej rehabilitácie,

•          ovláda základný okruh poznatkov kinezioterapie všeobecne a podľa konkrétneho stavu, charakteru ochorenia, postihnutia v jednotlivých klinických odboroch a v jednotlivých vekových obdobiach,

•          ovláda základný okruh poznatkov o fyzikálnej podstate fyziatrických, balneologických a elektroterapeutických procedúr, ich fyziologických účinkoch a dejoch uskutočňujúcich sa v organizme so zameraním na prevenciu, diagnostiku a terapiu,

•          ovláda základný okruh teoretických poznatkov z rekondično-relaxačných cvičení, ich využití a fyziologických účinkoch s následnou schopnosťou využitia v kinezioterapii,

•          ovláda teoretické poznatky, návody a postupy ergoterapie v liečebnej rehabilitácii,

•          má základné poznatky z medicínskej informatiky zamerané hlavne na profesionálnu činnosť fyzioterapeuta,

•          ovláda latinský jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu a osvojenie si odbornej profesijnej terminológie,

•          ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre a profesijnú komunikáciu.

 

Praktické schopnosti a zručnosti:

 

•          komplexne ovláda  opis, analýzu, vyhodnocovanie kineziologických záverov a je schopný využiť ich v kinezioterapii,

•          ovláda základný okruh jednotlivých metód a techník funkčnej diagnostiky lokomočného systému ako aj vnútorných systémov s následnou schopnosťou vyhodnocovať ich a vytvárať závery pre tvorbu kineziologických a rehabilitačných programov,

•          ovláda základný okruh metód, techník a postupov používaných v kinezioterapii v jednotlivých klinických odboroch podľa stavu a charakteru ohrozenia, ochorenia, postihnutia a hendikepu v jednotlivých vekových obdobiach,

•          ovláda základné indikácie, kontraindikácie a aplikácie fyziatrických, balneologických a elektroterapeutických procedúr,

•          ovláda základné indikácie, kontraindikácie a aplikácie jednotlivých druhov a techník masáží,

•          ovláda pohybové činnosti rekondično-relaxačných cvičení, ich demonštrovanie a aplikovanie do procesu liečebnej rehabilitácie,

•          ovláda základnú funkčnú diagnostiku, stavbu a realizáciu rehabilitačného programu z hľadiska ergoterapie,

•          ovláda základné zručnosti z rôznych oblastí pracovných činností a metodické návody na konkrétne postupy v ergoterapii,

•          ovláda základy metód, foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania vo výchove k zdraviu, pozitívne ovplyvňovanie zdravotného uvedomenia klientov a sociálnych skupín, metód ich získavania pre aktívnu účasť na ochrane a upevňovaní vlastného zdravia,

•          ovláda profesionálnu efektívnu komunikáciu a správanie sa, je schopný empatie a asertívneho správania vo vzťahu ku klientom,

•          ovláda základné ošetrovateľské techniky, všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vzťahujú na starostlivosť o pacientov, ich využitie vo fyzioterapii,

•          ovláda kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život a pri hromadných udalostiach,

•          ovláda základy práce s informačnými technológiami v profesionálnych činnostiach.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

 

•          je schopný aktívne sa zúčastniť pri tvorbe a ochrane zdravého životného a pracovného prostredia,

•          ovláda základné poznatky o výžive všeobecne a konkrétne pri prevencii a terapii ochorení jednotlivých systémov,

•          chápe základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania, obnovovania a faktory, ktoré ich ovplyvňujú,

•          ovláda základy profesijného práva a legislatívy, základy aplikácie poznatkov z práva a legislatívy v profesionálnych činnostiach,

ovláda organizáciu svojej práce, práce a spolupráce v zdravotníckom tíme, komunikáciu a odovzdávanie profesionálnych informácií v tíme.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

-      vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore fyzioterapia,

-      externé štúdium: nevyžaduje sa jeden rok odbornej zdravotníckej praxe absolvovanej v zdravotníckom zariadení, avšak vyžaduje sa súbežná súvislá prax v odbore.Doplňujúce informácie

Termín konania Dňa otvorených dverí: marec 2019Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 1. 1.   Prihláška:

 

Prílohy (kópie musia byť úradne overené):

-      vysokoškolský diplom prvého stupňa z odboru fyzioterapia a dodatok k diplomu (overené kópie uchádzači z iných vysokých škôl ako UCM, bez overenia absolventi IFBLR),

-      vysvedčenie o štátnej skúške (overené kópie uchádzači z iných vysokých škôl ako UCM, bez overenia absolventi IFBLR),

-      vysvedčenie o štátnej skúške (overené kópie uchádzači z iných vysokých škôl ako UCM, bez overenia absolventi IFBLR,

-      životopis,

-      potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

 

 1. 2.   Hodnotenie uchádzačov:

Poradie úspešnosti uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií:

-      vážený študijný priemer výsledkov štátnej skúšky – maximálne 30 bodov.

 

O prijatí na štúdium rozhoduje rektor UCM v Trnave.

Neprijatý uchádzač o štúdium môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia rektora do 8 dní od jeho doručenia  rektorovi univerzity.

V prípade, ak po ukončení procesu prijímania prihlášok na štúdium počet uchádzačov výrazne neprevyšuje, je rovný alebo je nižší ako plánovaný počet prijatých, môže rektor rozhodnúť o prijatí bez prijímacích skúšok. O tomto rozhodnutí sú uchádzači včas upovedomení písomne.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Ďurinová

eva.durinova@ucm.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium oboch študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program a jednu formu štúdia (poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku). • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 31.05.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  03.06.2019 - 31.07.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
150


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • Potvrdenie o zaplatení PK (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka:                       Štátna pokladnica

Účet:                          7000071919/8180

Variabilný symbol:    41907

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 06.02.2019 09:39

Upozorniť na neaktuálne údaje