Fyzioterapia

Charakteristickým znakom absolventa je hlboký, morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä chorým, telesne, mentálne postihnutým, vychádzajúci z pochopenia, vcítenia sa, z lásky k človeku a snahy pomôcť, vedieť ho akceptovať v najnáročnejších životných situáciách a akceptovať jeho právo na individualizovanú starostlivosť, účasť na nej, vrátane rozhodovania, zabezpečiť mu súkromie, byť schopný pochopiť pacienta a pomôcť mu riešiť jeho zdravotné problémy, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť, jeho spôsob vnímania zdravia, choroby, hendikepu, jeho prežívanie a správanie sa pod vplyvom zmien zdravotného stavu, získať ho a motivovať pre spoluprácu.

Absolvent študijného programu je oboznámený so základnými pravidlami a indikáciami terapie asistovanej zvieratami. Šport telesne postihnutých prehlbuje vedomosti študenta v oblasti možnosti integrácie človeka so zdravotným postihnutím.

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností absolvent musí mať široký odborný profil s nevyhnutným predchádzajúcim všeobecným vzdelaním, byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov. Schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, ovládať dôležité manuálne zručnosti, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi a etickými normami.Uplatnenie absolventov

Absolventi sú spôsobilí vykonávať vysoko profesionálne činnosti v rámci preventívnej, liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti v lôžkových a ambulantných zariadeniach, rehabilitačných ústavoch, sanatóriách, na pracoviskách liečebnej telesnej výchovy a fyzikálnej terapie, zariadeniach sociálnej starostlivosti, ako aj v rehabilitačno-rekreačnom zariadení typu wellness/fitness, ktoré poskytuje preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť, alebo ochranu a podporu zdravia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Denná forma štúdia

- získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
- záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty,
- dobrý zdravotný stav (podľa vyhlášky MZ SR č. 364/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory),
- študijný program fyzioterapia – úspešné absolvovanie prijímacej skúšky (Jacíkov test zdatnosti - 25 bodov, plávanie 100 m voľný spôsob - 25 bodov a vedomostný test z predmetov biológia, anatómia a fyziológia človeka v rozsahu stredoškolského učiva - 50 bodov, maximálny počet získaných bodov 100), na úspešné absolvovanie prijímacej skúšky je nevyhnutné získať minimálne 40 bodov, pritom nesmie byť uchádzač hodnotený pri teste plávanie na 100 m voľný spôsob, bodovým skóre 0,
Informácie o podmienkach prijímacej skúšky pre Fyzioterapiu  sú v prílohách č. 1  a č. 2,
- pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky prijímacej skúšky, výsledky stredoškolského štúdia a výsledky maturitnej skúšky uchádzača.

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií

Uchádzačovi o štúdium sa vypočíta:
1. Priemerná hodnota známok za všetky roky štúdia na strednej škole podľa koncoročného vysvedčenia a priemerná hodnota známok za predmety maturitnej skúšky (do úvahy sa neberú dobrovoľné predmety maturitnej skúšky).

2. Percentuálne vyjadrenie výsledku za externú časť maturitnej skúšky sa prepočítava na známku nasledovne:
-   100 % - 81 %   výborne        1
-   80 % - 61 %     chválitebne   2
-   60 % - 41 %     dobre           3
-   menej ako 40 % dostatočné  4

3. Uvedené hodnoty sa spriemerujú.

4. Výsledná hodnota je určujúca pre umiestnenie uchádzača v poradí úspešnosti v prijímacom konaní (uchádzač s najnižšou hodnotou je na prvom mieste, uchádzač s najvyššou hodnotou je na poslednom mieste).

5. Všetky priemery sa rátajú na dve desatinné miesta.

Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium

Prijímacie skúšky

1. Prijímacie skúšky sa konajú v nasledovných  termínoch
fyzioterapia -   10. -14. júna 2019

2. Uchádzači, ktorí uspejú na prijímacích skúškach, sú v ďalšej časti prijímacieho konania zoradení do výsledného poradia podľa vyššie uvedených pravidiel.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky sú rovnaké, ako pre študentov SR.
Ternín podania prihlášky na štúdium do 30. aprila 2019.Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Všeobecné informácie o prijímacom konaní: 
 • K prihláške je potrebné pripojiť:
  - štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),
  - overené kópie stredoškolských vysvedčení (prvý až  štvrtý ročník), v prípade, že nie je školou potvrdený priemer známok v prihláške,
  - overenú kópiu maturitného vysvedčenia,
  - uchádzači, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí, rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy pre akademické účely (pokračovanie v štúdiu v SR) a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice – ekvivalencia (viac informácii na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky: http://minedu.sk časť uznávanie dokladov o vzdelaní).
 • K prihláške je potrebné priložiť doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná).
 • Poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi nevracia.
 • Pre uchádzačov maturujúcich v školskom roku 2018/2019 termín na zaslanie overenej kópie maturitného vysvedčenia a overenej kópie vysvedčenia 4. ročníka je do 11. júna 2019. Pre uchádzačov študijného odboru urgentná zdravotná starostlivosť a fyzioterapia, je potrebné doniesť maturitné vysvedčenie alebo jeho overenú fotokópiu najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. V prípade nezaslania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium.
 • V prihláške na vysokú školu musí byť lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
  k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danom študijnom programe.
 • Uchádzač posiela klasickú (ŠEVT) prihlášku na vysokú školu, súčasne vyplní aj
  elektronickú prihlášku v akademickom informačnom systéme, ktorá sa nachádza na internetovej stránke FZ KU.
 • Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese prijímacieho konania budú zaslané uchádzačovi elektronickou alebo klasickou poštou.
 • Termín overovania splnenia podmienok prijatia na bakalárske štúdium do 30. júna 2019.
 • Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.
 • Všetky dokumenty sa zasielajú na adresu: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku,
  Študijné oddelenie, Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok.
  

Ak si uchádzač o štúdium na FZ KU  podáva len jednu prihlášku, môže sa prihlásiť len na jeden študijný program. Ak si podá viaceré prihlášky, na viaceré študijné programy, za každú musí platiť osobitne. Na fakulte nie je možné študovať viaceré študijné programy súčasne.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku si vyhradzuje právo:
- neotvoriť niektoré z uvedených študijných programov v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí splnia podmienky prijatia na štúdium,
- neotvoriť niektoré z uvedených študijných programov aj z iných dôvodov.Forma prijímacej skúšky

vedomostný test: tematické okruhy -  biológia, anatómia a  fyziológia človeka

test zdatnosti: Jacíkov  test zdatnosti, plávanie 100m voľný spôsob

VEDOMOSTNÝ TEST

Orientačné tézy

 • Bunka. Štruktúra buniek. Delenie buniek. Funkčná morfológia tkaniva.
 • Premena látok v ľudskom tele. Premena živín. Vnútorné prostredie. Enzýmy v bunkách ľudského tela.
 • Pohybový systém. Pohyby ľudského tela. Kostra a kĺby. Svaly.
 • Dýchací systém. Dýchacie ústroje. Regulácia dýchania.
 • Krv a krvný obeh. Ústroje krvného obehu. Srdce. Riadenie krvného obehu.
 • Vylučovací systém. Vylučovanie odpadových látok. Obličky. Hospodárenie s vodou.
 • Žľazy s vnútornou sekréciou.
 • Nervový systém. Nervy a mozog. Činnosť nervového systému.
 • Tráviaci systém.
 • Látková premena organizmu.

Odporúčaná literatúra

 •   UŠÁKOVÁ, K.- CVÍČELOVÁ, M.- KRAJČOVIČ, J.- POSPÍŠIL, M, F. - THURZO, M. Biológia pre gymnáziá 1-5. Bratislava : EXPOL pedagogika, 2004,
  2005, 2007.

Podmienky absolvovania vedomostného testu

 • doba trvania – 45 minút,
 • maximálny počet bodov – 50 bodov.

TEST ZDATNOSTI

Jacíkov test zdatnosti - celotelový motorický test (ďalej CMT), ktorým sa meria individuálna, výkonnostná úroveň funkčného potenciálu pohybového fondu človeka,

 • popis testu: po dobu 2 minút uchádzač  strieda štyri polohy (ľah na chrbte, stoj vzpriamený, ľah na bruchu a opäť stoj vzpriamený) hodnotí sa rýchlosť a presnosť pohybu, každá správne zaujatá poloha sa počíta ako jeden bod,
 • maximálny počet bodov  – 25 (viď tab. 1 Jacíkov test zdatnosti).

Plávanie 100m

 • v časovom limite uchádzač prepláva 100m voľným štýlom,
 • maximálny počet bodov – 25 (viď tab. 2 Plávanie 100m).

Podmienky úspešného absolvovania prijímacej skúšky

 • súhrnný výsledok prijímacej skúšky bude tvorený súčtom bodov získaných v každej forme prijímacej skúšky,
 • na úspešné absolvovanie prijímacej skúšky je nevyhnutné získať minimálne 40 bodov, pričom nesmie byť uchádzač hodnotený pri plávaní na 100m voľným spôsobom bodovým skóre 0,
 • maximálny počet bodov –100.

PODMIENKY  PRIJATIA

Získaný minimálny počet bodov nezabezpečuje automaticky prijatie na štúdium, ale selektuje uchádzačov na tých, ktorí prijímaciu skúšku  absolvovali úspešne alebo neúspešne. Úspešní uchádzači na prijímacej skúške, sú v ďalšej časti prijímacieho konania zoradení do výsledného poradia, kde sa berú do úvahy výsledky stredoškolského štúdia a výsledky maturitnej skúšky uchádzača. Neúspešní uchádzači na prijímacej skúške nebudú na štúdium prijatí.Testy

Vedomostný test z predmetov biológia, anatómia a fyziológia človeka v rozsahu stredoškolského učiva - 50 bodov. • Deň otvorených dverí

  05.02.2019

 • Deň otvorených dverí

  05.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2019 - 14.06.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  11.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
35


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 45 €
elektronická prihláška: 45 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského cesta 32, 810 05 Bratislava

IBAN: SK56 8180 0000 0070 0024 0559
SWIFT:
SPSRSKBA
Variabilný symbol: 1600501
Konštantný symbol: 0308
Informácia pre prijímateľa: Meno_Priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Kaman – peter.kaman@ku.sk
Posledná aktualizácia: 08.01.2019 12:58

Upozorniť na neaktuálne údaje