Fyzioterapia

Charakteristickým znakom absolventa je hlboký, morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä chorým, telesne, mentálne postihnutým, vychádzajúci z pochopenia, vcítenia sa, z lásky k človeku a snahy pomôcť, vedieť ho akceptovať v najnáročnejších životných situáciách a akceptovať jeho právo na individualizovanú starostlivosť, účasť na nej, vrátane rozhodovania, zabezpečiť mu súkromie, byť schopný pochopiť pacienta a pomôcť mu riešiť jeho zdravotné problémy, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť, jeho spôsob vnímania zdravia, choroby, hendikepu, jeho prežívanie a správanie sa pod vplyvom zmien zdravotného stavu, získať ho a motivovať pre spoluprácu.

Absolvent študijného programu je oboznámený so základnými pravidlami a indikáciami terapie asistovanej zvieratami. Šport telesne postihnutých prehlbuje vedomosti študenta v oblasti možnosti integrácie človeka so zdravotným postihnutím.

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností absolvent musí mať široký odborný profil s nevyhnutným predchádzajúcim všeobecným vzdelaním, byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov. Schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, ovládať dôležité manuálne zručnosti, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi a etickými normami.Uplatnenie absolventov

Absolventi sú spôsobilí vykonávať vysoko profesionálne činnosti v rámci preventívnej, liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti v lôžkových a ambulantných zariadeniach, rehabilitačných ústavoch, sanatóriách, na pracoviskách liečebnej telesnej výchovy a fyzikálnej terapie, zariadeniach sociálnej starostlivosti, ako aj v rehabilitačno-rekreačnom zariadení typu wellness/fitness, ktoré poskytuje preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť, alebo ochranu a podporu zdravia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného
vzdelania,
- záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty,
- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu
povolania v danou študijnom odbore,
- úspešné absolvovanie prijímacej skúšky (Jacíkov test zdatnosti - 25 bodov, plávanie 100
m voľný spôsob - 25 bodov a vedomostný test z predmetov biológia, anatómia
a fyziológia človeka v rozsahu stredoškolského učiva - 50 bodov, maximálny
počet získaných bodov 100b), na úspešné absolvovanie prijímacej skúšky nesmie
byť uchádzač hodnotený pri teste plávanie na 100 m voľný spôsob, bodovým
skóre 0 b, viac informácií o podmienkach prijacej skúške  na webovej stránke fakulty
- pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky
prijímacej skúšky, výsledky stredoškolského štúdia, výsledky maturitnej skúšky
uchádzača a absolvovanie Národných porovnávacích skúšok z Biológie,
- uchádzač, ktorý úspešne absolvoval Národné porovnávacie skúšky z Biológie a
predloží certifikát o ich úspešnom absolvovaní získa naviac 10 bodov
k získaným bodom za prijímaciu skúšku.


Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií
Uchádzačovi o štúdium sa vypočíta:
1. Priemerná hodnota známok za všetky roky štúdia na strednej škole podľa
koncoročného vysvedčenia a priemerná hodnota známok za predmety
maturitnej skúšky (do úvahy sa neberú dobrovoľné predmety maturitnej
skúšky).
2. Percentuálne vyjadrenie výsledku za externú časť maturitnej skúšky sa
prepočítava na známku nasledovne:
- 100 % - 81 % výborne 1
- 80 % - 61 % chválitebne 2
- 60 % - 41 % dobre 3
- menej ako 40 % dostatočné 4
3. Uvedené hodnoty sa spriemerujú.
4. Výsledná hodnota je určujúca pre umiestnenie uchádzača v poradí úspešnosti
v prijímacom konaní (uchádzač s najnižšou hodnotou je na prvom mieste,
uchádzač s najvyššou hodnotou je na poslednom mieste).
5. Všetky priemery sa rátajú na dve desatinné miesta.

Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet
uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností
na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdiumDoplňujúce informácie

 Podmienky pre zahraničných študentov

Termín podávania prihlášok pre zahraničných uchádzačov do 30.4.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

 1. Prijímacie skúšky sa konajú v nasledovných termínoch (dátum bude upresnený
na pozvánke k prijímacej skúške podľa počtu záujemcov o štúdium)


2. Uchádzači, ktorí uspejú na prijímacích skúškach, sú v ďalšej časti prijímacieho
konania zoradení do výsledného poradia podľa vyššie uvedených pravidiel.Forma prijímacej skúšky

vedomostný test:  tematické okruhy -  biológia, anatómia a  fyziológia človeka,

test zdatnosti:  Jacíkov  test zdatnosti, plávanie 100m voľný spôsob.Testy

VEDOMOSTNÝ TEST

Orientačné tézy

 • Bunka. Štruktúra buniek. Delenie buniek. Funkčná morfológia tkaniva.
 • Premena látok v ľudskom tele. Premena živín. Vnútorné prostredie. Enzýmy v bunkách ľudského tela.
 • Pohybový systém. Pohyby ľudského tela. Kostra a kĺby. Svaly.
 • Dýchací systém. Dýchacie ústroje. Regulácia dýchania.
 • Krv a krvný obeh. Ústroje krvného obehu. Srdce. Riadenie krvného obehu.
 • Vylučovací systém. Vylučovanie odpadových látok. Obličky. Hospodárenie s vodou.
 • Žľazy s vnútornou sekréciou.
 • Nervový systém. Nervy a mozog. Činnosť nervového systému.
 • Tráviaci systém.
 • Látková premena organizmu.

Odporúčaná literatúra

 • UŠÁKOVÁ, K.- CVÍČELOVÁ, M.- KRAJČOVIČ, J.- POSPÍŠIL, M, F. - THURZO, M. Biológia pre gymnáziá 1-5. Bratislava : EXPOL pedagogika, 2004, 2005, 2007.

Podmienky absolvovania vedomostného testu

 • doba trvania – 45 minút,
 • maximálny počet bodov – 50 bodov.

TEST ZDATNOSTI

Jacíkov test zdatnosti - celotelový motorický test (ďalej CMT), ktorým sa meria individuálna, výkonnostná úroveň funkčného potenciálu pohybového fondu človeka,

 • popis testu: po dobu 2 minút uchádzač  strieda štyri polohy (ľah na chrbte, stoj vzpriamený, ľah na bruchu a opäť stoj vzpriamený) hodnotí sa rýchlosť a presnosť pohybu, každá správne zaujatá poloha sa počíta ako jeden bod,  
 • maximálny počet bodov  – 25 (viď tab. 1 Jacíkov test zdatnosti).

Plávanie 100m

 • v časovom limite uchádzač prepláva 100m voľným štýlom,
 • maximálny počet bodov – 25 (viď tab. 2  Plávanie 100m).

Podmienky úspešného absolvovania prijímacej skúšky

 • súhrnný výsledok prijímacej skúšky bude tvorený súčtom bodov získaných v každej forme prijímacej skúšky, 
 • uchádzač nesmie byť hodnotený pri plávaní na 100 m voľným spôsobom bodovým skóre 0, ak nedosiahne žiaden bod za plávanie považujú sa jeho prijímacie skúšky za neúspešné,
 • maximálny počet bodov –100.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  12.06.2024 - 15.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
35


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • k prihláške je potrebné priložiť doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná)
 • štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom) (papierová forma)
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danom študijnom odbore vrátane povinných očkovaní
 • Vzhľadom na pokračovanie uzavretia vysokých škôl do odvolania si Vás dovoľujeme informovať, že k prihláškam na štúdium na Fakulte zdravotníctva KU v RK, aktuálne nie je potrebné dokladovať potvrdenie od lekára a overené vysvedčenia, tie dodáte po odvolaní


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 45 €
elektronická prihláška: 45 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského cesta 32, 810 05 Bratislava

IBAN: SK56 8180 0000 0070 0024 0559
SWIFT:
SPSRSKBA
Variabilný symbol: 1600501
Konštantný symbol: 0308
Informácia pre prijímateľa: Meno_Priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Milan Kaman – milan.kaman@ku.sk
Posledná aktualizácia: 18.12.2023 07:10

Upozorniť na neaktuálne údaje