Fyzioterapia

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu fyzioterapia je v súlade s európskymi trendmi vzdelávania fyzioterapeutov pripravený pre prácu na fyziatricko - rehabilitačných oddeleniach, rehabilitačných ústavoch, pracoviskách pre liečbu bolesti, nemocniciach, kúpeľných zariadeniach, liečebniach, a iných zariadeniach. Cieľom je pripraviť erudovaných pracovníkov, ktorí budú svojim zaradením na rozmedzí medzi lekármi a stredne zdravotníckymi pracovníkmi.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základná podmienka:

Základnou podmienkou je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské vzdelanie v zahraničí, predloží doklad o rovnocennosti podľa platných predpisov.

Ďalšou podmienkou pre prijatie na štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie je bodový zisk z prijímacej skúšky, ktorý zaradí uchádzača medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Ďalšie informácie o prijímacom konaní:

-    na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška,

-   uchádzač môže podať na jeden študijný program iba jednu prihlášku (na doktorské programy buď vo vyučovacom jazyku slovenskom, alebo anglickom),

-    prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre iný študijný program,

-    poplatok za prijímacie konanie je uchádzač povinný uhradiť za každý študijný program, na ktorý sa prihlási,

-    potvrdenie banky o realizácii platby (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na účte) nalepte na 3. stranu prihlášky,

-    v prípade podania prihlášky na vysokoškolské štúdium na viac študijných programov originál potvrdenia všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti pre regulované povolanie a zdravotnú spôsobilosť na výkon povolania požadujeme iba pri jednej prihláške. V druhej a ďalšej prihláške na štúdium uchádzač uvedie, súčasťou prihlášky ktorého študijného programu je originál potvrdenia prílohou,

-    kritériom pre prijatie je získaný počet bodov na prijímacej skúške.

 

Dekan fakulty má právo namiesto prijatého uchádzača, ktorý na otázku fakulty odpovie záporne alebo do určitého termínu neodpovie, prijať ďalšieho uchádzača v poradí podľa výsledku prijímacej skúšky v danom študijnom programe (§ 59 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky:

Kritériom pre prijatie je získaný počet bodov v písomnom teste. Vyhodnocovanie testov sa uskutočňuje pomocou scannera, bez znalosti o pisateľovi testu. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na www stránke fakulty v deň jej konania, najneskôr na druhý deň po konaní prijímacej skúšky, na základe prideleného kódu, ktorý uchádzač získa na prijímacej skúške.

 Doplňujúce informácie

Všetky informácie nájdete na:

http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike), predloží okrem povinných príloh originál rozhodnutia alebo overenú kópiu o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydá uchádzačovi príslušný okresný úrad, odbor školstva. Toto rozhodnutie predloží uchádzač pri prijímacej skúške.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Martina Chylová, PhD. tel: 055/640 2590, 055/234 3391Všeobecné informácie k prijímacej skúške

VYTVORENIE ELEKTORNICKEJ PRIHLÁŠKY AKCEPTUJEME LEN NA STRÁNKE www.upjs.sk

Prijímacieho konania na študijné programy študujúce v jazyku slovenskom sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý do stanoveného termínu zašle riadne vyplnenú prihlášku a splní podmienky pre prijatie.Forma prijímacej skúšky

Forma a predmety prijímacej skúšky:

Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí.

1. Prvá časť pozostáva z testu pohybových schopností - gymnastická zostava, plávanie, a beh . Maximálny počet bodov je 60.

2. Druhá časť pozostáva z písomného testu z biológie a chémie.

Čas na vypracovanie písomného testu je 50 minút, maximálny počet bodov je 320.

Účasť na druhej časti prijímacej skúšky je podmienená úspešným zvládnutím jej prvej časti - minimálne20 bodov.

A. Gymnastická zostava:

 Test sa vykonáva iba raz a hodnotí sa dosiahnutý výkon v bodoch.

 Hodnotenie: max. 20 bodov.

 

B. Plávanie na 100 m

Pláva sa určeným spôsobom v plaveckej čiapke (povinne). Uchádzač nemusí začať štartovým skokom (skok strmhlav zo štartového bloku). V prípade voľby spôsobu znak alebo delfín platia rovnaké bodové tabuľky ako pre spôsob kraul. Bodové hodnotenie je odlišné pre plavecký spôsob. Test sa vykonáva iba raz a hodnotí sa dosiahnutý výkon (min:s).

Hodnotenie: max. 20 bodov.

C. Beh na 50 m

 Testovanie rýchlosti podľa zverejnených tabuliek tabuliek na webovom sídle fakulty. Hodnotí sa dosiahnutý čas v behu s presnosťou na 0,1 sekundy.

Hodnotenie: max. 20 bodov.

 

 Testy

Sada testových otázok pre uchádzačov pozostáva z 80 otázok – 40 otázok z predmetu biológia a 40 otázok z predmetu chémia. Čas na vypracovanie 80 otázok je 50 minút. Maximálny počet bodov ktoré môže uchádzač za písmný test  získať je 320.

Celkový maximálny počet bodov za test pohybových schopností a písomný test je 380. • Deň otvorených dverí

  07.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2019 - 28.02.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2019 - 14.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Povinné prílohy
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • doklad o úhrade poplatku (bankovým prevodom) (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje
 • Banka: Štátna pokladnica
 • IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 8360
 • Kód banky: 8180
 • Variabilný symbol: 1024
 • Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
 • Konštantný symbol: 0308
 • Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Pre platby zo zahraničia:

 • IBAN: SK7381800000007000078360
 • SWIFT: SPSRSKBA (pre platbu zo Slovenska a krajín EU)
              SUBASKBX (pre platbu mimo krajín EU)

Kontaktná adresa:

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Lekárska fakulta

Študijné oddelenie

Tr. SNP 1

040 11 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Lena Kašická – lena.kasicka@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 07.09.2018 11:40

Upozorniť na neaktuálne údaje