Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

Absolvent druhého stupňa  je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne vykonávať odborné činnosti v technickej praxi alebo vo výskumnej praxi vďaka primeranej teoretickej príprave a praktickým skúsenostiam. Získa rozšírené znalosti v oblasti fyzikálnych procesov a metód používaných na analýzu štruktúr a vyšetrovanie mechanických, tepelných, elektrických, magnetických a optických vlastností materiálov. Absolvent bude schopný chápať a formulovať tvorivým spôsobom problémy svojho odboru a prenášať nové fyzikálne poznatky do praxe. Ďalej získa praktické skúsenosti z programového vybavenia a aplikácií informačných technológií. Získa tiež kvalifikované predpoklady pre samostatnú tvorivú inžiniersku činnosť a je schopný vystupovať ako manažér projektov. Absolvent nájde uplatnenie v oblastiach, kde sa vyžaduje znalosť diagnostického potenciálu metodík analýz rôznych materiálnych objektov a v nich prebiehajúcich procesov. Ďalej získa rozšírené poznatky o spracovaní experimentálnych údajov a ich modelovaní. Bude schopný sám zostaviť projekt experimentálneho zariadenia na štúdium fyzikálnych vlastností materiálov.Uplatnenie absolventov

Absolvent nájde uplatnenie vo výrobnej sfére, v oblasti spoľahlivosti výrobkov a riadení výrobných procesov. V nevýrobnej sfére nájde uplatnenie na vývojových pracoviskách, diagnostických a testovacích centrách, technologických prevádzkach, na biologických, biomedicínskych pracoviskách, v oblasti životného prostredia, v kozmickom výskume a jeho aplikáciách a ako technik pri experimentálnych zariadeniach. Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na magisterské študijné programy:

 

Podmienkou na prijatie je štátnou skúškou ukončené bakalárske štúdium v príslušnom alebo príbuznom študijnom programe.  V prípade, že počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom počas bakalárskeho štúdia a štátnej skúšky.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.04.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
  • životopis (elektronická forma)
  • bakalársky diplom (elektronická forma)
  • kopia dokladu o zaplatení poplatku za prihlášku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok za prijímacie konanie: ● papierová (tlačená) prihláška: 30 €

                                                                       ● elektronická prihláška: 20 €

Banka:   Štátna pokladnica

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0007 8256

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol:   103003

Konštantný symbol: 0308

Poplatok je potrebné uhradiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na uvedený účet. Originál poštovej poukážky, alebo vytlačený prevodný príkaz na úhradu nalepiť na 3. stranu prihlášky, v opačnom prípade prihláška nebude akceptovaná. Pri podaní elektronickej prihlášky je potrebné poslať aj vytlačenú prihlášku s príslušnými dokladmi na adresu fakulty (viď hlavička).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Kleščová – jana.klescova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 01.03.2021 08:04

Upozorniť na neaktuálne údaje