Logopédia

Deň otvorených dverí sa bude konať 27. januára 2024.Uplatnenie absolventov

Fakulta pripravuje odborníkov pre oblasť predškolskej výchovy, pre I. stupeň ZŠ (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie) a učiteľov akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov na základných školách, základných umeleckých školách a na stredných školách. Ako jedna z mála fakúlt v SR vytvára výchovno-vzdelávaciu bázu pre celú oblasť špeciálnej pedagogiky, ktorá umožňuje zabezpečiť prípravu učiteľov a vychovávateľov pre všetky druhy špeciálnych škôl a zariadení pre deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem toho fakulta vychováva odborníkov v oblasti cudzích jazykov a kultúr. V oblasti logopédie sú absolventi spôsobilí vykonávať profesiu logopéda v rezorte zdravotníctva, školstva a v rezorte práce a sociálnych vecí ako aj v neštátnych zariadeniach. V oblasti liečebnej pedagogiky fakulta pripravuje odborníkov na vykonávanie liečebnopedagogickej odbornej činnosti v rezorte školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí. Absolventi štúdia sociálnej pedagogiky získavajú odbornú spôsobilosť ako sociálni pedagógovia, pestúni, výchovní pracovníci aj ako pracovníci štátnej správy a samosprávy v oblasti starostlivosti o dieťa a mládež. Katedra sociálnej práce vychováva odborníkov – sociálnych pracovníkov pre rôzne oblasti sociálnej práce.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Riadne ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Úspešné absolvovanie talentovej a písomnej prijímacej skúšky.Doplňujúce informácie

Možnosti ubytovania Základnými kritériami pre poskytnutie ubytovania v študentských domovoch sú študijné výsledky, časová dostupnosť miesta trvalého bydliska od Bratislavy, sociálna situácia študenta. Študenti so zdravotným postihnutím sú uprednostňovaní.

Uchádzači prijatí na štúdium riadnom termíne (jún 2024) majú pridelené miesto na internáte automaticky.Podmienky pre zahraničných študentov

Kritériá a termíny prijímacích skúšok na PdF UK pre cudzincov sú rovnaké ako pre občanov SR. Zároveň sú zahraniční uchádzači*, ktorí nadobudnú stredoškolské vzdelanie na zahraničnej strednej škole povinní predložiť úradne overený preklad maturitného vysvedčenia a doklad o rovnocennosti vzdelania, ktorý vydáva príslušný Okresný úrad – Odbor školstva. Pokiaľ zahraničný uchádzač** v rámci maturity neabsolvuje skúšku zo slovenského jazyka je povinný preukázať znalosť slovenského jazyka min. na úrovni B2 podľa SERR formou štandardizovaného certifikátu/štátnej skúšky.  Akceptujeme iba úradne overené kópie dokladov.

*Doklady z uznaných českých škôl vydané na území Českej republiky sú na účely akademického uznávania rovnocenné v Slovenskej republike bez uznania.

** Neplatí pre uchádzačov z Českej republikyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Upozorňujeme uchádzačov so zdravotným postihnutím, aby v súlade so smernicou rektora UK, vnútorný predpis č. 23/2014 v predstihu kontaktovali koordinátorov pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi (alebo poslali požiadavku na vytvorenie podmienok na prijímacie skúšky spolu s prihláškou), čím vznikne dostatočný priestor na ich  prípravu.

Študenti so sluchovým postihnutím:

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc., tel.: 02/9015 9128

e-mail: darina.tarcsiova@fedu.uniba.sk

 

Študenti s telesným postihnutím:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.,  tel.: 02/9015 9121

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.sk

 

Študenti so zrakovým postihnutím:

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., tel.: 02/9015 9123

e-mail: Jana.Lopuchova@fedu.uniba.sk

 

Študenti  s poruchami učenia:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.,  tel.: 02/9015 9121

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína podaním jeho elektronicky vyplnenej prihlášky na Pedagogickú fakultu. Uchádzač si môže podať  prihlášku pre spojený 1. a 2. stupeň štúdia na jeden študijný program - logopédia.

Uchádzač si môže podať  ďalšiu prihlášku aj  pre 1. stupeň štúdia na max. dva Bc. študijné programy. Uchádzač je povinný zaplatiť samostatne poplatok za každú podanú prihlášku.

Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač  podáva výlučne elektronicky cez akademický informačný systém AIS2 najneskôr do 31. marca 2024. Prihlášku a podrobný popis nájde na webovej stránke www.fedu.uniba.sk. Povinnou prílohou prihlášky je doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie do 31.3.2023. Prihlášku nezasielajte poštou.

Podrobné informácie o obsahovej náplni prijímacích skúšok k jednotlivým študijným programom sú zverejnené na internetovej stránke fakulty http://www.fedu.uniba.skForma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška bude pozostávať z:

talentovej skúšky (termín: 13. - 17. mája 2024)

zameranej na  komunikačnú spôsobilosť (úroveň artikulácie, plynulosť reči, kvalita hlasu, motorika artikulačných orgánov, pohotovosť vo vyjadrovaní). Základné predpoklady pre vykonávanie profesie logopéd budú posúdené komisiou odborníkov na jednotlivé oblasti.

písomnej skúšky (termín: 10. - 14. júna 2024)

 • z biológie v rozsahu učiva pre gymnáziá so zameraním predovšetkým na biológiu človeka
 • testu všeobecnej informovanosti
 • skúšky jazykového citu (diktát, slovný a vetný rozbor, doplňovanie viet, verbálny test)
 • prekladu z anglického alebo nemeckého jazyka

Poznámka: Uchádzači o štúdium študijného programu logopédia budú pozvaní na písomnú prijímaciu skúšku v riadnom termíne od  10. – 14. júna 2024 len na základe úspešného vykonania talentových prijímacích skúšok.

Fakulta berie do úvahy aj priemer známok na maturitnej skúške. Zisťuje všeobecnú pripravenosť uchádzača zvládnuť požiadavky vysokoškolského štúdia a pri bodovom hodnotení berie do úvahy všetky klasifikované predmety maturitnej skúšky rovnocenne. Váha prijímacej skúšky tvorí min. ¾ z celkového výsledku prijímacieho konania.

Uchádzači doručia poštou úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia na študijné oddelenie PdF UK ihneď po absolvovaní maturitnej skúšky, najneskôr do 14. júna 2024. Rozhodujúci je termín doručenia dokladu  a nie termín podania na pošte.

Literatúra:

Biológia pre gymnáziá

NOS (Náuka o spoločnosti)  pre gymnáziá

So sebou si prineste zoznam prečítanej literatúry, dotýkajúcej sa zvoleného študijného programu, ktorý  predložíte skúšobnej komisii na talentovej skúške. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  13.05.2024 - 17.05.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

50  EUR za jednu prihlášku

Banka: Štátna pokladňa

Číslo účtu: SK 9281800000007000083741

Variabilný symbol: 20242025

(úhrada je možná len bankovým prevodom)

Poplatok za prijímacie konanie, uchádzač uhradí formou bankového prevodu na základe platobného príkazu, ktorý je súčasťou  elektronickej prihlášky a uchádzač si ho vygeneruje v AiS. Uchádzač je povinný uviesť všetky požadované údaje (aj špecifický symbol) a do správy pre prijímateľa zadá svoje meno a priezvisko, kópia dokladu o úhrade (potvrdenie banky o realizácii prevodu) je povinnou prílohou prihlášky. Bez pripísania úhrady na účet fakulty najneskôr do 31.3.2024 nebude prihláška zaevidovaná.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Michaela Hroncová – hroncova@fedu.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 30.11.2023 13:03

Upozorniť na neaktuálne údaje