Fotonika

Fotonika je moderný študijný program, ktorý sleduje trendy implementácie svetla do nových technológií. Vychádza z poznatkov oblasti optiky, elektroniky, materiálov a nanotechnológií. Fotonika sa snaží posúvať hranice hustoty integrácie prvkov generujúcich, detegujúcich, prenášajúcich a spracúvajúcich žiarenie až na úroveň čipu.
Študijný program pripravuje študenta na inžiniersku prax v oblasti moderných optických zdrojov a detektorov žiarenia na báze nových materiálov a princípov od fundamentálnych základov až po konkrétne aplikácie. Zameriava sa na nové trendy prenosu a spracovania informácií optickou cestou využitím prvkov integrovanej optiky a optoelektroniky na čipe. Cieľom je vybaviť študentov s najnovšími poznatkami z oblasti implementácie nanoštruktúr a fotonických štruktúr pre zdroje ako sú elektroluminiscenčné diódy a lasery, fotodetektory a solárne články, ale aj štandardné optické vlákna a špeciálne vlákna na báze fotonických kryštálov.Uplatnenie absolventov

Absolvent fotoniky je vedomostne veľmi dobre pripravený analyticky a technologický riešiť oblasť návrhu, prípravy a výroby polovodičov, kryštálov, optoelektroniky, aplikovanej fotoniky, senzoriky, alebo sa venovať návrhu optického dizajnu či optickému modelovaniu. Znalosti z oblasti nanotechnológií a nanofotoniky umožňujú absolventom FOTONIKY nájsť uplatnenie v oblasti moderných technológií zameraných na výskum a inovácie v celej EU. Technologický progres vďaka fotonickým technológiám a inováciám poskytuje absolventom fotoniky možnosť sa naďalej špecializovať a adaptovať na nové pokročilé technológie. Vzájomné previazanie numerických nástrojov a programovacích jazykov s fotonickými technológiami už počas štúdia umožňuje absolventom získať potrebnú skúsenosť a vedieť analyticky riešiť technické a informačné požiadavky a ostatné úlohy z praxe. Softvérové zručnosti: MATLAB, LabVIEW, ANSYS-SPEOS, LumericalVždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.

Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny. Uchádzač, ktorý bakalárske vzdelanie získal v zahraničí (okrem ČR) a hlási sa na štúdium v slovenskom jazyku, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, certifikát/doklad o úrovni znalostí z jazyka slovenského, minimálne na úrovni B1 (podľa SERR).Doplňujúce informácie

Prihlášky sa podávajú na konkrétny študijný program. V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku. Uchádzači vyplnia elektronickú prihlášku cez webovú stránku Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (https://feit.uniza.sk/elektronicka-prihlaska-ing/ alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/). Do prihlášky je potrebné doložiť požadované prílohy a zaslať ju elektronicky do určených termínov. Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie. V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je potrebné podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku. Prílohy k prihláške na inžinierske štúdium: • životopis, • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, • údaje o výsledkoch predchádzajúceho štúdia, • pre uchádzačov, ktorí boli alebo sú študentmi bakalárskeho štúdia na FEIT UNIZA, doplní údaje k prihláške na 2. stupeň štúdia Referát pre vzdelávanie FEIT UNIZA, • ostatní uchádzači priložia k prihláške výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho vysokoškolského štúdia potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis vydala; do termínu prijímacieho konania predložia poštou alebo elektronicky ešte kópie dokladov o ukončení vysokoškolského štúdia 1. stupňa (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu).Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. U uchádzačov, ktorí aktívne 3 neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (možnosť absolvovať na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 1. Na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacích skúšok, ak dosiahli na základe výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v rovnakom študijnom odbore hodnotu váženého študijného priemeru maximálne 2,50, okrem študijného programu multimediálne inžinierstvo, kde je stanovená hodnota váženého študijného priemeru maximálne 2,00. V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie prebieha v tomto prípade bez osobnej účasti uchádzačov.
 2. Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovej stránke fakulty:https://feit.uniza.sk/podmienky-prijatia-inzinierske-studium/

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Mariana Beňová, PhD. Tel.: 041/513 20 57 e-mail: mariana.benova@feit.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 1. Všetci uchádzači o štúdium, ktorí nespĺňajú podmienku pre prijatie na štúdium bez prijímacej skúšky, t.j. uchádzači o štúdium, ktorí dosiahli na základe výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v rovnakom študijnom odbore hodnotu váženého študijného priemeru väčšiu než 2,50, resp. nie sú absolventmi rovnakého študijného odboru, absolvujú prijímaciu skúšku.
 2. Prijímacia skúška pozostáva z testu z okruhov pre štátne skúšky príslušného študijného programu, resp. jeho špecializácie bakalárskeho štúdia na FEIT UNIZA.
 3. Uchádzač môže získať za správne odpovede od 0 do 100 bodov. Minimálna úspešnosť absolvovania testu sa vyžaduje aspoň na 61%.
 4. Študijné materiály a detailnejšie informácie k prijímacej skúške sú dostupné na webovej stránke fakulty (https://feit.uniza.sk/prijimacie-konanie-inzinierske-studium/)
 5. Uchádzačovi so špecifickými potrebami na jeho žiadosť a na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb v súlade s §100 ods. 9 písm. b) zákona o vysokých školách dekan určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby a v súlade so Smernicou č.198  Podpora uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami na Žilinskej univerzite v Žiline.
 6. Uchádzač je povinný pri prijímacej skúške predložiť preukaz totožnosti.

 Forma prijímacej skúšky

test • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 30.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  20.06.2024 - 21.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: 20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina banka:

Štátna pokladnica číslo účtu v tvare IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917 konštantný symbol: 0308 variabilný symbol: 10332 – inžinierske štúdium Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet. Doklad o úhrade: doklad o zaplatení vložiť do príloh v elektronickej prihláške. Poplatky za štúdium - podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach. Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Emília Pekarová – emilia.pekarova@fel.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 08.11.2023 11:27

Upozorniť na neaktuálne údaje