Fotografia a nové médiá

https://www.vsvu.sk/sk/katedry/katedra-fotografie-a-novych-medii/Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Výtvarné umenie – výtvarník bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa može prihlásiť maximálne na dva zo študijných programov a to v prípade, ak nemajú dané študijné programy 2. kolo prijímacích pohovorov v rovnakom termíne (turnuse).

Uchádzač vyplní a elektronicky odošle elektronickú prihlášku, ktorá je umiestnená na webovej stránke VŠVU najneskôr do 30. 11. 2021. Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 1. 12. 2021 ju poštou odošle spolu s týmito prílohami:

- profesijný životopis

- úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí doložia Nostrifikáciu dokladu vydanú  okresným úradom – odborom školstva)

- pokiaľ je uchádzač v maturitnom ročníku, vo vytlačenej prihláške dá potvrdiť vo svojej škole údaje o štúdiu (výpis predmetov a známok), v prípade zlej pandemickej situácie (zavreté školy) priloží kópiu posledného vysvedčenia (napr. z 3. ročníka)

- doklad o zaplatení poplatku

- čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom:

Čestné  vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Podpísaný/á ......nar. ......bytom .....týmto vyhlasujem, že môj zdravotný stav je dobrý a netrpím žiadnymi ochoreniami, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kontakt s chemickými alebo biologickými látkami používanými vo vyučovacom procese.

V ......................    dňa ......................

Podpis .....................................Doplňujúce informácie

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/fotografia-a-nove-media/

1. Požiadavky na domáce práce - portfólio     

 • kolekcia 20 ks voľných fotografických prác zo svojej doterajšej tvorby. 
 • autoportrét – 1 fotografia 
 • zátišia – 3 fotografie: 1 kus aranžované zátišie, 1 kus nájdené zátišie, 1 kus zátišie z obľúbených predmetov, dôraz sa kladie na dokonalé technické zrealizovanie
 • kolekcia 7 ks fotografií. Možnosť výberu jedného z uvedených žánrov, ktorý treba uviesť na     fotografiách: reportáž alebo dokument
 • fotografický príbeh – esej, kolekcia 9 ks fotografii  na tému -  M(i)esto, z ktorého pochádzam
 • kresba ceruzkou (resp. iným materiálom) 3 kusy, zamerané na zátišie – nájdene/aranžovane zátišie alebo architektúru – interiér/exteriér architektonickopriestorová kompozícia. Doraz sa kladie na zvládnutie kresby podľa skutočnosti, na     perspektívu, svetlo a kompozíciu.

Dôležité: Prosíme uchádzačov  presne dodržať propozície, čo sa týka obsahu, rozsahu.  Kolekcie, ktoré nebudú kompletné  budú vyradené z hodnotenia. 

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác– portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období medzi 7. 12. 2021 od 12.00 hod. do 10. 12. 2021 do 8.00 hod. vloží portfólio a digitálne kópie kresieb prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk;
 • prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 7. 12. 2021 do 12.00. 
 • Portfólio musí byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 20 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu fotografia. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov digitálne vytlačené alebo spracované inou fotografickou technológiou minimálny formát fotografii: 18x24  cm (alebo A4) maximálny formát fotografii  50x60 cm (alebo A2) , originál kresby vo formáte A3 (nie digitálne tlače).

2. Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo - Dištančne bez účasti uchádzača.

 • hodnotenie digitálneho portfólia

2.kolo – Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1.kola.

             Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.

 • fotografovanie podľa zadaných tém digitálnym procesom (cca 4 úlohy)

 • test zameraný na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení. Na vyžiadanie pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené poskytnúť test v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku.

 • pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach a fotografických úlohách v 2. kolo.

3. Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:
digitálny  fotoaparát, notebook ak je v možnostiach uchádzača

4. Literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • Hlaváč, Ľ.: Dejiny fotografie. Martin: Vydavateľstvo Osveta, n. p., 1987.
 • Hlaváč, Ľ.: Dejiny slovenskej fotografie. Martin: Vydavateľstvo Osveta, š. p., 1989.
 • Hrabušický, A., Macek, V.: Slovenská fotografia 1925 – 2000. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2001.
 • Cotton, Charlotte: The Photograph as contemporary art. Thames&Hudson
 • Rosenblum, Naomi: A World History of Photography. Abeville Press Publishers, New York 1984.
 • Newhall, Beaumont: The History of Photography from 1839 to the Present Day. Museum of Modern Art, New York 1964.
 • Koetzle, Hans-Michael: Slavné fotografie. Historie skrytá za obrazy I.- II.,  Taschen/Slovart
 • Szarkowski, John: Photography Until Now. The Museum of Modern Art, New York, 1999.
 • Karel Císař ed., Co je to fotografie?, Herrman & synové, Praha 2004

 

Konzultácie – fotografia a nové médiá

Konzultácie sa konajú on-line.

V prípade záujmu o štúdium fotografie na našej katedre, Vám ponúkame priame on - line konzultácie. Budeme radi keď sa s Vami porozprávame o Vašich portfóliách, fotografiách a odpovieme na Vaše otázky tykajúce sa prijímacieho pohovoru a štúdia na Katedre fotografie a nových médií. V prípade záujmu o štúdium, odporúčame uchádzačov sledovať aj katedrový FB profil ako aj instagramový účet katedry, na ktorých sa dozviete viac o nás.

Adresy:

FB page: https://www.facebook.com/kfanm

Instagram: https://www.instagram.com/kfanm_afad/

 

Pre priame informácie k prijímacím pohovorom prosím kontaktovať

vedúcu katedry doc. Mgr.art. Olja Triaška Stefanović, ArtD.:

stefanovic@vsvu.com

 

V prípade záujmu o online konzultáciu kontaktujte pedagógov a interných doktorandov:

 

Termíny a kontakty

Konzultácie sa konajú on-line. 

V prípade záujmu o štúdium fotografie na našej katedre, Vám ponúkame priame on - line konzultácie. Budeme radi keď sa s Vami porozprávame o Vašich portfóliách, fotografiách a odpovieme na Vaše otázky tykajúce sa prijímacieho pohovoru a štúdia na Katedre fotografie a nových médií. V prípade záujmu o štúdium, odporúčame uchádzačov sledovať aj katedrový FB profil ako aj instagramový účet katedry, na ktorých sa dozviete viac o nás. 

Adresy: 

 • FB page: https://www.facebook.com/kfanm
 • Instagram: https://www.instagram.com/kfanm_afad/

Pre priame informácie k prijímacím pohovorom prosím kontaktovať vedúcu katedry

doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD.

Vedúca katedry

Odborná asistentka

E-mail stefanovic@vsvu.sk

V prípade záujmu o online konzultáciu kontaktujte pedagógov a interných doktorandov:

prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho

Vedúci ateliéru

E-mail stacho@vsvu.sk

Mgr. art. Peter Ančic

AsistentDoktorand – externista

doc. Mgr. art. Silvia Saparová, ArtD.

Vedúca ateliéru

E-mail saparova@vsvu.sk

sisa.sapara@gmail.com

Mgr. art. Dominika Ličková, ArtD.

E-mail lickova@vsvu.sk

Mgr. art. Dominika Jackuliaková

Asistentka

E-mail

jackuliakova@vsvu.sk

Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.

Asistentka

E-mail lukacovicova@vsvu.sk

 Podmienky pre zahraničných študentov

Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).Všeobecné informácie k prijímacej skúške

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent získal úplné stredoškolské vzdelanie, alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. Súčasťou prijímacieho konania na VŠVU je prijímacia skúška, ktorá sa uskutoční v dvoch turnusoch:

 • 1. turnus:  študijné programy: maliarstvo; intermédiá; fotografia a nové médiá; vizuálna komunikácia; dizajn
 • 2. turnus:  študijné programy:  textilná tvorba; úžitkové umenie; grafika a iné médiá; digitálne médiá; architektonická tvorba;  reštaurátorská tvorba

a má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška na VŠVU vo všetkých študijných programoch je dvojkolová. Prvé kolo prebehne dištančným (bez účasti uchádzačov) spôsobom. Druhé kolo prebieha na všetkých študijných programoch prezenčne a trvá dva dni.

Dôležité termíny prijímacieho konania:

10.12.2021 08:00h (ráno) deadline odoslania domácich prác pre účely prvého kola prijímacieho konania

1. kolo – 13. decembra – zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané do 10.12.2021 na https://ulozisko.vsvu.sk/

2. kolo - prebieha na všetkých študijných programoch prezenčným spôsobom a trvá dva dni:

1. turnus (2. kolo: 31. januára  – 1. februára 2022):

študijné programy:

 • maliarstvo
 • intermédiá (špecializácia Intermédiá – INTb.21I a špecializácia Socha, objekt, inštalácia – INTb.21S)
 • fotografia a nové médiá
 • vizuálna komunikácia
 • dizajn

2. turnus (2. kolo: 3. februára  – 4. februára 2022):

študijné programy:

 • textilná tvorba
 • úžitkové umenie (špecializácia šperk – UU1-We, sklo – UU2b-Il,  keramika – UU3b-Pi)
 • grafika a iné médiá
 • architektonická tvorba
 • reštaurátorská tvorba
 • digitálne umenia

Viac informácii o požiadavkách na domáce práce – portfólio uchádzača a špecifikácia úloh počas prijímacieho konania v rámci jednotlivých študijných programoch nájdete: Podmienky prijatia/Doplňujúce informácie • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2021 - 30.11.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  13.12.2021 - 01.02.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  01.09.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí doložia nostrifikáciu dokladu vydanú Krajským školským úradom (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje
 • Číslo účtu: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Konštantný symbol: 0308
 • Špecifický symbol: “šesťmiestne číslo začínajúce číslom 22 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly”, príklad.: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 220037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:
Majiteľ účtu : Vysoká škola výtvarných umení,
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Sylvia Kozáková – kozakova@vsvu.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2021 14:36

Upozorniť na neaktuálne údaje