Finančné trhy a investovanie

Absolvent inžinierskeho študijného programu finančné trhy a investovanie je odborníkom, ktorý má vedomosti a zručnosti vo vzťahu k fungovaniu finančných trhov a manažmentu finančných inštitúcií so zameraním na riadenie aktív a manažment rizík. Je kvalifikovaným odborníkom vybaveným teoretickými poznatkami a metodologickými vedomosťami, technickými a praktickými zručnosťami v oblasti investovania na finančných trhoch a medzinárodných financií. Je schopný samostatne, kreatívne a iniciatívne riešiť otázky finančných trhov, systematizovať, analyzovať, kvalifikovane rozhodovať a formulovať odporúčania o metodických, praktických a koncepčných otázkach v rámci inštitúcií a procesov na jednotlivých finančných trhoch. Predmety študijného programu rozvíjajú okrem vedomostnej bázy aj kritické myslenie a mäkké zručnosti. Absolvent študijného programu sa vyznačuje inovatívnym a tvorivým myslením a je pripravený vytvárať a viesť pracovné tímy ako aj hodnotiť dosahovanie výkonnostných ukazovateľov riadených tímov. Má predpoklady realizovať strategické rozhodnutia a niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce i práce riadeného tímu. Dokáže efektívne písomne i verbálne odborne komunikovať a prezentovať výsledky  a na profesionálnej úrovni a je uplatniteľný aj v medzinárodnom prostredí. Vo svojej práci vie uplatniť pokročilé vedomosti a IT zručnosti pre zber a vyhodnotenie relevantných dát s akcentom na vyvodenie originálnych a kreatívnych riešení manažérskych problémov. Vníma potrebu aplikovania morálnych a etických princípov vo svojej práci. Je uplatniteľný na rôznych úrovniach riadenia, správy a podnikania v medzinárodných inštitúciách, bankách, poisťovniach, správcovských spoločnostiach, brokerských firmách, centrálnych bankách, analytických útvaroch rôznych inštitúcií ako aj v ďalších podnikateľských subjektoch s medzinárodnými finančnými aktivitami. Spoločenským prínosom absolventa študijného programu je pridaná hodnota v oblasti zvyšovania úrovne finančnej gramotnosti. Absolvent študijného programu si je vedomý potreby kontinuálne sa vzdelávať a zároveň môže pokračovať v doktorandskom štúdiu v príbuznom študijnom programe. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na 2. stupeň sú určené v Zásadách prijímacieho konania Informácie o podmienkach prijatia na 2. stupeň sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/fakulta/d%C3%B4le%C5%BEit%C3%A9_dokumenty/zasady_nhf_2022_2023_final.pdfPodmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ing. Olha Brytko

tel.: +421 2 672 95 358

e-mail: olha.byrtko@euba.sk Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie k prijímacím skúškam na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/fakulta/d%C3%B4le%C5%BEit%C3%A9_dokumenty/zasady_nhf_2022_2023_final.pdf

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Forma prijímacej skúšky

Informácie o forme prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/fakulta/d%C3%B4le%C5%BEit%C3%A9_dokumenty/zasady_nhf_2022_2023_final.pdf  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.11.2021 - 30.04.2022

  • Konanie prijímacej skúšky

    01.05.2022 - 02.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke https://nhf.euba.sk/www_write/files/fakulta/d%C3%B4le%C5%BEit%C3%A9_dokumenty/zasady_nhf_2022_2023_final.pdf

 

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Textova sprava. EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Jana Kušnírová, PhD. – jana.kusnirova@euba.sk
Posledná aktualizácia: 17.03.2022 09:54

Upozorniť na neaktuálne údaje