Financie

Absolventi programu „Financie“ na treťom stupni ako najvyššom stupni vysokoškolského štúdia sú pripravení najnovšími modernými vedeckými metódami a prístupmi skúmať celé spektrum v súčasnosti aktuálnych teoretických a praktických problémov z oblasti širšie chápaných  financií. Absolventa profilujú  pokročilé a špecializované  znalosti z teórie  financií, bankovníctva a poisťovníctva. Ovláda zložité kvantitatívne metódy, modelové  simulácie a metodológie, ktoré  umožňujú  tvorivo posudzovať základné hospodárske a finančné súvislosti. Po absolvovaní programu budú  absolventi schopní samostatne  formulovať a hľadať riešenia vedeckých a  výskumných otázok/hypotéz v podoblastiach financií, bankovníctva a poisťovníctva. Doprofilovanie absolventov tvorí poznanie makroekonomických, svetových, európskych  a politických súvislostí.  Doktorandi získajú schopnosť  kriticky  myslieť,  samostatne navrhovať riešenia komplexných a aj interdisciplinárnych problémov a pracovať ako členovia výskumného tímu. Rovnako tiež vedia analyzovať, kvalifikovane vyhodnocovať aj zložité praktické a koncepčné  otázky, navrhovať vhodné postupy a riešenia v rámci inštitúcií a procesov vo verejnom a podnikovom sektore, v bankovníctve, vo verejných financiách, daniach na rôznych úrovniach riadenia, správy a podnikania, a to aj v medzinárodnom rozsahu.  V rámci schémy cotutelle s Macquarie University  Sydney majú študenti možnosť doplniť si svoj profil, doplniť si znalosti a medzinárodné skúsenosti     absolvovaním dvojitého diplomu PhD s touto renomovanou univerzitou  v Austrálii.  Rovnako majú možnosť absolvovať stáže v OECD,  využívať  Laboratórium pre finančné analýzy (zriadené v rámci projektu Excelentnosti)  a Laboratórium experimentálnej ekonómie   Absolventi sa svojim profilom  môžu  uplatniť ako špičkoví analytici a špecialisti v  štátnej správe, finančných a nefinančných inštitúciách a tiež aj ako vysokoškolskí učitelia,  vo vedeckom výskume ako výskumní a vedeckí pracovníci. Uplatnenie vďaka ich vedeckej a metodologickej výbave  môžu nájsť  v rôznych medzinárodných a národných inštitúciách, najmä finančného,  peňažného  a poistného zamerania.    Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na 3. stupeň sú určené v Zásadách prijímacieho konania Informácie o podmienkach prijatia na 3. stupeň sú zverejnené na stránke

https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/doktorandske-studium/2023/vp_%C4%8D._1-2023_%C4%8Fal%C5%A1ie_podmienky_prijatia_na_%C5%A1t%C3%BAdium_%C5%A1tudijn%C3%BDch_programov_3._stup%C5%88a_%C5%A1t%C3%BAdia_na_nhf_eu_v_bratislave_na_ak._rok_2023_2024.pdfPodmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ing. Olha Brytko

tel.: +421 2 672 95 358

e-mail: olha.byrtko@euba.sk Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie k prijímacím skúškam na 3. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: 

https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/doktorandske-studium/2023/vp_%C4%8D._1-2023_%C4%8Fal%C5%A1ie_podmienky_prijatia_na_%C5%A1t%C3%BAdium_%C5%A1tudijn%C3%BDch_programov_3._stup%C5%88a_%C5%A1t%C3%BAdia_na_nhf_eu_v_bratislave_na_ak._rok_2023_2024.pdf

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Forma prijímacej skúšky

Informácie o forme prijímacej skúšky na 3. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: 

https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/doktorandske-studium/2023/vp_%C4%8D._1-2023_%C4%8Fal%C5%A1ie_podmienky_prijatia_na_%C5%A1t%C3%BAdium_%C5%A1tudijn%C3%BDch_programov_3._stup%C5%88a_%C5%A1t%C3%BAdia_na_nhf_eu_v_bratislave_na_ak._rok_2023_2024.pdf  • Podanie prihlášky na štúdium

    09.04.2023 - 15.06.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    30.06.2023 - 30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 32 €
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke 

https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/doktorandske-studium/2023/vp_%C4%8D._1-2023_%C4%8Fal%C5%A1ie_podmienky_prijatia_na_%C5%A1t%C3%BAdium_%C5%A1tudijn%C3%BDch_programov_3._stup%C5%88a_%C5%A1t%C3%BAdia_na_nhf_eu_v_bratislave_na_ak._rok_2023_2024.pdf

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Jana Kušnírová, PhD. – jana.kusnirova@euba.sk
Posledná aktualizácia: 28.03.2023 09:22

Upozorniť na neaktuálne údaje