Financie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy tretieho stupňa štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie druhého stupňa vy­sokoškolského štúdia. Ďalšou podmienkou určenou fakultou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje fakulta témy dizertačných prác, o ktoré sa môže uchádzač v rámci prijímacieho konania uchádzať. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa musí prihlásiť na jednu z vypísaných tém.

Prijímacia skúška uchádzača o dennú formu štúdia je kombinovaná a obsahuje tieto súčasti:

a)      písomný test z anglického odborného jazyka,

b)      prezentácia písomného projektu dizertačnej práce uchádzačom,

c)      posúdenie do­terajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná činnosť),

d)     priemerný prospech dosiahnutý počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

       Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o dennú formu štúdia je 100.

Bodové hodnotenie jednotlivých súčastí prijímacej skúšky uchádzača o dennú formu štúdia:

a)      za písomný test z  anglického odborného jazyka: maximálne 20 bodov,

b)      za písomný projekt a jeho prezentáciu: maximálne 60 bodov, z toho:

            - za teoretické východiská skúmania: maximálne 15 bodov,

            - za predpokladané ciele: maximálne 15 bodov,

            - za predpokladané metódy skúmania: maximálne 15 bodov,

            - za prezentáciu projektu: maximálne 15 bodov,

c)      za aktivity vo vedeckej činnosti uchádzača počas, resp. po skončení 2. stupňa štúdia (napr. spracovanie práce študentskej vedeckej aktivity, zapojenie do riešenia výskumného projektu, publikovanie odborných príspevkov atď.): maximálne 10 bodov,

d)     za priemerný prospech dosiahnutý počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia (známky  z predmetov a štátnej skúšky): maximálne 10 bodov.

Prijímacia skúška uchádzača o externú formu štúdia obsahuje tieto súčasti:

a)      prezentácia písomného projektu dizertačnej práce - v slovenskom a v  anglickom jazyku (uchádzač zo SR), resp. v českom a v anglickom jazyku (uchádzač z ČR) a v anglickom jazyku (uchádzač zo zahraničia),

b)      posúdenie do­terajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná činnosť).

       Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o externú formu štúdia je 70.

Bodové hodnotenie jednotlivých súčastí prijímacej skúšky uchádzača o externú formu štúdia:

a)      za písomný projekt a jeho prezentáciu: maximálne 60 bodov, z toho:

            - za teoretické východiská skúmania: maximálne 15 bodov,

            - za predpokladané ciele: maximálne 15 bodov,

            - za predpokladané metódy skúmania: maximálne 15 bodov,

            - za prezentáciu projektu: maximálne 15 bodov,

b)      za aktivity vo vedeckej činnosti uchádzača počas, resp. po skončení 2. stupňa štúdia (napr. spracovanie práce študentskej vedeckej aktivity, zapojenie do riešenia výskumného projektu, publikovanie odborných príspevkov atď.): maximálne 10 bodov.

Pri študijných programoch v anglickom jazyku vykoná uchádzač celú prijímaciu skúšku v anglickom jazyku.

Časti prijímacej skúšky b) a c) uchádzača o dennú formu štúdia, resp. a) a b) uchádzača o externú formu štúdia sa uskutočňujú pred skúšobnou komisiou.

Zloženie skúšobnej komisie pre jednotlivé študijné programy určí dekan fakulty na základe návrhu garanta doktorandského študijného programu, ktorý prerokovala a schválila príslušná odborová komisia. Do komisie môže byť so súhlasom predsedu komisie prizvaný školiteľ, na tému ktorého sa uchádzač prihlásil.

Uchádzači budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní v rámci plánovanej kapacity študijných programov v jednotlivých formách štúdia. Súčasne s prijatím uchádzača na doktorandské štúdium dekan v oznámení doktorandovi určí školiace miesto a u doktoranda dennej formy štúdia aj miesto jeho pracovného výkonu.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.
tel.: +421 48 / 446 2168, e-mail:gabriela.korimova@umb.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Všetky dôležité informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium na Ekonomickej fakulte UMB sú zverejnené na internetovej stránke fakulty www.ef.umb.sk sekcia UCHÁDZAČ - Doktorandské štúdium  • Podanie prihlášky na štúdium

    12.06.2019

  • Konanie prijímacej skúšky

    28.06.2019 - 28.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 45 €
elektronická prihláška: 42 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje na úhradu manipulačného poplatku za prijímacie konanie budú zverejnené na internetovej stránke fakulty www.ef.umb.sk - sekcia UCHÁDZAČ - Doktorandské štúdium.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Lucia Horvátová – lucia.horvatova@umb.sk
Posledná aktualizácia: 09.01.2019 17:14

Upozorniť na neaktuálne údaje