Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo

AbsolventištudijnéhoprogramuFinancie, bankovníctvo a poisťovníctvona prvom stupništúdia (ďalej lenF,BaPoi)získajúpočas štúdia kvalitnéteoretické základyz oblasti financií,bankovníctva a poisťovníctva ako aj z problematikyhospodárskej a regionálnej politiky, či sociálnych a ekonomických vzťahovvo väzbe s najnovšími poznatkami a skúsenosťami z praxe.    

Skupina vertikálne nadväzujúcichštudijnýchprogramov  sprostredkováva profesionálne znalosti pre kľúčové profesienajmä podľa zamerania programu.Študentom ponúka osvojenie si  základovekonomickejteórie,  poznanie ekonomických procesov,  moderných analyticko-prognostických metód.Mákľúčový význam pre kvalitný výkon profesií, ktoré súvisianajmä s otázkamimoderných financií. 

V rámci štúdia si študenti osvojaproblematikyekonomických procesovzmikroekonómie a makroekonómie. Táto skúsenosť umožní študentom efektívnejšie rozmýšľať v ekonomickom kontexte a zasadiťhodo ďalších špecifických oblastí akými sú daňová politika, regionálna politika, či verejné financie.Absolventi budú pripraveníanalyticky posúdiť relevantné politiky z makroekonomického i mikroekonomického hľadiska. 

Po absolvovaní prvého stupňa študijného programu Financie, bankovníctvo a poisťovníctvomá absolvent základný rozsah teoretických a praktických poznatkov. Okrem toho získa základy pre prácu s empirickými finančnými a ekonomickými reáliami. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na 1. stupeň sú určené v Zásadách prijímacieho konania Informácie o podmienkach prijatia na 1. stupeň sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdfPodmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ing. Olha Brytko

tel.: +421 2 672 95 358

e-mail: olha.byrtko@euba.sk Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie k prijímacím skúškam na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.

 Forma prijímacej skúšky

Informácie o forme prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2023 - 29.02.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    26.03.2024 - 26.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 90 €

Fakturačné údaje

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

Upozornenie: Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Jana Kušnírová, PhD. – jana.kusnirova@euba.sk
Posledná aktualizácia: 27.11.2023 10:09

Upozorniť na neaktuálne údaje