Financie, bankovníctvo a investovanie

Absolvent druhého stupňa študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie na EkF TUKE má komplexné znalosti problematiky financií, bankovníctva, investovania a poisťovníctva, ovláda metódy kvantifikácie, modelovej simulácie a verifikácie umožňujúce tvorivo posudzovať základné hospodárske a finančné súvislosti ekonomiky krajín, sektorov a podnikov, konať a rozhodovať na základe poznania širokých socio-ekonomických súvislostí.  Tým majú absolventi široké uplatnenie v podnikovom sektore,  verejnom i súkromnom,  v daňových inštitúciách, príp. ako daňoví poradcovia, v ekonomických a výskumných sekciách centrálnych bánk a  obchodných bánk, v inštitúciách finančného trhu, v medzinárodných finančných inštitúciách a v orgánoch štátnej správy na všetkých úrovniach.

Vo všeobecnosti absolvent študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie, II. stupeň:

 • dokáže riešiť problémy pri teoretickom výskume, formulovať závery analýz a prezentovať využiteľnosť týchto výsledkov v praxi,
 • tvorivo aplikovať získané teoretické poznatky pri riešení problémov v komerčnej praxi,
 • rozumie vplyvu a potenciálu inovatívnych služieb a e-zručností digitálnej spoločnosti,
 • má osvojené komplexné vedomosti z moderných ekonomických teórií, predovšetkým finančných,
 • ovláda metódy menovej, finančnej a podnikovej analýzy,
 • ovláda  metódy  analýzy ekonomických dát a prognózovania s využitím moderných metód simulácie, predikcie prostredníctvom štatistických a dataminingových aplikácií nad rozsiahlymi databázami.


Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie, II. stupeň získava schopnosť:

 • pracovať v oblasti finančných a kapitálových trhov s praktickými zručnosťami analýzy finančných trhov, predikcie a modelovania vývoja s identifikáciou, optimalizáciou a validáciou metód obchodovania na týchto trhoch,
 • pracovať ako audítor v známych audítorských a konzultačných spoločnostiach,
 • pracovať ako analytik podnikových procesov, projektov reinžinieringu a zavádzania inovácií,
 • pracovať ako podnikový analytik a konzultant s napojením na oblasti IKT, Business a Market Intelligence,
 • pracovať ako analytik a poradca vrcholového manažmentu s využitím širokého národohospodárskeho rozhľadu,
 • preukázať vedomosti súvisiace medzinárodnými finančnými a  socioekonomickými aspektmi konkrétnych finančných a menových politík a integračných procesov v Európe a vo svete,
 • analyzovať a porozumieť finančným tokom podniku a súvisiacimi internými procesmi s interakciou na širšie prostredie globálneho trhu ako aj iniciatíve jednotného európskeho trhu,

Pre zlepšenie profilácie absolventov, zvýšenie zručností pre ich lepšie umiestnenie na trhu práce fakulta plánuje podporiť  študentské profilácie zamerané na praktické a hlbšie teoretické oblasti naviazané na sadu voliteľných predmetov rozširujúcich a prehlbujúcich dané zameranie. Voliteľné predmety budú ponúkané v spolupráci s expertmi a organizáciami z hospodárskej praxe, ako aj asociáciami typu obchodnej komory, podnikateľskými asociáciami, medzinárodnými organizáciami a pod. Táto spolupráca bude zameraná na certifikáciu študentov uznávanej praxou v rôznych oblastiach.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.ekf.tuke.sk/files/Zasady_Ing_2019.pdfBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

http://www.ekf.tuke.sk/files/Zasady_Ing_2019.pdfĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
70


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 620 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Úhrada je možná len prevodným príkazom na účet.
Číslo účtu na poukázanie poplatku: IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417
Variabilný symbol: 2021
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Libuša Révészová, PhD. – libusa.reveszova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 03.02.2021 10:35

Upozorniť na neaktuálne údaje