Financie, bankovníctvo a investovanie

Vo všeobecnosti absolvent študijného programu:

 • ovláda  podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k fungovaniu národného hospodárstva,
 • vie ich použiť pri navrhovaných riešeniach a rozhodnutí subjektov, čím preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní a rozhodovaní,
 • vie použiť primeranú teóriu, praktické postupy a nástroje na navrhovanie a implementovanie rozhodnutí subjektov riadenia.


Uplatnenie absolventov

Absolvent 1. stupňa študijného odboru Financie, bankovníctvo a investovanie získava schopnosť:

 • špecifikovať a navrhovať súbory opatrení pre rozhodovacie procesy subjektov riadenia,
 • pracovať s nástrojmi hospodárskej, sociálnej a finančnej politiky, používanými pri rozhodovaní subjektov riadenia.
 • získava poznatky z finančných trhov, bankovníctva, účtovníctva a daňového poradenstva a tieto je schopný tvorivo využiť pri riešení úloh týkajúcich sa finančných trhov a finančného riadenia podnikovej sféry,
 • je pripravený na štúdium na 2. stupni v odbore financie, bankovníctvo a investovanie,
 • je schopný systemizovať a analyzovať aktuálne problémy financií, má základné poznatky legislatívneho prostredia, ovláda metódy a techniky analýz vecných problémov, metód riadenia uplatňovaných vo financiách na podnikovej úrovni,
 • ovláda základné  metódy a techniky písania a manažmentu projektov,  základné analytické metódy a výskumné a štatistické metódy,
 • ovláda dobre aspoň jeden cudzí jazyk a má základy z ďalšieho cudzieho jazyka.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia sú zverejnené na www.ekf.tuke.sk.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania(čo uchádzač preukazuje predložením overenej kópie maturitného vysvedčenia)a podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdiumKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Tatiana Soroková, PhD.
email: tatiana.sorokova@tuke.sk
telefón: 055/602 3306Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o bakalárske štúdium v externej forme štúdia budú prijatí bez prijímacích skúšok.Forma prijímacej skúšky

Uchádzači o bakalárske štúdium v externej forme štúdia budú prijatí bez prijímacích skúšok. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
70


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 570 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 570 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Úhrada je možná len prevodným príkazom na účet.
Číslo účtu na poukázanie poplatku: IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417
Variabilný symbol: 2021
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Libuša Révészová, PhD. – libusa.reveszova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 03.02.2021 10:38

Upozorniť na neaktuálne údaje