Financie, bankovníctvo a investovanie

Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatnia najmä vo vedúcich funkciách bankovej sféry a ďalších finančných inštitúciách, vo finančných útvaroch firiem výrobného a obchodného charakteru, v činnosti finančných, daňových a investičných poradcov, v poisťovníctve a verejnej správe. Rovnako nájdu uplatnenie v oblasti investovania, správy fondov a v realitných a developerských spoločnostiach.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

 • K prihláške je potrebné priložiť životopis, vysvedčenie a diplom o bakalárskej skúške, ústrižok o zaplatení poplatkov.
 • Dodatok k diplomu je povinnou náležitosťou u uchádzačov, ktorí neabsolvovali bakalárske štúdium na EkF TU v Košiciach,
 • Vážený priemer uchádzača za bakalárske štúdium aspoň 65 percentuálnych bodov (týka sa len uchádzačov o dennú formu štúdia).
 • http://www.ekf.tuke.sk/files/Zasading2015.pdfDoplňujúce informácie

Vybraným študentom fakulty je umožnené

 • absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus
 • získať druhý diplom vo Veľkej Británii (Huddersfield University Business School) alebo vo Francúzsku (Univerzita Nice Sophia Antipolis)


Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Len na základe žiadosti a predloženia potrebnej dokumentácie sú prijatí tí absolventi bakalárskeho štúdia, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

 1. úspešne ukončili bakalárske štúdium v študijnom programe študijného odboru financie, bankovníctvo a investovanie,

 2. úspešne vykonali odbornú skúšku z cudzieho jazyka v ekonomickom odbore,

 3. Počas bakalárskeho štúdia dosiahli vážený priemer najmenej 65 (týka sa len uchádzačov o dennú formu štúdia).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Tatiana Soroková, PhD. tel.: 055/ 602 3306Všeobecné informácie k prijímacej skúške

http://www.ekf.tuke.sk/files/Zasady_Ing_2019.pdf • Podanie prihlášky na štúdium

  01.07.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  01.07.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Povinné prílohy
 • životopis
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1760 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Úhrada je možná len prevodným príkazom na účet.
Číslo účtu na poukázanie poplatku: IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417
Variabilný symbol: 2020
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Libuša Révészová, PhD. – libusa.reveszova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 20.01.2020 14:49

Upozorniť na neaktuálne údaje