Financie a dane

Absolventi študijného programu Financie a dane (ďalej lenFaD) na druhom stupni získajú hlbšie teoretické a praktické poznatky najmä z oblasti riadenia finančných rizík,  podnikateľských financií, verejných behaviorálnych  financií, experimentálnej ekonómie, analýz a prognóz vo financiácha obdobnetiež z mikroekonómie a makroekonómie. Absolventa profilujú  znalosti z teórie  financií, bankovníctva adaňovníctva. Majú možnosťdoprofilovaťsavtrochšpecializáciách: Financie, Dane,  Medzinárodné financie. Absolvent mápokročilejšieznalosti z problematiky financií, daní a medzinárodných financií, ovláda metódy kvantifikácie, modelovej simulácie a verifikácie umožňujúce tvorivo posudzovať základné hospodárske a finančné súvislosti v uvedených oblastiach. Má tiež prehľad o aktuálnych finančných,  makroekonomických, svetových, európskych, hospodárskych  a politických súvislostiach.   Po absolvovaní programu budú absolventi schopní samostatne nachádzať riešeniazložitejších problémov a súvislostív oblasti financiía daní, pričomichprofil dopĺňaschopnosťsamostatnéhokritickéhomyslenia,  navrhovanierozhodnutíako ajschopnosťtímovej práce.V rámci predmetov v troch blokoch špecializácií sa môžuštudentihlbšievyprofilovať ako špecialisti naFinancie,Dane aleboMedzinárodné financie.   Takisto majú možnosť  získaťdoplňujúcu špecializáciuv rámcidvojitéhodiplomus Univerzitou Pávia, resp. spoločnéhodiplomuMSc. InternationalFinances NotinghamTrentUniversity.     

 

Nevyhnutnosťtakejto skupiny vertikálne nadväzujúcichšpecializácií na program 1. stupňa Financie, bankovníctvo a poisťovníctvovyvoláva progres v oblasti finančnej teórie, proces globalizácie svetovej ekonomiky, svetových finančných trhov,  intenzita integračných procesov, ako aj dopyt po štúdiu týchto programov v SR a zahraničí. Bez osvojenia si  základov teórie,  poznania procesov, ktoré prebiehajú  v rámci domácej a svetovej ekonomiky, ako aj bez zvládnutia moderných analyticko-prognostických metód   nie je totiž možné  obsadiťnáročnejšieprofesie, ktoré súvisia s problematikou moderných financií. 

 

Štúdium študijného programu aj v anglickom jazyku znamená možnosť ponúkať tento program aj pre uchádzačov o štúdium zo zahraničia.Zároveň je to ponuka aj pre tých študentov, ktorí budú mať záujem v rámci štúdia na II. stupni absolvovať časť štúdia na univerzite Pávia (dvojitý diplom) resp. naNottinghamTrentUniversity(spoločný diplomMSc.). Štúdium v anglickom jazyku vytvára tiež pre absolventov ďalšie možnosti uplatnenia sa v zahraničí resp. v medzinárodných spoločnostiach, ktoré pôsobia v SR. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na 2. stupeň sú určené v Zásadách prijímacieho konania Informácie o podmienkach prijatia na 2. stupeň sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdfPodmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ing. Olha Brytko

tel.: +421 2 672 95 358

e-mail: olha.byrtko@euba.sk Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie k prijímacím skúškam na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Forma prijímacej skúšky

Informácie o forme prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2023 - 29.02.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    01.03.2024 - 31.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 90 €

Fakturačné údaje

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Jana Kušnírová, PhD. – jana.kusnirova@euba.sk
Posledná aktualizácia: 27.11.2023 10:19

Upozorniť na neaktuálne údaje