Financie a bankovníctvo

Doktorandský študijný program je študijným programom tretieho stupňa (ďalej len
„3. stupeň“) vysokoškolského vzdelávania, pričom doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a vedeckej časti. Doktorandský študijný program ako študijný program 3. stupňa sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo samostatnej teoretickej činnosti. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa a akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“, pričom skratka „PhD.“ sa uvádza za menom). Základné podmienky tohto štúdia upravuje § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a z neho vyplývajúce platné Zásady organizácie doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave.Uplatnenie absolventov

Absolventi nachádzajú a prezentujú vlastné riešenia vedeckých a výskumných problémov a tvorivo aplikujú teoretické poznatky v reálnej ekonomike. Majú komplexné vedomosti z moderných ekonomických teórií, predovšetkým finančných, ovládajú metódy menovej a finančnej analýzy a prognózy pri riešení úloh finančnej politiky. Absolventi aplikujú získané vedomosti z oblasti financií ako odborníci vo všetkých orgánoch a organizáciách verejného a súkromného sektora, a môžu pracovať ako analytici a poradcovia vrcholového manažmentu s využitím širokého národohospodárskeho rozhľadu, majú hlboké vedomosti o integrácií slovenskej ekonomiky do Európskej únie a Európskej menovej únie, dokážu analyzovať a porozumieť vývoju konkrétnych finančných a menových politík a integračných procesov v Európe a vo svete.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium akreditovaného študijného programu 3. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave je absolvovanie študijného programu 2. stupňa a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky na NHF EU v Bratislave. 

NHF EU v Bratislave stanovuje pre prijatie na doktorandské štúdium aj tieto ďalšie podmienky:

 • ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa,
 • znalosť anglického jazyka.


Doplňujúce informácie

Prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave (ďalej len „NHF EU v Bratislave“) ako proces (§ 58 ods. 1 zákona), v ktorom má uchádzač možnosť preukázať splnenie podmienok prijatia na štúdium zvoleného študijného programu, sa uskutoční pre akademický rok 2019/2020 iba na akreditované študijné programy 3. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave, ktoré má NHF EU v Bratislave uvedené v registri študijných programov v zmysle § 54b zákona.Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači zo zahraničia alebo uchádzači, ktorí absolvovali 2. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole, predložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely. Pokiaľ uchádzač zo zahraničia alebo uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole nedisponuje uznaným dokladom jeho štúdia z inej VŠ v SR, o uznanie požiada uchádzač písomne referát pre vedu a doktorandské štúdium NHF EU v Bratislave v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti priloží overenú fotokópiu dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou (diplom) a úradný preklad uvedeného dokladu vyhotovený prekladateľom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len „zoznam“) Ministerstva spravodlivosti SR; overenú fotokópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach a úradný preklad tohto výpisu urobený prekladateľom zapísaným v zozname; overenú fotokópiu dodatku k diplomu (ak ho zahraničná vysoká škola vydáva) a úradný preklad tohto dodatku urobený prekladateľom zapísaným v zozname; odporúčanie Strediska pre uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydá EU v Bratislave po posúdení žiadosti fakultou, ktorá uskutočňuje rovnaký alebo príbuzný študijný program. Rozhodnutie vydá EU v Bratislave po predložení vyššie uvedených dokladov automaticky, ak ide o štúdium na zahraničných vysokých školách, s ktorými má SR uzavretú bilaterálnu dohodu na akademické účely (Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Chorvátsko, Rumunsko) a ak ide o rovnaké alebo príbuzné študijné programy, aké sa poskytujú na EU v Bratislave. V zmysle Čl. 10 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike z 28. novembra 2013 (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky publikované v Zbierke zákonov pod č. 60/2015) doklady o vzdelaní podľa Čl. 3 až 7 predmetnej Zmluvy vydané v štáte jednej zmluvnej strany (ČR) sa na území štátu druhej zmluvnej strany (SR) uznávajú na účely podľa predmetnej Zmluvy za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu. Absolvent štúdia absolvovaného na vysokej škole v ČR nebude musieť úradne overovať získané vysokoškolské vzdelanie, keďže doklad bude automaticky platný, a absolvent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole v SR bez toho, že by mal doklad o uznaní vzdelania. Predmetná Zmluva sa však nevzťahuje na české doklady o vysokoškolskom vzdelaní získané na vysokých školách v ČR absolvovaním štúdia v akreditovaných študijných programoch uskutočňovaných mimo územia ČR a v takom prípade uchádzač o štúdium na EU v Bratislave postupuje podľa Čl. 1 bod 13 týchto zásad.

Uchádzač, ktorý nepredloží overené fotokópie dokladov o absolvovaní 2. stupňa vysokoškolského štúdia vydaných zahraničnou vysokou školou, t. j. diplom, výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach, dodatok k diplomu (ak zahraničná vysoká škola dodatok k diplomu vydáva), spolu s dokladom o uznaní vzdelania na akademické účely, do dňa konania prijímacej skúšky, sa môže prijímacej skúšky zúčastniť a v prípade, ak splní ďalšie podmienky pre prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v termíne stanovenom NHF EU v Bratislave, najneskôr však v deň určený NHF EU v Bratislave na zápis na štúdium na 3. stupni štúdia na NHF EU v Bratislave.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave nie je možné prijať uchádzača  na 3. stupeň bez prijímacích pohovorov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Jana Kušnírová, PhD.  Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium akreditovaného študijného programu 3. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave podávajú prihlášku elektronicky v systéme AIS   https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas/#/home

Prijímacia skúška v akreditovaných študijných programoch 3. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave sa realizuje kombinovanou formou a pozostáva z:

a)      odbornej prijímacej skúšky súvisiacej so študijným programom 3. stupňa štúdia a vybranou témou dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač hlási (písomnou/ústnou formou),

b)      prijímacej skúšky z anglického jazyka,

c)      posúdenia splnenia ďalších podmienok pre prijatie určených NHF EU v Bratislave, vrátane motivačného listu so zameraním na perspektívnosť doktorandského štúdia pre uchádzača (formou zisťujúcou predpoklady a schopnosti na samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy, resp. nadanie), prípadne: zapojenia do vedeckovýskumnej činnosti formou participácie na riešení výskumného projektu, publikovania vo vedeckom/odbornom časopise, či v recenzovanom konferenčnom zborníku, ŠVOČ, alebo dokladovania úspešného absolvovania relevantnej štátnej jazykovej skúšky.

Obsahom odbornej prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je posúdenie znalostí uchádzača z problematiky, ktorá je obsahom témy dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač hlási. Na tento účel predkladá uchádzač spolu s prihláškou na doktorandské štúdium a zoznamom doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác v štátnom jazyku alebo v anglickom jazyku, projekt v podobe téz témy dizertačnej práce, na ktorú sa hlási. Obsahové zameranie projektu v podobe téz témy dizertačnej práce (v rozsahu cca 10 strán formátu A4 s ekvivalentným počtom znakov vrátane medzier, vysvetliviek a poznámok pod čiarou v intervale 18 000 – 24 000) v štátnom jazyku, resp. v anglickom jazyku obsahuje spravidla:

a)      zdôvodnenie motívov výberu témy dizertačnej práce uchádzačom,

b)      vymedzenie cieľov a obsahového zamerania dizertačnej práce, opis predpokladaných metód aplikovaných pri spracovaní témy dizertačnej práce,

c)       charakteristiku súčasného stavu poznania problematiky dizertačnej práce spracovanú na základe odbornej literatúry.

Obsahom prijímacej skúšky z anglického jazyku je posúdenie komunikačnej kompetencie v príslušnom cudzom jazyku. Forma prijímacej skúšky

ústna • Podanie prihlášky na štúdium

  11.04.2019 - 11.06.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  28.06.2019 - 28.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • zoznam doteraz publikovaných odborných vedeckých prác (elektronická forma)
 • motivačný list (elektronická forma)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 32 €
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje
 1. Na úhradu poplatku za prijímacie konanie na NHF EU v Bratislave sa použijú nasledujúce identifikačné údaje (platí len pre úhradu z tuzemska, z krajín EÚ a krajín, ktoré pristúpili k SEPA len v mene euro):

- IBAN SK47 8180 0000 0070 0008 0671

- SWIFT (BIC) – SPSRSKBA

– názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v tvare: NHF EUBA

- variabilný symbol:

 • • rodné číslo uchádzača (bez lomítka)
  • • u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare rrmmdd0000 (napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

      - špecifický symbol:  1010003

 1. Na úhradu poplatku za prijímacie konanie na NHF EU v Bratislave zo zahraničia (tretie krajiny nezapojené do SEPA) sa použijú nasledujúce povinné identifikačné údaje:

- IBAN SK47 8180 0000 0070 0008 0671

- banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

- SWIFT (BIC) – SPSRSKBA

- sprostredkujúca banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, SWIFT (BIC) – SUBASKBX

– názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v tvare: NHF EUBA

- variabilný symbol:

 • • rodné číslo uchádzača (bez lomítka)
  • • u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare rrmmdd0000 (napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

      - špecifický symbol: 1010003

Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej skúšky na 3. stupni štúdia realizovanej na NHF EU v Bratislave. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia. 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Válek, PhD. – juraj.valek@euba.sk
Posledná aktualizácia: 16.09.2020 12:52

Upozorniť na neaktuálne údaje