Filozofia

Ciele vzdelávania študijného programu 

 1. Získať pokročilé vedomostia široké porozumenie vo vybraných oblastiach filozofie. 

 1. Upevniť a rozšíriť schopnosťinterpretovať odborné texty, identifikovať subtílne fakty a robiť zodpovedné a dobre zdôvodnené rozhodnutia. 

 1. Prehĺbiť schopnosť prezentovaťpoznatky,komunikovaťotázky, problémy, riešeniaaargumenty širšiemu publiku a získať schopnosti podávať ich z rozličných perspektív. 

 1. Nadobudnúť praktické zručnosti a kompetentnosti súvisiace s pôsobením v rozličných organizáciách štátnej, verejnej a spoločenskej povahy, ale aj neziskového sektora. 

 

Výstupy vzdelávania študijného programu  

vedomosti 

V1študentmá rozsiahle a podrobné poznatky kategoriálneho, pojmového a metodologického aparátu v kľúčových disciplínach a koncepciách filozofie 

V2do hĺbky rozumie problémom v jednotlivých filozofických disciplínach 

V3pozná široké spektrum myšlienkových prúdov v dejinách filozofie, vrátane kresťanskej myšlienkovej tradície, pozná celý rad ich predstaviteľov 

 

zručnosti 

Z1analytické myslenie–študentrozloží komplexné informácie a údaje na základné pojmy a princípy a formuluje adekvátne závery 

Z2detailne interpretuje odborný text a dokáže v ňom pohotovo identifikovať všetky dôležité informácie, problémy, tézy a argumenty 

Z3kritické myslenie - efektívne vyhľadávaa vyhodnotí informácie a dospeje k správnemu úsudku, dokáže urobiť odborný rozbor predpokladov a dať špecifické poznatky do vzájomného súvisu, adekvátne identifikuje nesprávne odvodenia a argumentačné fauly a skreslenia 

Z4flexibilne aplikuje pokročilé postupy pojmovej analýzy na riešenie rôznych problémov, hľadánajvhodnejšie riešenia problémov a je schopný ich tvorivo domyslieť do dôsledkov 

Z5logické uvažovanie–vytvorí platný argument 

 

kompetentnosti 

K1študentsamostatne a adaptabilne rieši rôzne teoretické a praktické problémy odboru a spoločenskej praxe 

K2na pokročilej úrovni písomne formuluje a ústne komunikuje odborný i spoločenský problém, o ktorom je schopný viesť kultivovanú diskusiu a presvedčivo argumentovať  

K3rozlišuje a zvažuje rôzne hodnotové pozície a perspektívy a je schopný prijať rozhodnutie a niesť zaň zodpovednosť 

K4dokáže sa adaptovať v zmenách a pružne si dopĺňať vedomosti a zručnosti Uplatnenie absolventov

Profil absolventa 

Absolventmagisterskéhoštudijného programufilozofia (jedno-odbor)získa úplné vysokoškolské vzdelaniedruhéhostupňa v študijnom odborefilozofia.Absolvent má rozsiahle a prehĺbené vedomosti o rozpracovanosti problémov na úrovni hodnotenia jednotlivých oblastí filozofie, ako aj prehľad o relevantných postupoch a riešeniach filozofických problémov. Vysvetľuje, usporadúva a formuluje vedomosti z viacerých oblastí filozofie. Pozná podstatné súvislosti, princípy a teórie z oblasti západnej tradície filozofie. Absolvent navrhuje a hodnotí riešenia filozofických problémov. Vie posúdiť relevantné filozofické metódy riešenia problémov, má rozvinuté analytické schopnosti a intelektuálne zručnosti. Formuluje nové filozofické hypotézy a argumenty, má kultivovaný ústny a písomný prejav a vie interdisciplinárne spolupracovať pri riešení komplexných odborných problémov. Absolvent sa vyznačuje kritickým, inovatívnym a tvorivým myslením, je vysoko zodpovedný a samostatný pri riešení známych a doposiaľ nepreskúmaných problémov. Vie samostatne aj tímovo kriticky analyzovať a interpretovať filozofické texty. Osvojil si schopnostiprezentovaťpoznatky,komunikovaťotázky, problémy, riešenia, argumenty širšiemu publiku. Absolvent študoval filozofiu v kontexte úsilia o dialóg rozumu a viery v duchu katolíckej intelektuálnej tradície.Absolvent nachádza uplatnenie v profesiách vyžadujúcichsamostatné analytické myslenie, v širokom spektre spoločenských inštitúcií, školských a mimoškolských zariadení, v domácich a medzinárodných spoločenskovedných výskumných organizáciách, mimovládnych organizáciách, v kultúrnospoločenských zariadeniach, v redakciách časopisov, vo vydavateľstvách, v masmédiách, v štátnej a verejnej správe. Absolvent môže pokračovať aj v doktorandskom štúdiu filozofie alebo príbuzného študijného programu. 

 

 1. Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov: 

Povolania, kde sa môžu uplatniť absolventimagisterského študijného programufilozofiapodľaštatistickej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08_2020):2633001 filozof (NKR 7),2310004asistent vysokej školy (NKR 7),3359021 odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry (NKR 7),1431003 riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kultúry (NKR 7) 

 

 1. Relevantné externé zainteresovanéstrany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladuzískanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania: 

Nie je to prípad regulovaných povolaní.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

FILOZOFIA
HISTÓRIA
FILOZOFIA – HISTÓRIA (medziodborové štúdium)
UČITEĽSTVO ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY v kombinácii
UČITEĽSTVO FILOZOFIE v kombinácii
UČITEĽSTVO HISTÓRIE v kombinácii
ŽURNALISTIKA
• získanie vysokoškolského vzdelania prvého (bakalárskeho) stupňa alebo druhého (magisterského/inžinierskeho/doktorského) stupňa;
• záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
• v prípade učiteľského študijného programu splniť podmienky aj z druhej predmetovej kombinácie (v prípade predmetov z ponuky PF KU sú podmienky zverejnené na pf.ku.sk);
• v prípade učiteľského študijného programu získanie takého vzdelania, ktorým môže dokladovať vedomosti, zručnosti a kompetencie vymedzené bakalárskym stupňom vzdelania v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy (spravidla ide o absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, do ktorého patrí aj bakalárske štúdium učiteľstva predmetov v kombinácií).

Výsledné poradie uchádzačov sa vytvorí na základe výsledku štátnej skúšky.Doplňujúce informácie

Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade budú prihlášky na štúdium so všetkými prílohami, ako aj poplatok za prijímacie konanie vrátené uchádzačovi o štúdium.

 

Zdravotne znevýhodnení uchádzači môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

Viac na stránke http://ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, poradna@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač môže podať:
BUĎ elektronickú prihlášku
- prostredníctvom e-prihlaska.ku.sk;
- takáto elektronická prihláška sa netlačí, nepodpisuje, neposiela na poštovú adresu fakulty.

ALEBO listinnú (nie elektronickú) prihlášku
- takáto listinná (nie elektronická) prihláška najčastejšie na formulári ŠEVT sa posiela na adresu:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta, Študijné oddelenie
Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok
Pozor! Ak uchádzač podáva prihlášku prostredníctvom portálu portalvs.sk, prihlášku je potrebné zaslať aj v listinnej podobe na adresu fakulty. V takomto prípade poplatok je poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konanie 30 €. Odporúčame preto využiť e-prihlaska.ku.sk, nie portalvs.sk.

K prihláške je potrebné priložiť:
a) potvrdenie o zaplatení poplatku;
b) v prípade uchádzačov o študijný program UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY v kombinácii, ktorí získali stredoškolské vzdelanie mimo SR a zároveň neabsolvovali vysokoškolské štúdium aspoň prvého (bakalárskeho) stupňa v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry aj certifikát dokladujúci úroveň ovládania slovenského jazyka na úrovni minimálne B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Na študijné oddelenie je potrebné doručiť (ak je možné, tak najlepšie v čase podania prihlášky):
a) overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (bakalársky/magisterský/inžiniersky/doktorský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške), pričom uchádzači, ktorým doklady o absolvovaní štúdia vystavila Filozofická fakulta KU (predchádzajúce štúdium absolvovali na Filozofickej fakulte KU) ich predkladať nemusia;
b)v prípade uchádzačov, ktorí požadované vysokoškolské vzdelanie získali v zahraničí aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní za účelom štúdia v SR.

Informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo listinnou poštou.

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 28. augusta 2024.

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk. • Podanie prihlášky na štúdium

  18.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • doklad o zaplatení poplatku (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1080 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Variabilný symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 21.06.2024 09:06

Upozorniť na neaktuálne údaje