Filozofia

Ciele vzdelávania študijného programu 

 1. Nadobudnúť základné vedomostia porozumenie z vybraných oblastí filozofie a ich aplikácie pri predkladaní argumentov. 

 1. Získať bazálne schopnosti,interpretovať odborné texty, fakty a robiť zodpovedné rozhodnutia. 

 1. Osvojiť si schopnostiprezentovaťpodstatné poznatky,komunikovaťkardinálne otázky, problémy, riešenia a najdôležitejšie argumenty širšiemu publiku.  

 1. Pripraviťsapre pôsobenie v rozličných organizáciách štátnej, verejnej a spoločenskej povahy, ale aj neziskového sektora. 

 

Výstupy vzdelávania študijného programu  

vedomosti 

V1študentpozná terminológiu odboru a vie vysvetliť základný kategoriálny, pojmový a metodologický aparát  v kľúčových disciplínach a koncepciách filozofie 

V2rozumie podstatným poznatkom a problémom v jednotlivých filozofických disciplínach 

V3disponuje poznatkami o hlavných myšlienkových prúdoch v dejinách filozofie, vrátane kresťanskej myšlienkovej tradície, pozná ich najznámejších predstaviteľov 

 

zručnosti 

Z1analytické myslenie–študentrozloží získané informácie na základné pojmy a princípy a formuluje možný záver 

Z2interpretuje filozofický text a dokáže v ňom identifikovať dôležité informácie, problémy, tézy a argumenty 

Z3kritické myslenie - vyhodnotí informácie a dospeje k správnemu úsudku, dokáže urobiť rozbor predpokladov a dať rôzne poznatky do vzájomného súvisu, identifikuje nesprávne odvodenia a argumentačné fauly a skreslenia 

Z4aplikuje postupy pojmovej analýzy na riešenie filozofických problémov, hľadá vhodné riešenia problémov a je schopný ich domyslieť do dôsledkov 

Z5logické uvažovanie - vytvorí platný argument 

 

kompetentnosti 

K1študentsamostatne rieši vybrané teoretické a praktické problémy odboru a spoločenskej praxe 

K2kultivovaným spôsobom písomne formuluje a ústne komunikuje odborný i spoločenský problém  

K3zodpovedne zváži a zaujme stanovisko ohľadom diskutovaných problémov Uplatnenie absolventov

Profil absolventa 

Absolventbakalárskehoštudijného programufilozofia (jedno-odbor)získa úplné vysokoškolské vzdelanieprvéhostupňa v študijnom odborefilozofia.Absolvent má všeobecné teoretické vedomosti v základných oblastiach filozofie, vie vysvetliť jej základný pojmový, kategoriálny a metodologický aparát. Vie rozobrať východiská a závery filozofických problémov. Pozná základy argumentačných a komunikačných techník a vie kategorizovať hlavné myšlienkové prúdy západnej tradície myslenia. Absolvent je intelektuálne zručný v oblasti analytického, kritického,koncepčnéhoa logickéhomyslenia a navrhuje riešenia odborných problémov v širších súvislostiach. Vie analyzovať a interpretovať odborný text, efektívne využívať argumentačné stratégie jednotlivých mysliteľov a kriticky vyhodnocovať ich argumenty.Absolvent je samostatný pri riešení filozofických problémov v širších súvislostiach. Vie argumentačne efektívne a jazykovo kultivovane prezentovať svoj názor, zaujímať postoje k problémom a prijímať rozhodnutia znalý viacerých hodnotových perspektív. Absolvent študoval filozofiu v kontexte úsilia o dialóg rozumu a viery v duchu katolíckej intelektuálnej tradície. 

 

 1. Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov: 

Povolania, kde sa môžu uplatniť absolventibakalárskeho študijného programufilozofiapodľaštatistickej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08_2020):3332004 kultúrno-osvetový pracovník,3359021 odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry 

 

 1. Relevantné externé zainteresovanéstrany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladuzískanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania: 

Nie je to prípad regulovaných povolaní. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium pre študijné programy:

FILOZOFIA
HISTÓRIA
FILOZOFIA – HISTÓRIA (medziodborové štúdium)
UČITEĽSTVO FILOZOFIE v kombinácii
UČITEĽSTVO HISTÓRIE v kombinácii
• získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania;
• záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
• v prípade učiteľského študijného programu splniť podmienky aj z druhej predmetovej kombinácie (v prípade predmetov z ponuky PF KU sú podmienky zverejnené na pf.ku.sk).

Uchádzači budú do výsledného poradia zaradení na základe výsledkov maturitnej skúšky.

 Podmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyPodmienky prijatia bez prijímacej skúškyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, poradna@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač môže podať:
BUĎ elektronickú prihlášku
- prostredníctvom e-prihlaska.ku.sk;
- takáto elektronická prihláška sa netlačí, nepodpisuje, neposiela na poštovú adresu fakulty.

ALEBO listinnú (nie elektronickú) prihlášku
- takáto listinná (nie elektronická) prihláška najčastejšie na formulári ŠEVT sa posiela na adresu:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta, Študijné oddelenie
Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok
Pozor! Ak uchádzač podáva prihlášku prostredníctvom portálu portalvs.sk, prihlášku je potrebné zaslať aj v listinnej podobe na adresu fakulty. V takomto prípade poplatok je poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konanie 30 €. Odporúčame preto využiť e-prihlaska.ku.sk, nie portalvs.sk.

K prihláške je potrebné priložiť:
a) potvrdenie o zaplatení poplatku;
b) v prípade uchádzačov o študijný program UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY v kombinácii, ktorí získali stredoškolské vzdelanie mimo SR a zároveň neabsolvovali vysokoškolské štúdium aspoň prvého (bakalárskeho) stupňa v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry aj certifikát dokladujúci úroveň ovládania slovenského jazyka na úrovni minimálne B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca;
c) v prípade uchádzačov o študijný program ŽURNALISTIKA môže uchádzač priložiť aj dve ukážky autorskej tvorby (môžu to byť buď výsledky žurnalistickej práce (novinový článok, rozhlasový príspevok, televízny príspevok a pod.) publikované v školskom, miestnom alebo inom médiu (môže byť aj online médium), prípadne akékoľvek texty (napr. slohové práce, blogy) s výnimkou poézie.

Na študijné oddelenie je potrebné doručiť (ak je možné, tak najlepšie v čase podania prihlášky):
a) overenú kópiu maturitného vysvedčenia;
b) v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy za účelom štúdia v SR.
Informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo listinnou poštou.

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 28. augusta 2024.

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk. • Podanie prihlášky na štúdium

  06.06.2024 - 07.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1080 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 10.06.2024 09:53

Upozorniť na neaktuálne údaje