Filozofia a aplikovaná filozofia

Cieľom magisterského študijného programu Filozofia je nadobudnutie vyšších teoretických
a praktických poznatkov v špeciálnych oblastiach filozofie (vrátane dejín filozofie),
ktoré umožnia absolventovi účasť na riešení, prípadne riadenie komplexných projektov.
Študijný program ponúka tesné skĺbenie teoretickej a praktickej dimenzie v odbore filozofia
s možnosťou špecializovania sa buď viac smerom k teórii alebo praxi. Počas štúdia sa
dôraz kladie na hlboké a komplexné osvojenie si kľúčových poznatkov z dejín filozofie,
systematickej a aplikovanej filozofie, a na formovanie schopnosti tvorivého filozofického
myslenia a jeho aplikácie na riešenie teoretických i praktických problémov opierajúcej sa
o vedeckú metodológiu.

Špecifikom nášho magisterského študijného programu je možnosť špecializovať sa
pomocou vhodného výberu z ponuky povinne voliteľných predmetov tiež smerom k praktickej
(aplikovanej) filozofii, s dôrazom na súčasnú bioetickú a environmentálnu problematiku.
Týmto náš študijný program reaguje na nové výzvy 21. storočia, ktoré do oblasti humanitných
vied prináša dynamický rozvoj moderných technológií, predovšetkým génových manipulácií
a biotechnológie.Uplatnenie absolventov

(a)  Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent odboru FILOZOFIA (2. stupeň) má znalosti zodpovedajúce hlbšej problematike pokrývajúcej jednotlivé oblasti filozofického myslenia, ako aj špecializované znalosti niektorej zo špecifických oblastí. Rozsah a hĺbka jeho znalostí a praktických zručností ho oprávňuje pokračovať v štúdiu odboru (3. stupeň – PhD.: 2.1.2 Systematická filozofia alebo 2.1.3 Dejiny filozofie), prípadne v štúdiu 3. stupňa (PhD.) odboru 2.1.4. Logika a metodológia vedy (ak to umožňujú ich študijné programy), alebo vykonávať povolania v oblastiach uvedených v bode II.63 tohto spisu.

 

(b)  Teoretické vedomosti

Absolvent odboru FILOZOFIA (2. stupeň):

- má hlbšie zvládnutý pojmový a kategoriálny aparát filozofie,

- má detailnejšie znalosti z oblasti dejín filozofie, ktoré nadobúda cestou hlbšej kritickej analýzy a komparácie koncepcií jednotlivých systémov, škôl, prúdov, smerov a postáv,

- má hlbšie a rozvinutejšie poznatky z jednotlivých oblastí súčasného filozofického myslenia, ako aj prehľad o postupoch a metódach riešenia teoretických problémov v týchto oblastiach,

- vie samostatne pracovať s prameňmi a interpretovať a analyzovať filozofické texty,

- vie samostatne odborne a vedecky pracovať v oblasti filozofie,

- vie identifikovať a kriticky reflektovať aktuálne spoločensko-praktické problémy a hľadať možnosti ich riešenia.

 

(c)  Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru FILOZOFIA (2. stupeň) získa schopnosť:

- samostatne formulovať problém a hľadať jeho komplexné riešenie,

- kritickej analýzy a hodnotenia vedeckých projektov vo svojom odbore,

- kritickej reflexie aktuálnych spoločensko-praktických problémov,

- je pripravený na tvorbu, analýzu a posudzovanie projektov v oblasti kultúry, politiky a v sociálnej oblasti z hľadiska svojho odboru,

- je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení vedeckých, ale aj spoločenských problémov.

 

(d)  Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru FILOZOFIA (2. stupeň) dokáže:

- pracovať samostatne a efektívne ako jednotlivec a aj ako člen tímu,

- identifikovať mechanizmy pre vlastný kontinuálny odborný a profesijný vývoj,

- posúdiť možné dôsledky a dopady navrhovaných riešení konkrétnych praktických problémov zo širšieho, predovšetkým morálneho a v širšom zmysle humánneho hľadiska.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa. 

 

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Doplňujúce informácie
 • Povinnou súčasťou prihlášky na štúdium sú notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis.

Uchádzači, ktorí sú absolventmi UCM predkladajú len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške  (kópie nemusia byť overené)    Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.

Doklady o vzdelaní vydané vysokou školou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo iným na to oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu je možné uznať za rovnocenné s dokladmi vydanými vysokou školou v Slovenskej republike. Uznávanie zahraničných dokladov o vzdelaní je postup, v rámci ktorého sa posudzuje, či podmienky na vydanie dokladu o vzdelaní, ktorý sa má uznať, sú rovnocenné s podmienkami na vydanie dokladov o vzdelaní podľa zákona o vysokých školách v Slovenskej republike.

O uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava), resp. vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje štúdium v študijných programoch v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predložených dokladoch o vzdelaní.

Právne predpisy, v zmysle ktorých sa realizuje uznanie dokladu o vzdelaní, sú: Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 106, ods. 1 - 6) a Vyhláška MŠ SR č. 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Andrea Baranovská, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty  bankovým prevodom a doklad nalepí na 3. stranu prihlášky. Prihlášku je potrebné vytlačiť na formát A3. Termín prijímacej skúšky stanovuje dekan fakulty a nie je možné ho meniť.Forma prijímacej skúšky
 • Uchádzači o študijné programy magisterského štúdia nevykonávajú prijímaciu skúšku v prípade, ak si podali prihlášku na identický študijný program. Prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia, predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce.
 • V prípade uchádzačov - absolventov príbuzného študijného programu prvého stupňa  prijímacia komisia FF UCM môže požadovať vykonanie prijímacej skúšky v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v identickom študijnom programe.


 • Deň otvorených dverí

  29.01.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 30.04.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Povinné prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • vysvedčenia o štátnej skúške (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty  bankovým prevodom a doklad nalepí na 3. stranu prihlášky. Prihlášku je potrebné vytlačiť na formát A3.

 

Poplatok za prijímacie konanie:       35 € 

Elektronické podanie prihlášky:       30 € 

 

Prihlášku  možno podať:

a)   poštou na adresu:             Študijné oddelenie  UCM

 FF UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01   Trnava,

b)   osobne:                            v podateľni UCM v Trnave

c)   elektronicky

 

Banka:                        Štátna pokladnica
Účet:                           7000071919/8180
Variabilný symbol:    21907
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:              SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                        SPSRSKBAXXX

Školné v študijných programoch externého štúdia:

Na  základe  opatrenia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky           zo 17. júla 2017 č. 2017-4747/33569:10-15A0, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách, ktoré nadobudlo účinnosť  1. septembra 2017, stanovuje rektor UCM v Trnave na návrh dekanky FF UCM v Trnave školné v uvedených študijných programoch v  externej forme štúdia nasledovne:

- Mgr. študijné programy:

-    600 € ročne (trojročné študijné programy),

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 03.04.2019 09:47

Upozorniť na neaktuálne údaje