Filozofia - sociológia

Medziodborový študijný program filozofia – sociológia je prepojením odborov filozofia a sociológia ako disciplín. Ťažiskom je skúmanie človeka a spoločnosti, dejín sociálnej a politickej filozofie, hodnôt v rozličných spoločenských skupinách, komunikácie a štruktúr v spoločenských inštitúciách, . Na základe získaného poznania je možné lepšie porozumieť často prehliadaným vzťahom vo fungovaní  a vývoji spoločností, ich subsystémom a hodnotovým postojom v nich.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu filozofia – sociológia má základné odborné vedomosti a zručnosti porovnateľné so znalosťami získanými štúdiom samostatných odborov filozofia a sociológia. Na teoretickej úrovni disponuje vedomosťami z hlavných filozofických disciplín a ovláda tiež základné poznatky z oblastí sociologickej teórie, dejín sociologického myslenia a metodológie sociologického výskumu. Spojením teoretických základov oboch odborov absolvent dokáže na primeranej úrovni aplikovať získané vedomosti nielen v teoretických odboroch filozofia a sociológia, ale disponuje aj hlbším základom pre uplatnenie nadobudnutých vedomostí pri riešení aktuálnych problémov rozvoja spoločnosti, kultúry i vedy. Absolvent dokáže byť odborníkom v základných oblastiach filozofie, disponuje teoretickými znalosťami z hlavných filozofických disciplín (etika, sociálna a politická filozofia, epistemológia, metafyzika, dejiny filozofie) ako aj schopnosťou aplikovať tieto znalosti pri riešení aktuálnych problémov rozvoja ľudskej spoločnosti, kultúry i vedy. Absolvent disponuje kompetenciou aplikovať filozofické metódy a metódy logickej a metodologickej analýzy na riešenie teoretických i praktických problémov. Absolvent má osvojené základy logickej argumentácie, teoretickej analýzy a kritickej tvorby i vyhodnocovania argumentov v diskusii a ovláda i základy vedeckej metodológie a metód empirického sociologického výskumu, ktoré mu umožňujú uplatniť sa v rôznych oblastiach vyžadujúcich analytické, kritické a koncepčné myslenie. Absolvent je schopný teoreticky analyzovať a empiricky skúmať najrôznejšie filozofické a sociologické javy a problémy súčasnosti. Na základe nadobudnutých teoretických vedomostí a získaných praktických schopností a zručností dokáže analyzovať javy súčasného vedeckého poznávania a sociologicky skúmať problémy dnešnej spoločnosti. Na základe toho môže pôsobiť pri navrhovaní riešení spoločenských problémov, ako sú nezamestnanosť, kriminalita, problémy mládeže, rodiny, rôznych menšín atď. Štúdiom nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti mu poskytujú možnosti širokého uplatnenia vo vedeckej a výskumnej činnosti, ale aj v oblasti pôsobenia úradov verejnej správy,, vládnych a mimovládnych organizáciách, nadáciách, politických inštitúciách, manažmente verejných a súkromných podnikov a kultúrno-spoločenských inštitúciách.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/Doplňujúce informácie

Medziodborový študijný program filozofia – sociológia je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú záujem poznať, ako je usporiadaná a ako funguje moderná spoločnosť, jej sociálne skupiny a inštitúcie, majú záujem i o filozofické otázky, o dejiny filozofického a sociologického myslenia a o poznávanie vzťahu človeka a spoločnosti. Uchádzači by mali byť schopní samostatne kriticky myslieť a mali by (aspoň pasívne) ovládať aspoň jeden cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština). Profilovým predmetom na strednej škole, ktorý je dobrým základom pre štúdium študijného programu filozofia – sociológia, je náuka o spoločnosti.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho kolokvia, ktoré uskutočňuje príslušná katedra, resp. katedry v súlade s platnými pravidlami prijímacích skúšok na FiF UK.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, resp. všetci prihlásení uchádzači.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/informacie-pre-uchadzacov-so-specifickymi-potrebami/
Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/5933 9111,  e-mail: milica.schraggeova@uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Pre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. (okrem študijného programu slovakistické štúdiá pre zahraničných študentov).  Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá a žurnalistika  sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.Forma prijímacej skúšky

Na študijný program filozofia - sociológia budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.  • Podanie prihlášky na štúdium

    02.01.2019 - 28.02.2019

  • Konanie prijímacej skúšky

    08.12.2018 - 25.05.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • potvrdenie o úhrade poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Špecifický symbol: vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky UK v Bratislave
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 01.10.2018 21:53

Upozorniť na neaktuálne údaje