Filozofia - psychológia

Uplatnenie absolventov

Absolvent si osvojil sumu vedomostí, ktorá je predpokladom základnej orientácie v jednotlivých oblastiach filozofického myslenia – dejiny filozofie, súčasná filozofia, metafyzika, epistemológia, etika, estetika, axiológia. Získal základné návyky pre možnú budúcu pedagogickú činnosť. Absolventi študijného programu filozofia v kombinácii ovládajú základný obsah disciplín svojho študijného programu, sú oboznámení s metodologickými i metodickými problémami svojej špecializácie a v tejto súvislosti sú schopní ich preniesť do odborných a didaktických zámerov a cieľov. Majú primerané poznatky pre tvorbu metodických materiálov pre výučbu. Po úspešnom ukončení 1. stupňa štúdia môže absolvent pokračovať v 2. magisterskom stupni vysokoškolského štúdia učiteľstva výchovy k občianstvu v kombinácii, na základe prijímacieho konania, ktoré stanovuje príslušná fakulta s akreditáciou pre tento stupeň vysokoškolského štúdia. Absolvent môže pôsobiť v širokom spektre spoločenských inštitúcií a mimoškolských zariadení – vládne i mimovládne humanitne orientované inštitúcie ”tretieho sektora”, inštitúcie zaoberajúce sa výskumom stavu spoločenského života či verejnej mienky; kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia; redakcie odborných a spoločenských periodík; vydavateľstvá odbornej spoločensko-vednej literatúry; politické inštitúcie; štátna a verejná správa (oblasť ľudských zdrojov); masmédia.

Absolventi medziodborového štúdia, podprogramu psychológia majú teoretické aj praktické poznatky zo základných psychologických disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných psychologických princípov a teórií a vzájomnej súvislosti javov.

Pritom absolventi medziodborového štúdia psychológie majú vzdelanie aj z ďalšieho vedného odboru. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého študovaného odboru. Medziodborové štúdium psychológie s inými predmetmi zvyšuje a vytvára príležitosť na uplatnenie sa na trhu práce, ktorý v súčasnosti vysoko oceňuje a predpokladá flexibilitu a primeranú úroveň soft skills. Uvedená predmetová špecializácia umožňuje učiteľom nazerať predovšetkým na výučbu z interdisciplinárneho hľadiska, umožňuje významným spôsobom prispieť k riešeniu psychologických, pedagogicko-psychologických problémov školskej praxe, pripravovať a realizovať programy podpory zdravia a prevencie rizikového správania. Absolventi bakalárskeho medziodborového štúdia sú pripravení na implementáciu psychologického poznania do štúdia, riešenie interdisciplinárnych VV tém v prípade, že sa rozhodnú pre VV prácu. Medziodborové študijné programy psychológie v kombinácii sú zamerané na prípravu odborníkov s ohľadom aj na úroveň ich soft skills a počítačovej gramotnosti.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1. Riadne vyplnené tlačivo prihlášky „Prihláška na štúdium na vysokej škole“ na akademický rok 2019/2020

Po postúpení elektronickej prihláky je uchádzač povinný postúpiť v stanovenom termíne aj podpísanú papierovú verziu elektronickej prihlášky (vytlačenú zo systému AiS2 alebo Portálu VŠ) s prislušnými potvrdeniami. 

2. Výsledky stredoškolského štúdia potvrdené strednou školou na prihláške na VŠ alebo notársky (alebo úradne)  overené kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy (vysvedčenia z posledného ročníka zo strednej  školy uchádzač nepostupuje).

Uvedený bod sa nevzťahuje na študijné programy:

- Britské a americké štúdia

- Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

- Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

- Anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

- Rodové štúdia a kultúra

- Psychológia.

3. Každý uchádzač musí doložiť notársky (alebo úradne) overenú kópiu alebo školou potvrdenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr do 7. 6. 2019

V prípade, že študent nemôže z objektívných dôvodov doložiť maturitné vysvedčenie, musí v stanovenom termíne do 7. 6. 2019 postúpiť písomné ospravedlnenie. 

V prípade, že študent maturoval v predchádzajúcich rokoch je potrebné notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia doložiť spolu s prihláškou, alebo mať maturitné výsledky potvrdené strednou školou.

4. Potvrdenia, ktoré sú súčasťou prihlášky (napr. olympiády a iné) musia mať pečiatku a podpis vydavajúcej organizácie. Kópia potvrdenia musí byť notársky (alebo úradne) overená. Akceptované budú iba tie, ktoré budú doručené do 24. 5. 2019

Ak uchádzač nepredloží jednu časť bodu 1 - 3. nebude zaradený do prijímacieho konania a zároveň nebude pripustený na prijímaciu skúšku.

Základnou podmienkou prijatia uchádzača na vysokú školu je získanie úplného stredoškolného alebo úplného stredného odorného vzdelania. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie môže byť na štúdium podmienečne prijatý s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskor v deň určený na zápis na štúdium. Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základých podmienok na prijatie.

Na prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program.

Prihlášky je potrebné zaslať na adresu: Filozofická gakulta UPJŠ v Košiciach, Šrobárová 2, P. O. BOX A-29, 040 59  Košice

Prihláseným uchádzačom budú zaslané informácie o prijímacom konaní, prijímacej skúšky najneskôr mesiac pred stanoveným termínom.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na internete najneskôr do 28. 6. 2019

Rozhodnutie o prijatí či neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne do vlastných rúk. Proti rozhodutiu dekanky o neprijatí na štúdium je možné podať rektorovi UPJŠ v Košiciach žiadosť o preskúmanie rozhodnutia v zmysle § 58 ods. 6 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách.Doplňujúce informácie

Upozorňujeme uchádzačov o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, že postúpená verzia elektronickej prihlášky (zverejnená na webovej stránke fakulty www.upjš.sk ) musí byť zhodná s tlačenou verziou prihlášky.


Nový vzor tlačiva prihlášky na VŠ je zverejnený na:
http://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti, ktorí budú študovať v slovenskom jazyku sú prijímaní za rovnakých podmienok ako slovenskí uchádzači.

Postup pri uznávaní rovnocenností dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami upravuje zákon NR SR č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odbprných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je platný od 01. 01. 2016.

- maturitné vysvedčenie nostrifikuje príslušný okresný úrad, odbor školstva

- prevod známok a apostilovaných potvrdení o výsledkoch štúdia zo strednej školy za 1 až posledný ročník štúdia na strednej škole realizuje fakultaBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

100% - Hodnotenie výsledkov stredoškolského štúdia uchádzačov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.,

beata.gajdosova1@upjs.sk, VoIP: 055 234 7180

Uchádzačovi o štúdium so špecifickými potrebami sa na jeho písomnú žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

Žiadosť o úpravu prijímacej skúšky musí uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami postúpiť spolu s prihláškou. K žiadosti je potrebné pripojiť aj dokument, v ktorom sú uvedené jeho špecifické potreby, napr. "Správa z centra špeciálno-pedagogického poradenstva", "Diagnostická správa" a pod.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie bude prebiehať bez prijímacej skúšky na zákade posúdenia komplexných výsledkov stredoškolského štúdia.


Hodnotenie výsledkov stredoškolského štúdia uchádzačov o prijatie na študijný program História - Psychológia.


Výpočet bude realizovaný podľa nasledovných pravidiel:

1. Maturitná skúška z akademických predmetov zodpovedajúcich odboru, v ktorom je akreditovaný študijný program:

1. Dejepis

2. Náuka o spoločnosti


1. predmet známka:                      2.predmet známka:
1 - 15 bodov                                 1 - 15 bodov
2 - 10 bodov                                 2 - 10 bodov
3 -  5 bodov                                  3 -  5 bodov

2. Priemer známok na maturitnej skúške:
1,00 - 1,20  30 bodov
1,21 - 1,30  29 bodov
1,31 - 1,40  28 bodov
1,41 - 1,50  27 bodov
1,51 - 1,80  24 bodov
1,81 - 2,00  20 bodov
2,01 - 2,20  16 bodov
2,21 - 2,50  12 bodov
2,51 - 3,00  10 bodov

3. Priemer známok koncoročných vysvedčení
1,00 - 1,10  30 bodov
1,11 - 1,20  29 bodov
1,21 - 1,30  28 bodov
1,31 - 1,40  27 bodov
1,41 - 1,60  25 bodov
1,61 - 1,80  23 bodov
1,81 - 2,00  20 bodov
2,01 - 2,20  16 bodov
2,21 - 2,50  12 bodov
2,51 - 3,00  10 bodov

4. Potvrdenie o účasti (minimálne okresné kolo) na olympiáde, súťažiach a výstavách kultúrno-umeleckého a kultúrno-mediálneho charakteru, o práci v médiách, v redakčných radách časopisov, o účasti v SOČ v odbore, na ktorý sa uchádzač hlási, minimálne v okresnom kole - 10 bodov. Potvrdenia musia mať pečiatku a podpis vydavajúcej organizácie. Kópia potvrdenia musí byť notársky alebp úradne overená, ktorá sa zasiela spolu s prihláškou.Forma prijímacej skúšky

100% - Hodnotenie výsledkov stredoškolského štúdia uchádzačov. • Deň otvorených dverí

  08.02.2019

 • Deň otvorených dverí

  08.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2019 - 31.03.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  07.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Povinné prílohy
 • doklad o úhrade (výlučne bankovým prevodom) poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (papierová forma)
 • úradne alebo notársky overené kópie koncoročných vysvedčení zo strednej skoly (podmienky prijatia viď. bod 2) (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Potvrdenie o účasti na olympiáde, súťažiach, výstavach kultúrno-umeleckého charakteru, o práci v médiách, v redakčných radách časopisov, a o účasti v SOČ v odbore na ktorý sa uchádzač hlási, minimálne okresné kolo. (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

Klasická priháška a prijímacie konanie bez prijímacej skúšky: 30,-Euro

Elektronická prihláška* a prijímacie konanie bez prijímacej skúšky: 20,-Euro

Klasická prihláška a prijímacie konanie s prijímacou skúšoku: 50,-Euro

Elektronická prihláška* a prijímacie konaie s prijímacou skúškou: 40,-Euro

*po postúpení elektronickej prihlášky je uchádzač povinný postúpiť v stanovenom termíne aj podpísanú papierovú verziu prihlášky (vytlačenú zo systému AiS2 alebo Portálu VŠ) s príslušnými potvrdeniami.

Poplatok je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou, teda šekom na pošte).

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180

Číslo účtu: 7000074351

IBAN: SK6481800000007000074351

Variabilný symbol: 5997

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Uvedené pokyny je potrebné dodržať pretože inak Vaša platba nebude spárovana k Vašej prihláške.

Poplatok je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou, teda šekom na pošte).


Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania FF UPJŠ vracia uchádzačom iba v prípade neotvárania študijných programov s nedostatnočným počtom uchádzačov, ktorí splnia podmienky na prijatie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Lýdia Bereczová – lydia.bereczova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 17.09.2018 13:41

Upozorniť na neaktuálne údaje