Filozofia - história

Absolvovaním študijného programu študent nadobúda znalosti hlbšej problematiky pokrývajúcej jednotlivé oblasti filozofického myslenia, ako aj špecializované znalosti niektorej z oblastí filozofie. Získava vedomosti z aplikovaných disciplín etiky, estetiky, filozofie práva, politickej filozofie. Má hlbšie zvládnutý pojmový a kategoriálny aparát filozofie a iných spoločenských vied; má detailnejšie znalosti o hlavných smeroch, postavách a problémoch v dejinách filozofie, ktoré nadobúda prostredníctvom kritickej analýzy a porovnania koncepcií jednotlivých systémov, postáv a škôl; má hlbšie poznatky z jednotlivých oblastí súčasnej filozofie, ako aj prehľad o postupoch riešenia teoretických problémov v oblastiach predmetov filozofie; vie samostatne pracovať s prameňmi a analyzovať a interpretovať filozofické, právnické, psychologické texty, sociologické analýzy, ekonomické trendy. Vie samostatne odborne a vedecky pracovať v oblasti filozofie a spoločenských vied, vie identifikovať a kriticky reflektovať aktuálne spoločensko-praktické problémy a hľadať možnosti ich riešenia.

bsolvovaním študijného programu študent získava ucelený prehľad o všeobecných (svetových) dejinách a národných (slovenských) dejinách, o základných metódach a metodológii štúdia dejín a pomocných vied historických. Jednou z kľúčových čŕt absolventa je jeho adaptabilita s ohľadom na meniace sa kontexty práce a schopnosť rýchlo si osvojiť nové poznatky a zručnosti. Účelom je vychovať samostatných a rozhľadených historikov pripravených pôsobiť vo sfére vedy i výskumu, ako aj vo vedecko-pedagogických inštitúciách (SAV, univerzity), kultúrno-spoločenských zariadeniach zameraných na organizačnú, propagačnú a osvetovú činnosť (vydavateľstvá, agentúry, spolky) a tiež v špecializovaných orgánoch štátnej správy (ochrana kultúrneho dedičstva).Uplatnenie absolventov

Absolvent je spôsobilý vykonávať zodpovedajúce činnosti tímového, príp. samostatného tvorivého (koncepčného) pracovníka v nasledovných inštitúciách a zariadeniach: spoločenskovedne orientované výskumné organizácie a inštitúcie, vzdelávacie inštitúcie nevysokoškolského typu, vzdelávacie inštitúcie vysokoškolského typu – vysokoškolský učiteľ, vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie, organizácie a inštitúcie tretieho sektora, inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti, kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia, redakcie odborných a spoločenských časopisov, vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry, politické inštitúcie, štátna správa (oblasť „ľudských zdrojov“), masmédiá, manažment.

Absolvent je pripravený pracovať ako kvalifikovaný odborník (historik) vo vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických inštitúciách, múzeách, archívoch, mimovládnych organizáciách či ďalších kultúrno-spoločenských zariadeniach a vedeckých inštitúciách pri rozvíjaní odbornej a vedeckej práce.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium pre študijné programy: FILOZOFIA, HISTÓRIA, ŽURNALISTIKA, UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII a MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM

 • absolvovanie študijného programu prvého (bakalársky študijný program) alebo druhého stupňa (magisterský študijný program);
 • pre štúdium študijného programu učiteľstvo predmetov v kombinácii  absolvovanie študijného programu prvého (bakalársky študijný program) alebo druhého stupňa (magisterský študijný program) v študijnom odbore 38. učiteľstvo a pedagogické vedy*;
 • záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
 • v prípade uchádzačov o štúdium v študijnom programe UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII, ktorí získali stredoškolské vzdelanie a/alebo vzdelanie prvého stupňa (Bc.) mimo SR, je potrebné dokladovať úroveň ovládania slovenského jazyka (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca) - minimálne na úrovni B2;

 

Výsledné poradie uchádzačov sa vytvorí na základe priemeru vypočítaného z výsledku štátnej skúšky a váženého študijného priemeru počas bakalárskeho štúdia. Pri vytváraní poradia uchádzačov pri medziodborovom štúdiu a učiteľských študijných programoch sa výsledné poradie uchádzačov vytvára pre každú predmetovú kombináciu osobitne.Doplňujúce informácie

Fakulta si zároveň vyhradzuje právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade budú prihlášky na štúdium so všetkými prílohami, ako aj poplatok za prijímacie konanie vrátené uchádzačovi o štúdium.

 Zdravotne znevýhodnení uchádzači môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

Viac na stránke http://ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, poradna@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

K prihláške je potrebné pripojiť:

a)      overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (bakalársky diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške), ak ide o uchádzačov, ktorí bakalársky študijný program neabsolvovali na FF KU v Ružomberku,

b)      v prípade uchádzačov, ktorí vysokoškolské vzdelanie získali v zahraničí (mimo ČR), je  potrebné najneskôr do dňa zápisu predložiť rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní,

c)       potvrdenie o zaplatení poplatku, pri klasickej papierovej prihláške nalepiť na 3. stranu prihlášky, pri elektronickej prihláške poslať ako elektronickú prílohu. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná.

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

25 € v prípade použitia elektronickej prihlášky na internetovej stránke http://ff.ku.sk;

30  € v prípade použitia klasickej prihlášky na vysokú školu (ŠEVT).

 

Spôsob úhrady:          BANKOVÝ PREVOD

Banka:                                 Štátna pokladnica

Účet:                                     7 000 224 399/8180

IBAN:                                  SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol:                     1400501

Špecifický symbol:        dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

 

Podpísaná klasická prihláška sa posiela na adresu:

 

Katolícka univerzita v Ružomberku,

Filozofická fakulta, Študijné oddelenie,

Hrabovská cesta 1B,

034 01 Ružomberok

 

Uchádzači o štúdium môžu taktiež podať len elektronickú prihlášku bez nutnosti vytlačiť ju, podpísať ju a poslať ju na poštovú adresu fakulty.

 

Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo klasickou poštou.

 

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 30. augusta 2022.

 

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk. • Podanie prihlášky na štúdium

  10.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 16.06.2022 09:49

Upozorniť na neaktuálne údaje