Filmová a televízna réžia a scenáristika

študijný program so zameraním na Filmovú dokumentárnu tvorbu a Filmovú dramaturgiu a scenáristikuUplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia dokáže samostatne a  tvorivo uplatniť svoje praktické skúsenosti, technické zručnosti a profesionálne schopnosti, potrebné na vytvorenie originálneho scenára na pôvodný vlastný námet a dokáže v ňom  naplniť vlastný autorský zámer. Dokáže koncepčne uvažovať a koordinovať štáb, kde uplatňuje svoje dramaturgické skúsenosti.  Je takisto schopný svoje vedomosti, získané z dôverného poznania slovenskej aj svetovej filmovej dokumentárnej aj hranej tvorby, ale aj televízneho prostredia a jeho multižánrového spektra využiť pri tvorbe vlastných audiovizuálnych projektov.

Režisér dokumentárneho filmu je jediným autorom filmového, prípadne iného audiovizuálneho diela. Spolu s kolektívom spoluautorov vyberá a stvárňuje realitu do podoby samostatného audiovizuálneho celku.

Absolvent – magister filmového umenia a multimédií získa teoretické aj praktické vedomosti, ktoré uplatní najmä v povolaní režiséra a scenáristu v rôznych formách audiovízie.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • po úspešnom skončení bakalárskeho študijného programu a vykonaní bakalárskej skúšky sa môže študent prihlásiť na magisterské štúdium, a to na základe žiadosti o prijatie
 • absolvent bakalárskeho študijného programu, ktorý vykonal štátnu skúšku s výsledkom „veľmi dobre“ bude prijatý na základe poradia navrhnutého prijímacou komisiou a rozhodnutím dekana, podľa kapacitných a ekonomických možností fakulty v prijímacom konaní
 • absolvent bakalárskeho študijného programu na inej fakulte  k svojej žiadosti priloží podľa vlastného výberu  svoje autorské práce, v ktorých uplatnil svoj talent, zoznam realizovaných cvičení, seminárnych prác a skúšok v odborných profilových predmetoch. Skúšobná komisia ohodnotí práce uchádzača a spolu s výsledkom osobného pohovoru s uchádzačom navrhne jeho prijatie dekanovi FDU AU.


Doplňujúce informácie

Termíny podávania prihlášok vrátane doručenia povinných prác:

so zameraním na filmovú dramaturgiu a scenáristiku - do 1.6.2021

so zameraním na filmovú dokumentárnu tvorbu - do 10.6.2021

Termín prijímacieho konania :

so zameraním na filmovú dramaturgiu a scenáristiku - 10.6.2021                     

so zameraním na filmovú dokumentárnu tvorbu - 17.6.2021

Elektronická prihláška na štúdium:
Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. Prihlášky je možné podávať od 1. februára 2021 (sprístupnené)
na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky)Podmienky pre zahraničných študentov
  • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov
  • zahraniční uchádzači platia administratívny poplatok  v hotovosti, pri prezentácii na prijímacom konaní.


   Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

   Mgr.art. Jana Ovšonková

   e-mail: jana.ovsonkova@aku.sk
   tel.:+421 908 669 932   Všeobecné informácie k prijímacej skúške
   • Špecifické požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia podľa akreditovaných magisterských  študijných programov sú uverejnené na webovej stránke www.fdu.aku.sk

       Forma prijímacej skúšky

   talentová skúška   • Podanie prihlášky na štúdium

    01.06.2021 - 10.06.2021

   • Konanie prijímacej skúšky

    10.06.2021 - 17.06.2021

   Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
   Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

   Posielajte mi novinky

   Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
   10


   Prílohy
   • životopis (papierová forma)
   • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
   • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
   • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


   Ročné školné
   Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
   Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

   Poplatok za prijímacie konanie
   písomná prihláška: 30 €
   elektronická prihláška: 20 €

   Fakturačné údaje

   Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

   Názov účtu adresáta: Akadémia umení, Fakulta dramatických umení, ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica

   Peňažný ústav: Štátna pokladnica

   Účet: 7000067813/8180

   IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

   Variabilný symbol: 501 (povinný údaj)

   Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FDU

   Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
   Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

   Posielajte mi novinky

   Detail študijného programu

   HelpDesk

   0911 154 882
   0911 154 214

   helpdesk

   Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
   Posledná aktualizácia: 16.03.2021 12:31

   Upozorniť na neaktuálne údaje