Filmová a televízna réžia a scenáristika

Doktorandské štúdium prebieha v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou 3 roky. Obsahom doktorandského študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika  je teoretické a praktické osvojovanie si  vedomostí, metód a postupov, žánrov a štýlov tvorby audiovizuálnej kultúry v celom jej komplexe od klasického filmu až po aktuálne multimédiá. Obsah je postavený na individuálnej tvorivosti a realizácii  autorského umeleckého diela alebo kreatívneho umeleckého výkonu. Cieľom študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika  je vzdelávanie a výchova  filmových, televíznych a multimediálnych tvorcov  scenáristov, dramaturgov a režisérov dokumentárnych filmov s možnosťami:

- poskytnúť študentom najnovšie teoretické poznatky

- ďalej rozvíjať tieto znalosti

- schopnosť študentov aplikovať získané poznatky v tvorivej praxi

- podporiť a zdokonaľovať talent, kreativitu, schopnosti, zručnosti a profesionálne návyky potrebné na samostatnú tvorivú prácu a reflexiu modernej spoločnosti 21. storočia vo všetkých oblastiach audiovizuálnej tvorbyUplatnenie absolventov

Absolvent dokáže na najvyššej umeleckej úrovni aplikovať a využívať získané poznatky, nadobudnuté zručnosti a profesionálne návyky v profesionálnej praxi pri vývoji a samostatnej  tvorivej realizácii vlastných autorských umeleckých projektov  i pri interpretácii scenárov iných autorov alebo pri profesionálnej realizácii iných aj umelecky  menej ambicióznejších  projektov,  (televíznych) formátov, druhov a žánrov. 

Absolvent sa uplatní ako samostatný umelec tvorca, autor alebo spoluautor významných umeleckých projektov, odborný publicista. Je schopný nachádzať a objavovať inovačné cesty v procese tvorby umeleckého diela a jeho reflexie, vlastnou tvorbou vytvárať podoby medzných žánrov a experimentovať v oblasti umeleckých foriem, formátov a žánrov a teoreticky zovšeobecniť svoje skúsenosti. Dokáže nájsť optimálne spôsoby audiovizuálnej prezentácie, kinematografického zaznamenávania materializovaných myšlienkových predstav, ich ďalšieho spracovania a zakomponovania do premyslenej štruktúry viacnásobne kódovaných zmyslových- obrazových a zvukových- vnemov, ktorá sa vyznačuje svojskou poetikou i vlastným osobitým štýlom, ktorý nie je samoúčelnou exhibíciou, ale nástrojom účinného a efektívneho estetického pôsobenia na konkrétne cieľové skupiny divákov v súlade s umeleckým autorským zámerom.  

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Nevyhnutnou podmienkou na prihlásenie sa na doktorandské štúdium je úspešné absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Filmové umenie a multimédiá alebo príbuzného študijného odboru na inej vysokej škole
 • Uchádzač musí uvedenú skutočnosť dokumentovať pred prijímacím pohovorom overenými kópiami dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

 • Počas príjmacieho konania uchádač ústne obhajuje projekt svojej dizertačnej práce. Zámer prezentovaného projektu  musí byť v súlade s vybranou  témou školiteľa, ku ktorému sa uchádzač hlási.


Doplňujúce informácie

Špecifické požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia sú uverejnené na webovej stránke www.fdu.aku.skPodmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačovKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr.art. Barbora Špániková

e-mail: spanikova.barbora@gmail.comVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Dekan vypíše najneskôr dva mesiace pred termínom podania prihlášok na doktorandské štúdium témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa skladá z diskusie k predloženému projektu (v rozsahu 2-4 normované strany) dizertačnej práce (obhajoba konceptu riešenia zadania a koncepciu štúdia) • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 13.06.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Povinné prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu 2-4 strany (papierová forma)
 • súpis umeleckej, publikačnej alebo inej odbornej činnosti v odbore filmové umenie a multimédiá, alebo príbuznom odbore (papierová forma)
 • kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet:7000067813/8180

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Variabilný symbol: 501

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

Na zadnej strane poštovej poukážky - informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FDU

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 20.12.2017 09:07

Upozorniť na neaktuálne údaje