Evanjelická teológia

Absolvent 3. stupňa štúdia v študijnom programe evanjelická teológia ovláda metódy výskumu v  oblastiach evanjelickej teológie (Stará zmluva, Nová zmluva, cirkevné dejiny, systematická teológia, praktická teológia, filozofia a religionistika) podľa svojej špecializácie. Je schopný samostatne vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti evanjelickej teológie.

Teoretické vedomosti:

- ovláda zásady vedeckej práce,

- je schopný samostatného výskumu a prinášania vlastných riešení problémov.

Praktické zručnosti:

- je schopný sledovať a analyzovať súčasný stav a trendy najnovšieho výskumu doma a v zahraničí a aplikovať jeho výsledky na riešenie aktuálnych odborných problémov.

Doplňujúce znalosti: 

- dokáže vedecky a systémovo spolupracovať s príbuznými študijnými odbormi.Uplatnenie absolventov

Absolvent tretieho stupňa štúdia pozná súčasný stav bádania v oblasti evanjelickej teológie podľa svojho zamerania (Stará zmluva, Nová zmluva, systematická teológia, praktická teológia, cirkevné dejiny, filozofia a religionistika) v jeho biblických, systematicko-teologických a cirkevno-dejinných súvislostiach s ohľadom na teológiu a prax Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, prípadne širších ekumenických súvislostí.

Absolvent doktorandského štúdia je schopný získané poznatky inovatívnym spôsobom aplikovať na riešenie aktuálnych otázok v oblasti evanjelickej teológie, duchovného života a spirituality v kontexte kresťanských tradícií. Je schopný predkladať analýzy a odborné riešenia teologických problémov v kontexte vzťahov cirkvi a spoločnosti. Preto má predpoklad stať sa počas svojho pôsobenia v povolaní farára, pastorálneho pracovníka, či učiteľa v cirkvi mienkotvornou a rešpektovanou osobnosťou.

Metodologicky pripravený, kritického myslenia schopný, širšími a hlbšími oblasťami poznania v odbore vybavený absolvent sa môže uplatniť ako učiteľ na vysokých školách, samostatný vedecký pracovník v oblasti výskumu v odbore evanjelická teológia a v príbuzných odboroch či učiteľom vo vzdelávacích a výskumných inštitúciách, ktorých zriaďovateľom sú kresťanské cirkvi. Môže sa uplatniť aj v štátnych inštitúciách pôsobiacich v oblasti kultúry, spravovania a rozvoja kultúrneho dedičstvaVždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa   - predloženie rámcového projektu dizertačnej práce  - úspešné absolvovanie prijímaciehopohovoru na odbornú problematiku blízku zvolenej téme dizertačnej práce  –časť predloženého projektu je prezentovaná vcudzom jazyku (angličtina, nemčina)Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou cudzincov – samoplatcov a štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho pohovoru.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
 • Študenti so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na funkčnom obmedzení z dôvodu zdravotného postihnutia. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať tieto skutočnosti s fakultným koordinátorom pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami.


Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Spôsob hodnotenia v prijímacej komisii pre doktorandské štúdium: uchádzač o doktorandské štúdium je v prijímacom konaní hodnotený podľa nasledovných kritérií: Rámcový projekt dizertačnej práce - 50 bodov; prezentácia predkladaného projektu vo svetovom jazyku(angličtina, nemčina) - 15 bodov. Znalosti aspoň jedného z klasických a biblických jazykov (gréčtina, hebrejčina, latinčina) na úrovni magisterského štúdia poskytovaného na EBF UK v Bratislave - 10 bodov. Publikačná činnosť,odborné ocenenia, akademické ocenenia a pod. - 10 bodov. Vážený študijný priemer (ďalej len „VŠP“) - 215 bodov. Výsledný bodový zisk uchádzača je priemerom počtu bodov udelených jednotlivými členmi komisie. Uchádzač je v prijímacom konaní úspešný, ak získa minimálne 60 zo 100 možných bodov. • Podanie prihlášky na štúdium

  12.04.2022 - 09.06.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  28.06.2022 - 28.06.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  13.06.2022 - 31.07.2022

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  25.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • zoznam publikácií (články, príspevky) (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1080 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie v anglickom jazyku: 90 €

IBAN: SK2281800000007000084613

Variabilný symbol: 005

Ďalšie údaje: (Pri platbe je potrebné uviesť účel platby –„prijímačky“ a meno uchádzača)

V prípade bankových prevodov zo zahraničia treba uviesť aj nasledovné údaje:

Swiftová adresa banky: SUBA SK BX

Názov a adresa sprostredkujúcej banky: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy č. 1, 829 90 Bratislava

Názov príjemcu: UK v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8, 811 02 Bratislava

elektronická prihláška

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Vlastislav Svoboda – svoboda@fevth.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 09.01.2023 11:42

Upozorniť na neaktuálne údaje