Evanjelická teológia

Uplatnenie absolventov

Absolvent tretieho stupňa štúdia pozná súčasný stav bádania v oblasti evanjelickej teológie podľa svojho zamerania (Stará zmluva, Nová zmluva, systematická teológia, praktická teológia, cirkevné dejiny, filozofia a religionistika) v jeho biblických, systematicko-teologických a cirkevno-dejinných súvislostiach s ohľadom na teológiu a prax Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, prípadne širších ekumenických súvislostí.

Absolvent doktorandského štúdia je schopný získané poznatky inovatívnym spôsobom aplikovať na riešenie aktuálnych otázok v oblasti evanjelickej teológie, duchovného života a spirituality v kontexte kresťanských tradícií. Je schopný predkladať analýzy a odborné riešenia teologických problémov v kontexte vzťahov cirkvi a spoločnosti. Preto má predpoklad stať sa počas svojho pôsobenia v povolaní farára, pastorálneho pracovníka, či učiteľa v cirkvi mienkotvornou a rešpektovanou osobnosťou.

Metodologicky pripravený, kritického myslenia schopný, širšími a hlbšími oblasťami poznania v odbore vybavený absolvent sa môže uplatniť ako učiteľ na vysokých školách, samostatný vedecký pracovník v oblasti výskumu v odbore evanjelická teológia a v príbuzných odboroch či učiteľom vo vzdelávacích a výskumných inštitúciách, ktorých zriaďovateľom sú kresťanské cirkvi. Môže sa uplatniť aj v štátnych inštitúciách pôsobiacich v oblasti kultúry, spravovania a rozvoja kultúrneho dedičstvaVždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

- predloženie rámcového projektu dizertačnej práce

- úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru na odbornú problematiku blízku zvolenej téme dizertačnej práce – časť predloženého projektu je prezentovaná v cudzom jazyku (angličtina, nemčina)Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov o štúdium sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou cudzincov – samoplatcov a štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho pohovoru.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Milan Jurík, PhD.

jurik@fevth.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

- absolvovanie prijímacieho pohovoru na odbornú problematiku blízku zvolenej téme dizertačnej práce – časť predloženého projektu je prezentovaná v cudzom jazyku (angličtina, nemčina)Forma prijímacej skúšky

ústnaVždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • životopis (papierová forma, elektronická forma)
  • rámcový projekt k téme DzP (papierová forma, elektronická forma)
  • súpis publikácií (papierová forma, elektronická forma)
  • odborné a akademické ocenenia (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1080 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK2281800000007000084613
Variabilný symbol: 005
Ďalšie údaje: („prijímačky“ a meno uchádzača)

SWIFT: SPSRSKBA
Názov a adresa sprostredkujúcej banky: Štátna pokladnica, Radlinského 23, 810 05 Bratislava
Názov príjemcu: Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta
Bartókova 8, 811 02 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Jana Mokošová – mokosova@fevth.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 29.09.2023 17:23

Upozorniť na neaktuálne údaje