Evanjelická teológia

V zmysle ustanovení platného zákona o vysokých školách prebieha na EBF UK doktorandské štúdium ako najvyššia forma vysokoškolského štúdia. Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa a hodnotí ho odborová komisia ustanovená podľa zákona o vysokých školách. Individuálny študijný plán pozostáva zo študijnej a vedeckej časti, zostavuje ho školiteľ a schvaľuje ho odborová komisia v zmysle § 54 ods. 8 zákona o vysokých školách. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je pedagogická činnosť doktoranda alebo s ňou spojená iná odborná činnosť. Dĺžka doktorandského štúdia je určená akreditovaným študijným programom. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia  ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa  predloženie rámcového projektu dizertačnej práce  úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru na odbornú problematiku blízku zvolenej téme dizertačnej práce – časť predloženého projektu je prezentovaná v cudzom jazyku (angličtina, nemčina) Spôsob hodnotenia v prijímacej komisii pre doktorandské štúdium Uchádzač o doktorandské štúdium je v prijímacom konaní hodnotený podľa nasledovných kritérií: Kritérium Bodové hodnotenie Rámcový projekt dizertačnej práce 50 bodov Prezentácia predkladaného projektu vo svetovom jazyku (angličtina, nemčina) 15 bodov Znalosti aspoň jedného z klasických a biblických jazykov (gréčtina, hebrejčina, latinčina) na úrovni magisterského štúdia poskytovaného na EBF UK v Bratislave 10 bodov Publikačná činnosť, odborné ocenenia, akademické ocenenia a pod. 10 bodov Vážený študijný priemer (ďalej len „VŠP“) 2 15 bodov. Výsledný bodový zisk uchádzača je priemerom počtu bodov udelených jednotlivými členmi komisie. Uchádzač je v prijímacom konaní úspešný, ak získa minimálne 60 zo 100 možných bodov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
 • Študenti so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na funkčnom obmedzení z dôvodu zdravotného postihnutia. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať tieto skutočnosti s fakultným koordinátorom pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami.


Všeobecné informácie k prijímacej skúške

V zmysle príslušných právnych noriem zašle fakulta uchádzačovi pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr 14 dní pred termínom konania prijímacej skúšky, pričom mu oznámi aj jej obsahové zameranie. Prijímacia skúška na doktorandské štúdium sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých na návrh predsedu odborovej komisie vymenúva dekan. Pri určení poradia prijímacia komisia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti alebo umeleckej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej činnosti. O výsledku prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je vyhotovená zápisnica. Komisia predloží návrh na prijatie 1 Náhradný termín skúšky v zmysle čl. 5 ods. 3 študijného poriadku môže v odôvodnených prípadoch povoliť dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne požiada. Strana 5 z 5 úspešného uchádzača dekanovi. Najneskôr do 24 hodín po skončení zasadnutia prijímacej komisie dekana fakulty, fakulta zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej výveske fakulty zoznam prijatých uchádzačov. • Podanie prihlášky na štúdium

  12.04.2022 - 09.06.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  28.06.2022 - 28.06.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  13.06.2022 - 31.07.2022

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  25.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 450 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 660 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie v anglickom jazyku: 90 €

IBAN: SK2281800000007000084613

Variabilný symbol: 005

Ďalšie údaje: (Pri platbe je potrebné uviesť účel platby –„prijímačky“ a meno uchádzača)

V prípade bankových prevodov zo zahraničia treba uviesť aj nasledovné údaje:

Swiftová adresa banky: SUBA SK BX

Názov a adresa sprostredkujúcej banky: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy č. 1, 829 90 Bratislava

Názov príjemcu: UK v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8, 811 02 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Vlastislav Svoboda – svoboda@fevth.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 12.04.2022 14:42

Upozorniť na neaktuálne údaje