Evanjelická teológia

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu evanjelická teológia je v závislosti od snahy, vnútornej motivácie, komunikačných schopností, empatie a ďalších predpokladov schopný vykonávať duchovnú službu v protestantských cirkvách na všetkých stupňoch cirkevnej organizácie (kaplán, neskôr farár, senior, biskup), ako aj na miestach špecializovanej duchovnej služby, ktoré zriaďujú cirkvi pôsobiace v SR v školách (duchovní správcovia – spirituáli), v nemocniciach (nemocničný kaplán), vo väzniciach, v Ozbrojených silách SR, v Policajnom zbore SR ...Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia sú:
 úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
V prípade, že počet prihlásených na študijný program presiahne kapacitné možnosti fakulty, výber uchádzačov na štúdium sa uskutoční na základe výsledkov prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z:
 písomného testu z evanjelického náboženstva,
 jazykového testu (angličtina/nemčina),
 preverenia hudobno-sluchových predpokladov.Doplňujúce informácie

Evanjelická teológia je študijný odbor (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. ods. 1 Zákona č. 131/2002), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť vykonávať duchovenskú službu a/alebo sa pripraviť na pokračovanie v nadväzujúcom vysokoškolskom (doktorandskom) štúdiu. Študijný odbor Evanjelická teológia sa v oblasti biblických vied zaoberá skúmaním biblických textov Starej a Novej zmluvy, ich historickým pochopením ako aj hermeneutickou teóriou a praxou ich aplikácie pre dnešok. Skúma dejiny cirkvi a dejiny teologického myslenia za dve tisícročia existencie kresťanskej cirkvi. V systematickej teológii interpretuje aktualizujúcim spôsobom kresťanské učenie a etiku. V religionistike a filozofii sa zaoberá mimokresťanskými náboženstvami a dejinami filozofického myslenia. V disciplínach praktickej teológie pripravuje študentov na praktickú činnonsť farára, katechétu a pre prácu v diakonii. Študijný program magisterského štúdia má 300 kreditov, z čoho je 240 spoločných pre všetkých študentov a 60 ďalších kreditov možno získať z povinne voliteľných a voliteľných predmetov (prípadne získať ich na inej fakulte – čo podrobne upravuje študijný a skúškový poriadok).Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou cudzincov – samoplatcov a štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho pohovoru.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na všetky študijné programy EBF UK v Bratislave v bakalárskom a spojenom magisterskom štúdiu budú prihlásení uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok, ak počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu.
 Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie stredoškolského vzdelania ukončeného vykonaním maturitnej skúšky.
2
 V prípade, že počet prihlásených na niektorý študijný program presiahne kapacitné možnosti fakulty, výber uchádzačov na štúdium sa uskutoční na základe výsledkov vykonanej prijímacej skúšky.
 Na štúdium na EBF UK v Bratislave nemôže byť prijatý uchádzač, ktorý bol počas predchádzajúceho štúdia na EBF UK v Bratislave vylúčený zo štúdia z disciplinárnych dôvodov.1
 Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou cudzincov – samoplatcov a štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho pohovoru.
 V prípade, že sa na niektorý študijný program prihlási menej ako 5 záujemcov, dekan fakulty môže rozhodnúť o neotvorení študijného programu pre daný akademický rok. Dekan túto skutočnosť oznámi uchádzačom a vyzve ich k zmene študijného programu.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
 • Študenti so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na funkčnom obmedzení z dôvodu zdravotného postihnutia. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať tieto skutočnosti s fakultným koordinátorom pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Mgr. Milan Jurík, PhD.

tel.: 02/206 671 82, e-mail: jurik@fevth.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť iba uchádzači, ktorí majú k riadnemu termínu konania prijímacej skúšky úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Požadovaným dokladom o nadobudnutí vzdelania je notársky overená kópia maturitného vysvedčenia. Zahraniční uchádzači (okrem absolventov stredných škôl v Českej republike) sú povinní predložiť nostrifikovanú kópiu maturitného vysvedčenia. Akceptujeme iba notársky overené kópie dokladov.
 Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na EBF UK v Bratislave.
 Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na EBF UK v Bratislave. Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač podáva elektronicky cez akademický informačný systém AIS2. Prihlášku ako aj podrobný popis na jej vyplnenie nájdete na webovej stránke fakulty (www.fevth.uniba.sk). Po nahratí elektronickej prihlášky do systému AIS2 ju uchádzač vytlačí, podpíše a s požadovanými prílohami (životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie), doručí na adresu študijného oddelenia EBF UK v Bratislave.
 Poplatok za prijímacie konanie, uchádzač uhradí poštovou poukážkou typu U alebo formou bankového prevodu na základe platobného príkazu, ktorý je súčasťou elektronickej prihlášky a uchádzač si ho vygeneruje v AIS2. Bez potvrdenia o úhrade poplatku za prijímacie konanie nebude prihláška zaevidovaná.
 Študenti so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na funkčnom obmedzení z dôvodu zdravotného postihnutia. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať tieto skutočnosti s fakultným koordinátorom pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami.


Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Mgr. Milan Jurík, PhD.
tel.: 02/206 671 82, e-mail: jurik@fevth.uniba.skForma prijímacej skúšky

písomnáTesty

písomný test z evanjelického náboženstva

jazykový test (angličtina/nemčina)

hudobno-sluchové predpoklady • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2019 - 29.03.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  17.06.2019 - 17.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.06.2019 - 26.07.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  28.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • kópia o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 660 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 55 €
elektronická prihláška: 55 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK2281800000007000084613
Variabilný symbol: 005
Ďalšie údaje: (Pri platbe je potrebné uviesť účel platby –
„prijímačky“ a meno uchádzača)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Vlastislav Svoboda – svoboda@fevth.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 06.09.2018 08:07

Upozorniť na neaktuálne údaje