Evanjelická teológia

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu evanjelická teológia je v závislosti od snahy, vnútornej motivácie, komunikačných schopností, empatie a ďalších predpokladov schopný vykonávať duchovnú službu v protestantských cirkvách na všetkých stupňoch cirkevnej organizácie (kaplán, neskôr farár, senior, biskup), ako aj na miestach špecializovanej duchovnej služby, ktoré zriaďujú cirkvi pôsobiace v SR v školách (duchovní správcovia – spirituáli), v nemocniciach (nemocničný kaplán), vo väzniciach, v Ozbrojených silách SR, v Policajnom zbore SR ...Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske a spojené magisterské štúdium je úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Požadovaným dokladom o nadobudnutí vzdelania je notársky overená kópia maturitného vysvedčenia. Zahraniční uchádzači (okrem absolventov stredných škôl v Českej republike) sú povinní predložiť rozhodnutie o uznaní vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike. Viac informácií na: https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-ovzdelani-a-stupna-vzdelania/ Akceptujeme iba notársky overené kópie dokladov. • Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na EBF UK v Bratislave. Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač podáva elektronicky prostredníctvom portálu ePrihlas. Prihlášku ako aj podrobný popis na jej vyplnenie nájdete na webovej stránke fakulty (www.fevth.uniba.sk). Po nahratí elektronickej prihlášky do systému ju uchádzač vytlačí, podpíše a s požadovanými prílohami (doklad o ukončenom vzdelaní, doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie), doručí na adresu študijného oddelenia EBF UK v Bratislave.Doplňujúce informácie

Evanjelická teológia je študijný odbor (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. ods. 1 Zákona č. 131/2002), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť vykonávať duchovenskú službu a/alebo sa pripraviť na pokračovanie v nadväzujúcom vysokoškolskom (doktorandskom) štúdiu. Študijný odbor Evanjelická teológia sa v oblasti biblických vied zaoberá skúmaním biblických textov Starej a Novej zmluvy, ich historickým pochopením ako aj hermeneutickou teóriou a praxou ich aplikácie pre dnešok. Skúma dejiny cirkvi a dejiny teologického myslenia za dve tisícročia existencie kresťanskej cirkvi. V systematickej teológii interpretuje aktualizujúcim spôsobom kresťanské učenie a etiku. V religionistike a filozofii sa zaoberá mimokresťanskými náboženstvami a dejinami filozofického myslenia. V disciplínach praktickej teológie pripravuje študentov na praktickú činnonsť farára, katechétu a pre prácu v diakonii. Študijný program magisterského štúdia má 300 kreditov, z čoho je 240 spoločných pre všetkých študentov a 60 ďalších kreditov možno získať z povinne voliteľných a voliteľných predmetov (prípadne získať ich na inej fakulte – čo podrobne upravuje študijný a skúškový poriadok).Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou cudzincov – samoplatcov a štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho pohovoru.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

V prípade, že počet prihlásených na niektorý študijný program presiahne kapacitné možnosti fakulty, výber uchádzačov sa uskutoční na základe výsledkov prijímacej skúšky.
• Prijímacia skúška na všetky otvárané študijné programy na fakulte má jednotnú podobu, zameranú na overenie študijných predpokladov uchádzača pre vysokoškolské štúdium. V niektorých študijných programoch je doplnená skúškou zo špecifických predpokladov pre štúdium daného študijného programu.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
 • Študenti so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na funkčnom obmedzení z dôvodu zdravotného postihnutia. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať tieto skutočnosti s fakultným koordinátorom pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Mgr. Milan Jurík, PhD.

e-mail: jurik@fevth.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie na EBF UK v Bratislave začína podaním elektronickej prihlášky na vysokoškolské štúdium. Bližšie informácie o podávaní elektronickej prihlášky budú zverejnené na webovej stránke fakulty začiatkom nového kalendárneho roku.
Vyplnenú elektronickú prihlášku je nutné potvrdiť, vytlačiť a následne podpísanú odoslať spolu s požadovanými prílohami na študijné oddelenie fakulty.
Poplatok za prijímacie konanie uhrádzajú uchádzači poukážkou typu U na adresu fakulty alebo formou bankového prevodu. Potvrdením o úhrade je kópia ústrižku o zaplatení poplatku, alebo potvrdenie banky o realizácii prevodu (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe). Potvrdenie o úhrade poplatku je povinnou prílohou prihlášky. Bez potvrdenia o úhrade poplatku za prijímacie konanie nebude prihláška uchádzača zaevidovaná. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach sa poplatok nevracia.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška má písomnú podobu. Koná sa v slovenskom jazyku alebo v jazyku, ktorý chce uchádzač študovať v rámci zvoleného študijného programu.
• Uchádzači o štúdium v študijnom programe učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy vykonajú časť prijímacej skúšky na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave.
Vyhodnotenie prijímacieho konania
• Výsledky prijímacieho konania alebo prijímacej skúšky (anonymizované písomné testy) vyhodnocujú dekanom EBF UK v Bratislave poverení pracovníci katedier v súlade s prijatým systémom bodovania v pravidlách prijímacieho konania.
• Transparentnosť a objektívnosť hodnotenia prijímacej konania zabezpečuje najmenej 3-členná komisia.
• O prijatí uchádzačov, ktorí prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana podľa výsledkov prijímacej skúšky.
• Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na internetovej stránke fakulty do 24 hodín po ukončení prijímacieho konania, t.j. po zasadnutí prijímacej komisie dekana vo forme zoznamu prijatých uchádzačov. Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o prijatí doručené uchádzačovi poštou do 30 dní od ukončenia prijímacieho konania.
• Uchádzač má právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania, a to najneskôr do 10 dní od doručenia rozhodnutia dekana.Testy

písomný test z evanjelického náboženstva

jazykový test (angličtina/nemčina)

hudobno-sluchové predpoklady • Podanie prihlášky na štúdium

  20.12.2021 - 31.03.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  13.06.2022 - 13.06.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.03.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.06.2022 - 29.07.2022

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  22.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • kópia o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 660 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK2281800000007000084613
Variabilný symbol: 005
Ďalšie údaje: (Pri platbe je potrebné uviesť účel platby – „prijímačky“ a meno uchádzača)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Vlastislav Svoboda – svoboda@fevth.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 07.04.2022 09:57

Upozorniť na neaktuálne údaje