Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc

Uplatnenie absolventov

Absolvovaný študijného programu evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc sa môže uplatniť ako:

- pracovník zborovej diakonie Evanjelickej cirkvi a. v., s úlohami ambulantnej, opatrovateľskej služby, či terénnej služby,

- misijný a pastorálny pracovník v prostredí protestantských cirkvi,

- animátor voľného času,

- duchovne vnútorne motivovaný opatrovateľ/opatrovateľka v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby, najmä v sieti zariadení Evanjelickej diakonie ako terénny pracovník a rodinný poradca pre sociálnu problematiku, prácu s mládežou, starými a bezvládnymi a ostatnými ľuďmi odkázanými na pomoc.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske a spojené magisterské štúdium je úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Požadovaným dokladom o nadobudnutí vzdelania je notársky overená kópia maturitného vysvedčenia. Zahraniční uchádzači (okrem absolventov stredných škôl v Českej republike) sú povinní predložiť rozhodnutie o uznaní vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike. Viac informácií na: https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-ovzdelani-a-stupna-vzdelania/ Akceptujeme iba notársky overené kópie dokladov. • Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na EBF UK v Bratislave. Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač podáva elektronicky prostredníctvom portálu ePrihlas. Prihlášku ako aj podrobný popis na jej vyplnenie nájdete na webovej stránke fakulty (www.fevth.uniba.sk). Po nahratí elektronickej prihlášky do systému ju uchádzač vytlačí, podpíše a s požadovanými prílohami (doklad o ukončenom vzdelaní, doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie), doručí na adresu študijného oddelenia EBF UK v Bratislave.Doplňujúce informácie

Štúdium evanjelickej teológie so zameraním na sociálnu pomoc na EBF UK ako bakalárskeho študijného programu v rámci odboru „evanjelickej teológie“ je novou možnosťou pre získanie teologicky zdôvodneného a sociálne angažovaného vzdelania na EBF UK. Tento všeobecný cieľ sa dosahuje získaním vedomostí v tomto študijnom programe, ktorý poskytuje program zostavený z vybratých disciplín odboru „evanjelickej teológie“ a disciplín pedagogických, špeciálne pedagogických a sociálnej služby.“ Týmto spôsobom sa základná teologická odbornosť, ktorú poskytuje EBF UK v svojom odbore „evanjelická teológia“ aplikuje v sociálno diakonickej oblasti. Zároveň dochádza k odbornej komunikácii evanjelickej teológie s odbormi, ktoré sa venujú pochopeniu a zvládnutiu sociálnych kríz, do ktorých sa občania dostávajú z rôznych individuálne i spoločensky podmienených dôvodov. Tieto ciele sa dosahujú štúdiom vybraných kurzov z odboru evanjelickej teológie tak, aby sa v odporúčanom zaradení týchto kurzov v rámci kreditného štúdia dali navštevovať tieto disciplíny spolu s poslucháčmi iných študijných programov EBF UK. Pokiaľ ide o disciplíny, ktoré sa týkajú oblasti všeobecnej a špeciálnej pedagogiky a sociálnych služieb a poradenstva, tieto kurzy prednáškového a seminárneho charakteru absolvujú študenti na EBF UK pod vedením pedagógov fakúlt Univerzity Komenského, ktorí majú pre tieto oblasti odbornosť.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou cudzincov – samoplatcov a štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho pohovoru.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

V prípade, že počet prihlásených na niektorý študijný program presiahne kapacitné možnosti fakulty, výber uchádzačov sa uskutoční na základe výsledkov prijímacej skúšky.
• Prijímacia skúška na všetky otvárané študijné programy na fakulte má jednotnú podobu, zameranú na overenie študijných predpokladov uchádzača pre vysokoškolské štúdium. V niektorých študijných programoch je doplnená skúškou zo špecifických predpokladov pre štúdium daného študijného programu.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
 • Študenti so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na funkčnom obmedzení z dôvodu zdravotného postihnutia. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať tieto skutočnosti s fakultným koordinátorom pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Mgr. Milan Jurík, PhD.

e-mail: jurik@fevth.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie na EBF UK v Bratislave začína podaním elektronickej prihlášky na vysokoškolské štúdium. Bližšie informácie o podávaní elektronickej prihlášky budú zverejnené na webovej stránke fakulty začiatkom nového kalendárneho roku.
Vyplnenú elektronickú prihlášku je nutné potvrdiť, vytlačiť a následne podpísanú odoslať spolu s požadovanými prílohami na študijné oddelenie fakulty.
Poplatok za prijímacie konanie uhrádzajú uchádzači poukážkou typu U na adresu fakulty alebo formou bankového prevodu. Potvrdením o úhrade je kópia ústrižku o zaplatení poplatku, alebo potvrdenie banky o realizácii prevodu (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe). Potvrdenie o úhrade poplatku je povinnou prílohou prihlášky. Bez potvrdenia o úhrade poplatku za prijímacie konanie nebude prihláška uchádzača zaevidovaná. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach sa poplatok nevracia.Forma prijímacej skúšky

Podmienky prijatia sú: ➢ úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. V prípade, že počet prihlásených na študijný program presiahne kapacitné možnosti fakulty, výber uchádzačov na štúdium sa uskutoční na základe výsledkov prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z: ➢ písomného testu z evanjelického náboženstva, ➢ jazykového testu (angličtina/nemčina). • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 31.03.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  17.06.2023 - 17.06.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.03.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2023 - 22.07.2023

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  25.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • kópia o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 450 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1080 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK2281800000007000084613
Variabilný symbol: 005
Ďalšie údaje: (Pri platbe je potrebné uviesť účel platby – „prijímačky“ a meno uchádzača)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Vlastislav Svoboda – svoboda@fevth.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 01.02.2023 15:03

Upozorniť na neaktuálne údaje