Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu bude môcť prevziať zodpovednosť za vedenie diakonického strediska zborovej diakonie s viacerými úlohami ambulantnej, opatrovateľskej služby, či terénnej služby. V rámci stacionárnych služieb bude pripravený na odborný výkon a po niekoľkých rokoch praxe aj na vedenie zariadení v starostlivosti o deti, o starších spoluobčanov, ľudí s postihnutiami, ktoré boli zriadené cirkvami, alebo inými zriaďovateľmi v rámci siete štátnych a neštátnych sociálnych zariadení.

Absolvent študijného programu evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc získa praktické schopnosti: 

• prevziať zodpovednosť za vedenie zborovej diakonie s viacerými úlohami ambulantnej, opatrovateľskej služby, či terénnej služby.

• v rámci stacionárnych služieb bude pripravený na odborný výkon a po niekoľkých rokoch praxe aj na vedenie zariadení v starostlivosti o deti, o starších spoluobčanov, ľudí s postihnutiami, ktoré boli zriadené cirkvami, alebo inými zriaďovateľmi v rámci siete štátnych a neštátnych sociálnych zariadení.

• viesť pastorálne poradenstvo v prostredí protestantských cirkví

• vykonávať misijnú a misijno-sociálnu prácu

• pôsobiť ako animátor voľného času

• v rámci práce s klientom pracovať ako terénny pracovník a rodinný poradca pre sociálnu problematiku, prácu s mládežou, starými a bezvládnymi a ostatnými ľuďmi odkázanými na pomoc .Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na všetky študijné programy EBF UK v Bratislave (s výnimkou učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy) v bakalárskom a spojenom magisterskom štúdiu budú prihlásení uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok, ak počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu.
• Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie stredoškolského vzdelania ukončeného vykonaním maturitnej skúšky.
• V prípade, že počet prihlásených na niektorý študijný program presiahne kapacitné možnosti fakulty, výber uchádzačov na štúdium sa uskutoční na základe výsledkov vykonanej prijímacej skúšky.
2
• Na štúdium na EBF UK v Bratislave nemôže byť prijatý uchádzač, ktorý bol počas predchádzajúceho štúdia na EBF UK v Bratislave vylúčený zo štúdia z disciplinárnych dôvodov.1
• Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou cudzincov – samoplatcov a štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho pohovoru.
• V prípade, že sa na niektorý študijný program prihlási menej ako 5 záujemcov, dekan fakulty môže rozhodnúť o neotvorení študijného programu pre daný akademický rok. Dekan túto skutočnosť oznámi uchádzačom a vyzve ich k zmene študijného programu.Doplňujúce informácie

Štúdium evanjelickej teológie so zameraním na sociálnu pomoc na EBF UK ako bakalárskeho študijného programu v rámci odboru „evanjelickej teológie“ je novou možnosťou pre získanie teologicky zdôvodneného a sociálne angažovaného vzdelania na EBF UK. Tento všeobecný cieľ sa dosahuje získaním vedomostí v tomto študijnom programe, ktorý poskytuje program zostavený z vybratých disciplín odboru „evanjelickej teológie“ a disciplín pedagogických, špeciálne pedagogických a sociálnej služby.“ Týmto spôsobom sa základná teologická odbornosť, ktorú poskytuje EBF UK v svojom odbore „evanjelická teológia“ aplikuje v sociálno diakonickej oblasti. Zároveň dochádza k odbornej komunikácii evanjelickej teológie s odbormi, ktoré sa venujú pochopeniu a zvládnutiu sociálnych kríz, do ktorých sa občania dostávajú z rôznych individuálne i spoločensky podmienených dôvodov. Tieto ciele sa dosahujú štúdiom vybraných kurzov z odboru evanjelickej teológie tak, aby sa v odporúčanom zaradení týchto kurzov v rámci kreditného štúdia dali navštevovať tieto disciplíny spolu s poslucháčmi iných študijných programov EBF UK. Pokiaľ ide o disciplíny, ktoré sa týkajú oblasti všeobecnej a špeciálnej pedagogiky a sociálnych služieb a poradenstva, tieto kurzy prednáškového a seminárneho charakteru absolvujú študenti na EBF UK pod vedením pedagógov fakúlt Univerzity Komenského, ktorí majú pre tieto oblasti odbornosť.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou cudzincov – samoplatcov a štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho pohovoru.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

V prípade, že počet prihlásených na niektorý študijný program presiahne kapacitné možnosti fakulty, výber uchádzačov sa uskutoční na základe výsledkov prijímacej skúšky.
• Prijímacia skúška na všetky otvárané študijné programy na fakulte má jednotnú podobu, zameranú na overenie študijných predpokladov uchádzača pre vysokoškolské štúdium. V niektorých študijných programoch je doplnená skúškou zo špecifických predpokladov pre štúdium daného študijného programu.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
 • Študenti so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na funkčnom obmedzení z dôvodu zdravotného postihnutia. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať tieto skutočnosti s fakultným koordinátorom pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Mgr. Milan Jurík, PhD.

e-mail: jurik@fevth.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie na EBF UK v Bratislave začína podaním elektronickej prihlášky na vysokoškolské štúdium. Bližšie informácie o podávaní elektronickej prihlášky budú zverejnené na webovej stránke fakulty začiatkom nového kalendárneho roku.
Vyplnenú elektronickú prihlášku je nutné potvrdiť, vytlačiť a následne podpísanú odoslať spolu s požadovanými prílohami na študijné oddelenie fakulty.
Poplatok za prijímacie konanie uhrádzajú uchádzači poukážkou typu U na adresu fakulty alebo formou bankového prevodu. Potvrdením o úhrade je kópia ústrižku o zaplatení poplatku, alebo potvrdenie banky o realizácii prevodu (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe). Potvrdenie o úhrade poplatku je povinnou prílohou prihlášky. Bez potvrdenia o úhrade poplatku za prijímacie konanie nebude prihláška uchádzača zaevidovaná. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach sa poplatok nevracia.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška má písomnú podobu. Koná sa v slovenskom jazyku alebo v jazyku, ktorý chce uchádzač študovať v rámci zvoleného študijného programu.
• Uchádzači o štúdium v študijnom programe učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy vykonajú časť prijímacej skúšky na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave.
Vyhodnotenie prijímacieho konania
• Výsledky prijímacieho konania alebo prijímacej skúšky (anonymizované písomné testy) vyhodnocujú dekanom EBF UK v Bratislave poverení pracovníci katedier v súlade s prijatým systémom bodovania v pravidlách prijímacieho konania.
• Transparentnosť a objektívnosť hodnotenia prijímacej konania zabezpečuje najmenej 3-členná komisia.
• O prijatí uchádzačov, ktorí prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana podľa výsledkov prijímacej skúšky.
• Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na internetovej stránke fakulty do 24 hodín po ukončení prijímacieho konania, t.j. po zasadnutí prijímacej komisie dekana vo forme zoznamu prijatých uchádzačov. Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o prijatí doručené uchádzačovi poštou do 30 dní od ukončenia prijímacieho konania.
• Uchádzač má právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania, a to najneskôr do 10 dní od doručenia rozhodnutia dekana.Testy

písomný test z evanjelického náboženstva
jazykový test (angličtina/nemčina) • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2019 - 30.04.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  17.06.2020 - 17.06.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2020 - 31.07.2020

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  21.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • kópia o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 660 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK2281800000007000084613
Variabilný symbol: 005
Ďalšie údaje: (Pri platbe je potrebné uviesť účel platby – „prijímačky“ a meno uchádzača)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Vlastislav Svoboda – svoboda@fevth.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 30.03.2020 11:31

Upozorniť na neaktuálne údaje