Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa vďaka získaným poznatkom, schopnostiam a kompetenciám po ukončení štúdia môže uplatniť ako pracovník v oblasti riadenia služieb sociálnej pomoci na rôznych úrovniach v prostredí diakonie, charity, v zariadeniach štátu, súkromného i neziskového sektora, v orgánoch štátnej správy a samosprávy.

V oblasti cirkvi sa predpokladá jeho uplatnenie predovšetkým na poli diakonie a kresťanskej charity. Takto pripravený, vnútorne pre službu motivovaný absolvent by mal byť schopný diakonickú organizáciu riadiť, rozvíjať, hľadať a nachádzať nové možnosti služby v lokálnom kontexte. Po analýze sociálnej situácie mikroregióniu by mal byť schopný zorganizovať a vybudovať diakonický program, či organizáciu poskytujúcu sociálne služby. V oblasti terénnej sociálnej (príp. diakonickej) služby je pripravený viesť a koordinovať tím pracovníkov. Absolvent sa dokáže obdobne uplatniť i v kontexte ostatných poskytovateľov sociálnych služieb (súkromný, štátny).Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (štúdium II. stupňa) je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia (štúdium I. stupňa) v danom alebo príbuznom študijnom programe. Požadovaným dokladom o nadobudnutí vzdelania je : a) kópia diplomu vysokoškolského vzdelania I. stupňa – absolventi, ktorí ukončili bakalárske štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, b) notársky overená kópia diplomu vysokoškolského vzdelania I. stupňa – absolventi iných vysokých škôl v SR a Českej republike, c) rozhodnutie o uznaní vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike – absolventi, ktorí ukončili bakalárske štúdium v zahraničí. Viac informácií nájdete na: https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-amddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici/ • Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na EBF UK v Bratislave. Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač podáva elektronicky prostredníctvom portálu ePrihlas. Prihlášku ako aj podrobný popis na jej vyplnenie nájdete na webovej stránke fakulty (www.fevth.uniba.sk). Po nahratí elektronickej prihlášky do systému ju uchádzač vytlačí, podpíše a s požadovanými prílohami (doklad o ukončenom vzdelaní, doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie), doručí na adresu študijného oddelenia EBF UK v Bratislave.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou cudzincov – samoplatcov a štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho pohovoru.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

V prípade, že počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu, budú na magisterské študijné programy v odbore evanjelická teológia prijatí bez prijímacích skúšok všetci uchádzači, ktorí absolvovali bakalársky stupeň štúdia v danom alebo príbuznom študijnom odbore.

V prípade, že počet prihlásených na niektorý zo študijných programov presiahne kapacitné možnosti študijného programu a prihlásení uchádzači spĺňajú podmienky prijatia, bude jediným kritériom prijatia bez prijímacích skúšok hodnota váženého študijného priemeru (VŠP).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
 • Študenti so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na funkčnom obmedzení z dôvodu zdravotného postihnutia. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať tieto skutočnosti s fakultným koordinátorom pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Mgr. Milan Jurík, PhD.

e-mail: jurik@fevth.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie na EBF UK v Bratislave začína podaním elektronickej prihlášky na vysokoškolské štúdium. Bližšie informácie o podávaní elektronickej prihlášky budú zverejnené na webovej stránke fakulty začiatkom nového kalendárneho roku.
Vyplnenú elektronickú prihlášku je nutné potvrdiť, vytlačiť a následne podpísanú odoslať spolu s požadovanými prílohami na študijné oddelenie fakulty.
Poplatok za prijímacie konanie uhrádzajú uchádzači poukážkou typu U na adresu fakulty alebo formou bankového prevodu. Potvrdením o úhrade je kópia ústrižku o zaplatení poplatku, alebo potvrdenie banky o realizácii prevodu (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe). Potvrdenie o úhrade poplatku je povinnou prílohou prihlášky. Bez potvrdenia o úhrade poplatku za prijímacie konanie nebude prihláška uchádzača zaevidovaná. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach sa poplatok nevracia.Forma prijímacej skúšky

Podmienky prijatia sú: ➢ ukončené bakalárske štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe. ➢ V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých uchádzačov na daný študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa váženého študijného priemeru za celé bakalárske štúdium. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2020 - 31.03.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  18.06.2021 - 18.06.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  11.06.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2021 - 31.07.2021

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  23.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • bakalársky diplom (elektronická forma)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 660 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK2281800000007000084613
Variabilný symbol: 005
Ďalšie údaje: (Pri platbe je potrebné uviesť účel platby – „prijímačky“ a meno uchádzača)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Vlastislav Svoboda – svoboda@fevth.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 01.12.2020 13:32

Upozorniť na neaktuálne údaje