Európska verejná správa

Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterského študijného programu „európska verejná správa“ v študijnom odbore „verejná politika a verejná správa“ sú pripravení vykonávať odborné činnosti a riadiace funkcie na rôznych úrovniach verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj v rámci štruktúr inštitúcií Európskej únie a ich agentúr a taktiež v medzinárodných organizáciách.

Absolventi sú schopní analyzovať a kriticky zhodnotiť teoretické východiská a rôzne prístupy v rámci nosných oblastí verejnej správy, ktorými sú politické a sociálne vedy, právo a ekonómia, a na základe ich prepojenia využívať v praxi interdisciplinárny prístup riešenia problémov konkrétnych organizácií verejnej správy za účelom riadenia ich procesu.

Absolventi taktiež poznajú charakteristiky verejnej správy na Slovensku a v ostatných členských krajinách Európskej únie a vzájomnou komparáciou národných špecifík a charakteristík sú schopní navrhovať inovatívne myšlienky a postupy uplatniteľné v podmienkach národných verejných správ.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené pre študentov denného štúdia v Študentskom domove UPJŠ a o pridelení miest rozhoduje Študentská internátna rada UPJŠ.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky pre prijatie na štúdium študentov zo zahraničia sú rovnaké ako pre študentov zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu európska verejná správa:

 1. dosiahnuté vzdelanie bakalárskeho stupňa študijného programu v odbore verejná politika a verejná správa alebo v príbuznom odbore.
 2. Príbuznosť sa posudzuje podľa zhody s bakalárskym študijným programom európska verejná správa na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Požaduje sa, aby študijný program, ktorý uchádzač absolvoval, obsahoval minimálne v súhrne 60 % povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov študijného programu európska verejná správa na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach.


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.
Popradská 66, 040 11 Košice
telefón: +421 915 992 374
e-mail: gabriela.kravcakova@upjs.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (§ 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Uchádzači o magisterské štúdium budú na štúdium študijného programu európska verejná správa prijímaní bez vykonávania prijímacej skúšky.

Prihláška na štúdium musí obsahovať:

 1. riadne a úplne vyplnené tlačivo „Prihláška na štúdium na vysokej škole“.

 2. Výpis výsledkov štúdia študijného programu prvého stupňa.

 3. Úradne overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu alebo dokladu o udelení titulu bakalár („Bc.“) a výpis absolvovaných predmetov štúdia.

 4. Uchádzači, ktorí štátnu záverečnú skúšku 1. stupňa vysokoškolského štúdia vykonajú v ak. r. 2017/2018, sú povinní dodržať termín na podanie prihlášky na štúdium a úradne overené doklady o úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia 1. stupňa, a to diplom, alebo doklad o udelení titulu bakalár („Bc.“) a vysvedčenie o štátnej skúške zaslať najneskôr do 10. 07. 2018.

  Termín zverejnenia výsledkov : 12.07.2018 • Deň otvorených dverí

  22.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  01.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Údaje o platbe administratívneho poplatku na účet vedený v Štátnej pokladnici:

IBAN:  SK5881800000007000086002

SWIFT:

 • SPSRSKBA (pre platbu zo SR a krajín EÚ)
 • SUBASKBX  (pre platbu mimo krajín EÚ)

Variabilný symbol pre magisterské štúdium: 4972             
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomenej čiary (napr. 1234567890)

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Jana Ličková – jana.lickova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 28.03.2019 10:27

Upozorniť na neaktuálne údaje