Etnológia

Etnológia je veda, ktorá skúma život človeka v spoločnosti a vysvetľuje, ako sa vyvíja a funguje kultúra v zmysle spôsobu života, náboženských, ekonomických a politických javov a kultúrnych tradícií. K témam etnologického výskumu patria fenomény folklóru ako umeleckej tvorby, súvislosť medzi jazykom a kultúrou, etnická identita, či rodové otázky. Z historického hľadiska skúma prvky tradičnej materiálnej kultúry a ich súčasné funkcie v rámci kultúrneho dedičstva. Práca etnológa vychádza predovšetkým z terénneho výskumu, kde používa najmä metódy zúčastneného pozorovania a etnografického interview. Využitie etnologických poznatkov a metód je mnohostranné: keďže etnológia je empirická veda, prináša informácie, užitočné pre pochopenie správania sa človeka v konkrétnych kultúrno-historických podmienkach. Môžu ich zužitkovať spoločenské inštitúcie, ale aj jednotlivci, čo prispieva k zlepšeniu života človeka v spoločnosti.

Štúdium etnológie na bakalárskom stupni má za cieľ pripraviť absolventa, ktorý má znalosti kultúrnych javov na Slovensku, ako aj v iných krajinách, vie zvoliť a aplikovať konkrétne metódy základného výskumu tak, aby v oblasti historických vied prinášali nové poznatky. K profilovým predmetom štúdia patria kurzy venované dejinám a teoretickému vývoju etnológie a folkloristiky, spoločensko-kultúrnemu vývoju Slovenska, tradičnej kultúre, problematike príbuzenstva a rodiny, rituálom a obyčajom, urbánnej etnológii a metódam terénneho výskumu. Štúdium základných teoretických a empirických odborných diel rozvíja intelektuálne schopnosti poslucháčov a poslucháčok a kultivuje ich verbálny aj písomný prejav. Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia je možné pokračovať v jednoodborovom štvorsemestrovom magisterskom štúdiu etnológie a kultúrnej antropológie.

Štúdium etnológie na magisterskom stupni sa realizuje ako jednoodborové. Je ukončené štátnou záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce. Štúdium sa na magisterskom stupni prehlbuje o ďalšie teoretické rámce a poznávanie iných kultúr, ako aj analýzu súčasných kultúrnych procesov. K profilovým predmetom štúdia patria kurzy o metodológii etnografického výskumu, rodových štúdiách, migračných štúdiách, tradícii a kolektívnej pamäti, antropológii symbolov, komunitnom rozvoji a aplikovanej antropológii. Štúdium ďalej rozvíja kreatívne schopnosti poslucháčov a poslucháčok, prehlbuje ich kritické myslenie a pripravuje ich na pôsobenie vo verejnej sfére.Uplatnenie absolventov

Etnológovia, sociálni a kultúrni antropológovia majú zručnosti, ktoré sa oceňujú v mnohých profesiách. Schopnosť vedieť sa dobre opýtať a rozumieť ľuďom ocenia vo verejnom, ziskovom i neziskovom sektore. Zručnosti a kompetencie absolventov uspôsobujú vykonávať činnosti samostatného aj tímového pracovníka v inštitúciách, organizáciách a zariadeniach nasledovných typov:

 • Verejný sektor, orgány štátnej správy a samosprávy,
 • podnikateľský sektor, malé a stredné podniky, národné a nadnárodné korporácie,
 • občiansky sektor, mimovládne organizácie, sociálne podniky,
 • vzdelávacie inštitúcie,
 • výskumné inštitúcie zaoberajúce sa identifikáciou stavu spoločnosti,
 • osvetové, múzejné, galerijné inštitúcie a knižnice,
 • masmediálne inštitúcie, vydavateľstvá, redakcie,
 • politické inštitúcie, odborové zväzy, záujmové a umelecké združenia.

V takýchto inštitúciách sa absolventi spravidla podieľajú na niektorej z nasledujúcich činností:

 • Riadenie a rozvoj: ľudské zdroje, vzťahy s verejnosťou, organizačná kultúra, kultúrne zdroje, inštitucionálne plánovanie a vedenie, projektový dizajn a realizácia,
 • komunikácia a mediácia: komunikačné zručnosti, dokumentačná práca, vnútrofiremná komunikácia, komunikácia s verejnosťou, medzikultúrna komunikácia,
 • výskum a poradenstvo: organizačné, firemné, komunitné, užívateľské prostredie,
 • vzdelávanie: príprava a vedenie tréningov,
 • firemná filantropia a dobrovoľníctvo,
 • komunitný rozvoj a poradenstvo,
 • rozvoj miestnej a regionálnej kultúry,
 • ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva vrátane prostredia etnických minorít,
 • miestny, regionálny, národný a medzinárodný rozvoj.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Bližie informácie nájdete na stránke https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/Doplňujúce informácie

Od uchádzača o štúdium etnológie na katedre očakávame najmä záujem o spoločenské a kultúrne javy, schopnosť samostatného kritického myslenia,  ako aj znalosť cudzieho jazyka (angličtina). Profilovými predmetmi na strednej škole, ktoré sú dobrým základom pre štúdium etnológie, sú dejepis a náuka o spoločnosti. Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, resp. všetci prihlásení uchádzači.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/info-sp/
Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/9013 1111,  e-mail: milica.schraggeova@uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

PPre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia a žurnalistika sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.Forma prijímacej skúšky

Na študijný program etnológia budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz s. r. o. • Podanie prihlášky na štúdium

  15.12.2019 - 29.02.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.12.2018 - 23.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Špecifický symbol: vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky UK v Bratislave
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 16.01.2024 23:54

Upozorniť na neaktuálne údaje