Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol v rámci študijného odboru filozofia nájde uplatnenie vo viacerých smeroch. Absolvent dokáže na základe uplatniteľných znalostí, zručností a kompetentností zúročiť dané mohutnosti v riešení morálnych konfliktov, v oblastiach, ktoré sú eticky nejednoznačné a predikujú nutnosť odborného etického rozhodnutia. Vedomosti, zručnosti a kompetentnosti ho predurčujú k pôsobeniu na pozíciách mediátora, etického poradcu, v oblasti kreovania etických kódexov, v oblasti súkromného sektoru, vo verejnej správe, v oblasti tretieho sektoru, v oblasti výchovy, štátnej správy etc. Rovnako sú uplatniteľní na pozíciách, ako napríklad etické manažéri rôznych stupňov manažmentu, etickí pracovníci, ktorí dohliadajú na reálnu implementáciu etického kódexu v organizácii, ako špecializovaní pracovníci pre aplikovanú etiku, ako dohliadatelia na dodržiavanie ľudských práv v rôznych oblastiach hospodárstva, verejnej a štátnej správy etc. Absolventi ponúkajú svoje znalosti v intenciách vylepšenia morálnych a etických kompetencií v rozličných oblastiach sociálneho a pracovného života ako aj vo vzdelávacej oblasti (podnikateľská a obchodná oblasť, veda, školstvo, štátna a verejná správa, mediálna oblasť, občianska spoločnosť a iné).

Absolvent predmetného študijného programu dokáže obsadiť viaceré pozície v rámci národnej sústavy povolaní. Jedným z nich je Špecialista na spoločenskú zodpovednosť (2435005). Náplňou práce je dohliadať na etické riadenie podniku, starostlivosť o zamestnancov, kontrolovať dodržiavanie ochrany životného prostredia i spolupráca s miestnou komunitou. Na tejto pozícii dohliada na zodpovedné verejné obstarávanie a jeho súlad s ďalšími pravidlami i stakeholdermi. Ďalšou z uplatniteľných pozícii pre absolventa tohto študijného programu je Filozof (2633001) a to najmä v samostatnej vedecko-výskumnej práci na vysokoškolských pracoviskách, v súkromných firmách zaoberajúcich sa otázkami etického auditu, bilancovania a expertíznej činnosti i vo výskumných ústavoch s pedagogickou a environmentálnou profesijno-etickou orientáciou. Môže pôsobiť v inštitúciách so zameraním na problémy ľudských potrieb, urbanizácie, migrácie, utečencov a v oblasti pedagogickej činnosti na vysokých (príp. po splnení potrebných náležitostí aj na stredných) školách. V súkromných i verejných inštitúciách sa absolvent môže uplatniť aj na pozícii Špecialista na dodržiavanie súladu s predpismi (2619017), kde má na starosti kontrolu dodržiavania regulačných predpisov a nariadení zo strany týchto inštitúcií. V súčasnom prostredí neustálych dynamických zmien rôznych nariadení a predpisov je schopný zabezpečovať, aby organizácia bola schopná identifikovať a kontrolovať existujúce regulačné riziká, prípadne analyzovať dopady nesúladu legislatívy s internými predpismi. Absolvent tohto študijného programu sa môže uplatniť aj ako Konzultant/konzultantka v oblasti medzikultúrnej komunikácie (2432.4 ESCO), kde má na starosti sociálnu interakciu medzi stranami z rôznych kultúr, môže poskytovať organizáciám poradenstvo v oblasti medzinárodných interakcií s cieľom optimalizovať ich výkonnosť a uľahčovať spoluprácu a pozitívnu interakciu s organizáciami a jednotlivcami aj z iných kultúr. Napokon je uplatniteľnosť absolventa možná aj na pozícii Odborník/odborníčka na styk s verejnosťou (2432.9 ESCO), kde absolvent môže kvalitným spôsobom prezentovať spoločnosť alebo organizáciu verejnosti, zainteresovaným stranám, pričom využíva komunikačné a ďalšie kompetencie na podporu pochopenia činností a dobrého mena vlastnej organizácie i jej klientov. Ide teda o uplatnenie na nasledovných pozíciách: v rámci národnej sústavy povolaní na pozícii filozofa (2633001), špecialistu na spoločenskú zodpovednosť (2435005), Špecialistu na dodržiavanie súladu s predpismi (2619017). V rámci európskej klasifikácie zručností, kompetencií a povolaní ESCO sa konkrétne môže uplatniť na pozícii konzultanta v oblasti medzikultúrnej komunikácie (2432.4 ESCO) a napokon aj odborníka na styk s verejnosťou (2432.9 ESCO).

Kvalifikácia, ktorú získa absolvent študijného programu, mu umožní plnohodnotne participovať na výkone viacerých povolaní, najmä:
- špecialista na spoločenskú zodpovednosť (etické riadenie podniku, starostlivosť o zamestnancov, kontrola dodržiavania ochrany životného prostredia i spolupráca s miestnou komunitou),
- filozof (v etickom kontexte najmä v samostatnej vedecko-výskumnej práci na vysokoškolských pracoviskách, v súkromných firmách zaoberajúcich sa otázkami etického auditu, bilancovania a expertíznej činnosti i vo výskumných ústavoch s pedagogickou a environmentálnou profesijno-etickou orientáciou),
- odborník na styk s verejnosťou (prezentácia spoločnosti voči verejnosti a zainteresovaným stranám),
- špecialista na dodržiavanie súladu s predpismi (kontrola súladu predpisov a stavu procesov v organizáciách),
- konzultant medzikultúrnej komunikácie (sociálna interakcia medzi predstaviteľmi rôznych kultúr, poradenstvo v oblasti medzinárodných interakcií, s cieľom optimalizovanie interakcií organizácií z rôznych štátov sveta)

Absolvovanie študijného programu by malo zabezpečiť disponzibilitu vedomosťami, zručnosťami a kompetentnosťami, ktoré absolvent zúročí najmä v nasledovných súvislostiach:
- tvorba etických nástrojov, etických nariadení a dokumentov, etického programu vo firmách, koordinovanie etických komisií, realizácia etických auditov, obsluha etických horúcich liniek, tvorba etických kódexov rôznych typov (profesijné, odvetvové, podnikové),
- realizácia vzdelávacích podujatí o etike s rôznymi cieľovými skupinami (manažment, zamestnanci organizácie, študenti etc.),
- vedecká filozofická práca so zameraním na etiku (základné predpoklady pre elementárne vedecké výkony na úrovni článkov, štúdií, práca vo vedeckých teamoch vo výskumných a vedeckých inštitúciách),
- schopnosti riadiť styk s verejnosťou, manažovať tok informácií medzi verejnosťou a organizáciou, dispozícia pôsobiť ako tlačový hovorca,
- tvorba, kontrola a riadenie obchodného protokolu, príprava obchodných rokovaní aj na medzinárodnej úrovni s partnermi z iných kultúr.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie začína doručením riadne vyplnenej prihlášky s príslušnými prílohami na adresu školy.
- Uchádzači o štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe posúdenia dosiahnutých výsledkov zo strednej školy.
- Uchádzači o štúdium na druhom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe výsledkov prijímacieho konania.Doplňujúce informácie

bližšie info: https://www.ismpo.sk/prijimacie-konanie.htmlPodmienky pre zahraničných študentov

základné podmienky prijatia na štúdium študijného programu určené VŠPodmienky prijatia bez prijímacej skúšky

bližšie info: https://www.ismpo.sk/prijimacie-konanie.htmlKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Michaela KmecováVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie konanie je potrebné nalepiť na vyznačené miesto v prihláške.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí bude  uchádzačom o štúdium doručené poštou, na adresu ich trvalého bydliska.Forma prijímacej skúšky

prijímací pohovorTesty

bližšie info: https://www.ismpo.sk/prijimacie-konanie.html • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 30.06.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.07.2023 - 31.08.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.08.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.07.2023 - 31.08.2023

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  01.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • overená kópia rodného listu (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1300 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Ivana Mašlejová – sekretariatrektora@ismpo.sk
Posledná aktualizácia: 27.03.2023 10:20

Upozorniť na neaktuálne údaje