Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol

Uplatnenie absolventov

PR manažér

Špecialista na obchodný protokol

Etický audítor

Tvorca etických kódexov:

-  v súkromnom sektore

-  v medzinárodných inštitúciách Európskej únie

-  v ústredných orgánoch štátnej správy

-  v úradoch štátnej správy, verejnej správy a samosprávy

-  v mimovládnych organizáciáchVždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie začína doručením riadne vyplnenej prihlášky s príslušnými prílohami na adresu školy.
- Uchádzači o štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe posúdenia dosiahnutých výsledkov zo strednej školy.
- Uchádzači o štúdium na druhom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe výsledkov prijímacieho konania.Podmienky pre zahraničných študentov

základné podmienky prijatia na štúdium študijného programu určené VŠVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie konanie je potrebné nalepiť na vyznačené miesto v prihláške.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí bude  uchádzačom o štúdium doručené poštou, na adresu ich trvalého bydliska.Forma prijímacej skúšky

prijímací pohovor • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2022 - 30.06.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.07.2022 - 31.08.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.08.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.07.2022 - 31.08.2022

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  01.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • overená kópia rodného listu (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1300 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Ivana Mašlejová – sekretariatrektora@ismpo.sk
Posledná aktualizácia: 26.09.2022 11:00

Upozorniť na neaktuálne údaje