Environmentálny manažment

Absolvent 1. stupeňa študijného programu na základe dobrých poznatkov z prírodných, technických a spoločenských vied dokáže identifikovať základné problémy životného prostredia, navrhovať ich riešenie a posúdiť možnosti efektí­vneho a šetrného pôsobenia človeka na životné prostredie. Má prehľad o environmentálnej legislatí­ve Slovenskej republiky a Eښ. Dokáže poskytovať informácie a stimulovať k činnosti pre naplnenie cieľov environmentálnej politiky. Môže vykonávať odborné a nižšie riadiace činnosti na §rovni štátnej správy, miestnej samosprávy, v treťom sektore i v hospodárskej sfére.Uplatnenie absolventov

Absolventi 1. stupňa študijného programu Environmentálny manažment disponujú súborom vyvážených poznatkov z prírodných, technických a spoločenských vied, vrátane práva a ekonomiky životného prostredia, na základe ktorých dokážu identifikovať základné problémy životného prostredia a ich pôsobenie na  človeka a na ostatné zložky životného prostredia, dokážu posúdiť a navrhovať efektívne a šetrné riešenia menej zložitých environmentálnych problémov, dokážu poskytovať kvalifikované informácie účastníkom starostlivosti a ochrany životného prostredia a vedia usmerniť napĺňanie cieľov environmentálnej politiky.  Majú prehľad o environmentálnej legislatíve Slovenskej republiky. Môžu vykonávať odborné a riadiace činnosti na úrovni štátnej správy, miestnej samosprávy, v treťom sektore i v hospodárskej sfére na strednej a vyššej riadiacej úrovni. Uplatnenie absolventov v praxi zvyšujú znalosti a zručnosti v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálnych manažérskych a auditorských systémov, geografických informačných systémov, ako aj horizontálnej legislatívy životného prostredia vyplývajúcej zo záväzkov Slovenska v Európskej únii.

Fakulta má v tomto študijnom odbore akreditované aj študijné programy v 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Študenti budú prijímaní na štúdium na základe splnenia základných podmienok prijatia na štúdium v zmysle § 56, odst.1, Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a na základe vyhodnotenia stredoškolského štúdia. Hodnotí sa priemer koncoročných vysvedčení posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole a priemer z maturitnej skúšky z ústnej teoretickej a praktickej časti.

Termín podania prihlášky: do 31.marca 2020.Doplňujúce informácie

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

Deň otvorených dverí bude 6. decembra 2019.

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Podmienky pre zahraničných študentov

Fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre zahraničných študentov (mimo EÚ). Pre našich študentov a zahraničných študentov z krajín EÚ toto potvrdenie nie je potrebné.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Osobitné podmienky nie sú. Na štúdium sú prijímaní uchádzači s najlepším prospechom zo strednej školy.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Absolventi, ktorí ukončili stredoškolské štúdium v roku prijímacieho konania, predložia najneskôr do 15. 6. 2020:

- originál alebo overenú kópiu vysvedčení z posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole

- originál alebo overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

Administratívny poplatok 40 (elektronická prihláška 35 €) je spojený s organizačným zabezpečením prijímacieho konania. V prípade záujmu o viaceré študijné programy sa administratívny poplatok platí za každý študijný program. V tomto prípade je potrebné zaslať prihlášku na každý študijný program zvlášť. V prípade zaslania elektronickej prihlášky, je potrebné túto vytlačiť, podpísať a zaslať aj poštou.

Administratívny poplatok uhradia uchádzači o prijatie na bakalárske štúdium poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom  a potvrdenie o úhrade pošlú spolu s prihláškou na štúdium. V opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná. • Deň otvorených dverí

  06.12.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2019 - 15.05.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  15.06.2020 - 19.06.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.06.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.04.2020 - 15.08.2020

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  20.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, BIC kód: SPSRSKBAXXX
Účet: 7000271101/8180, IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol: 81300003 (pri elektronickej prihláške číslo vygenerované systémom)
Konštantný symbol: 0179

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jarmila Šarinová – sarinova@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 18.03.2020 19:27

Upozorniť na neaktuálne údaje