Environmentálny manažment

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventa v ekonomicko – prírodovedeckom študijnom programe Environmentálny manažment:

Po absolvovaní doktorandského štúdia, t. j. 3. stupňa štúdia, sa absolventi môžu uplatniť na univerzitách a ďalších vedecko-výskumných pracoviskách, a tiež na tých špičkových odborných pozíciách v manažmente organizácií v praxi, kde tento najvyšší stupeň štúdia spolu s osobnostnými predpokladmi je vyžadovaný.

Absolvent doktorandského štúdia získa spôsobilosť samostatne, tvorivo a komplexne riešiť problematiku, ktorá súvisí s teoretickými otázkami environmentálneho manažmentu v životnom prostredí, ako aj s  ochranou prírody a racionálnym využívaním prírodných zdrojov, ekologizáciou vybraných odvetví a vedecky rozvíjať odbor.

Hodnota vedeckých znalosti a návykov umožňuje ich aplikáciu v environmentálnej, urbanistickej, vodohospodárskej, poľnohospodárskej, lesníckej, rybárskej, veterinárskej, zdravotníckej praxi. Absolvent nachádza uplatnenie na všetkých univerzitách v rámci výskumu i vyučovacieho procesu environmentálnych disciplín. Môže vyučovať celý rad základných i aplikovaných predmetov.

Široký základ absolventa umožňuje uplatnenie ako špičkový odborník na pracoviskách výskumu v environmentálnych vedách. Je schopný navrhovať a formulovať vedecké projekty, organizovať ich riešenie, uvádzať do praxe aplikačné a inovačné prístupy riešenia. Je schopný navrhovať modelovanie environmentálnych väzieb a vzťahov s využitím moderných metód výpočtovej techniky a programovania. Na základe ďalších získaných vedomostí môže riešiť úlohy spojené s posudzovaním vplyvu antropogénnej činnosti na prírodné prostredie podľa najnovších metodík, zapájanie sa do monitoringu prírodného i antropogénne narušeného prostredia podľa požiadaviek praxe, skúmanie a vyhodnocovanie vplyvov rôznych technológií na životné prostredie, pripravovať a realizovať návrhy na príslušné opatrenia, vrátane revitalizačných, renaturalizačných a ďalších opatrení plánovania a využívania krajiny, štátnej ochrany prírody, špecializovanej štátnej správy, orgánoch samosprávy atď.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

C)  Podmienky prijatia na štúdium v 3. stupni štúdia (doktorandské štúdium)

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvované vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (magisterského alebo inžinierskeho)  a úspešné vykonanie prijímacieho pohovoru pred komisiou. V prípade, že uchádzač preukáže úspešné vykonanie testu SCIO (VŠP - Všeobecné študijné predpoklady, resp. OSP - Obecné studijní předpoklady), budú v komisii jeho výsledky brané do úvahy pri celkovom vyhodnocovaní uchádzača.

Všetky podmienky týkajúce sa prijatia na doktorandské štúdium sú zverejnené na stránke: https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/veda-a-vyskum/doktorandske/. Uvedené informácie na internetovej stránke odporúčame permanentne sledovať vzhľadom na operatívne upresnenia.

  • Uchádzači o doktorandské štúdium v dennej forme štúdia, ktorí štátnu záverečnú skúšku 2. stupňa vysokoškolského stupňa (magisterského alebo inžinierskeho) vykonajú v akademickom roku 2020/2021, sa prihlasujú na štúdium (rovnako ako ostatní uchádzači o štúdium) do 31. 05. 2021 a zašlú najneskôr do 01. 07. 2021 úradne overené doklady o úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia 2. stupňa (vysvedčenie o štátnej skúške a diplom).
  • V prípade, že uchádzač nedoručí všetky vyššie uvedené dokumenty súvisiace s pritajím na štúdium, bude vyradený z prijímacieho konania.  Doplňujúce informácie

Uchádzač môže na fakultu podať aj viac prihlášok. Prihláška na štúdium musí byť riadne a úplne vypísaná a doložená požadovanými prílohami. Administratívny poplatok za prijímacie konanie uchádzači uhradia bankovým prevodom, príp. poštovým peňažným poukazom, pričom doklad o úhrade poplatku musí byť doložený k prihláške. Prihláška musí byť uchádzačom vlastnoručne podpísaná.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov o doktorandské štúdium platia nasedujúce podmienky:

  1. Pre zahraničných uchádzačov o doktorandské štúdium platia všetky podmienky a informácie uvedené pod písmenom „C“.  
  2. K prihláške musia byť doložené doklady:

- úradne preložené a overené doklady o dosiahnutí 2. stupňa vysokoškolského vzdelania,
- rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaný zahraničnými školami (tzv. nostrifikácia),
- od držiteľov dokladov o vzdelaní, ktoré boli vydané v iných štátoch (mimo SR) sa tiež vyžaduje:

Apostille – pri dokladoch o vzdelaní, ktoré boli vydané v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (tzv. Haagskeho dohovoru),

Legalizácia/superlegalizácia - pri dokladoch o vzdelaní, ktoré boli vydané v štátoch, ktoré nie sú členským štátom Haagskeho dohovoru;

Samoplatcovia sú prijímaní na základe zmluvy – v súlade s platnými právnymi predpismi.

Všetky podrobné podmienky a informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na  PU v Prešove, Fakulte manažmentu, sú zverejnené na internetovej stránke www.unipo.sk/fm -  Veda a výskum - Doktorandské štúdium.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami, ktorou je:

PhDr. Tatiana Pethö , PhD.
(e-mail: tatiana.petho@unipo.sk)Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Spôsob realizácie prijímacieho konania na doktorandské štúdium (PhD.):

Uchádzači o doktorandské štúdium budú prijímaní po splnení podmienok uvedených v bode v predošlom texte, t.j. v časti „Podmienky prijatia - C) Podmienky prijatia na štúdium v 3. stupni štúdia (doktorandské štúdium)“, a to v prijímacom konaní na základe komisionálnej prijímacej skúšky na základe vyjadrenia skúšobnej komisie.  

Pre dva doktorandské študijné programy bude vytvorených6samostatných poradí pre prijatie najlepších uchádzačov:

- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Manažment,
- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Manažment,
- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program  Environmentálny manažment,
- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Environmentálny manažment,
- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v anglickom jazyku pre študijný program Management,
- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v anglickom jazyku pre študijný program Management,
- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v anglickom jazyku pre študijný program Ecological and Environmental Sciensce,
- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v anglickom jazyku pre študijný program Ecological and Environmental Sciensce

Všetky podrobné podmienky a informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na Fakultu manažmentu sú uverejnené na webovom sídle fakulty(https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu), v sekcii Veda a výskum/Doktorandské štúdium (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/veda-a-vyskum/doktorandske/).

Spôsob realizácie prijímacieho konania na doktorandské štúdium (PhD.) v anglickom jazyku je rovnaký ako pre ostatných uchádzačov o doktorandské štúdium.

Forma prijímacej skúšky

Ústna forma v časovom intervale 15.06.2021 - 03.07.2021

   • Podanie prihlášky na štúdium

    31.05.2021

  • Zaslanie vysvedčenia do

    01.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN – SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT - SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača (bez lomky)

(Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Adresa príjemcu platby:
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

*************************
Prihlášky zasielajte na adresu:

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Marcela STRÍŠOVÁ – marcela.strisova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 08.02.2021 11:35

Upozorniť na neaktuálne údaje