Environmentálny manažment

Jedným zo základných práv človeka je právo na život v kvalitnom životnom prostredí. Ochrana a tvorba životného prostredia v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja na globálnej, regionálnej a lokálnej úrovni, vyžaduje odborne pripravených riadiacich pracovníkov a výskumníkov. Študijný odbor „Environmentálny manažment“, ako systém riadenia spoločnosti, účelovo zameraný na oblasť životného prostredia, vychádza z potrieb prípravy odborníkov pre uplatnenie environmentálnych princípov a environmentálnej politiky na štátnej, samosprávnej a mimovládnej úrovni. Rešpektuje celostný (holistický) pohľad na spolužitie (koexistenciu) človeka a prírody (manažment zmeny) s dôrazom na riadenie, koordinovanie, mediáciu a posudzovanie vplyvov človeka na životné prostredie.

Uplatnenie absolventov
Environmentálny manažér (Philosophiae doctor - PhD.) – ovláda vedecké metódy výskumu a aplikácie holistického fungovania a prienikov prírodných a humánnych systémov. Podieľa sa na realizácii a koncepcii štátnej environmentálnej politiky a predkladá návrhy na implementáciu environmentálnych aspektov do rôznych oblastí života spoločnosti. Absolvent sa uplatní vo vedeckých a výskumných pracoviskách a ako výskumný pracovník a/alebo vedúci interdisciplinárnych výskumných tímov a projektov na vysokých školách, ktorý je schopný integrovaných prístupov k riešeniu problematiky environmentálnych stratégií a udržateľného rozvoja regiónov a krajiny. Absolvent sa uplatní ako vedúci manažér, poradca a konzultant v oblasti riadenia starostlivosti o životné prostredie v štátnej správe a samospráve na národnej a regionálnej úrovni, v súkromných firmách, v projektových organizáciách, výskumných a vývojových pracoviskách, agentúrach životného prostredia. Svoje odborné uplatnenie môže nájsť aj vo výskumných inštitúciách a v pedagogickom procese na univerzitách a stredných školách. Môže sa uplatniť aj v environmentálnych inštitúciách a vo verejnej správe zameranej na environmentálnu výchovu a vzdelávanie.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 1. Absolvovanie študijného programu druhého stupňa.
 2. Úplnosť prihlášky spolu s prílohami na doktorandské štúdium.
 3. Osobná účasť uchádzača na prijímacej skúške v danom termíne.
 4. Vykonanie prijímacej skúšky v zmysle nižšie uvedených podmienok.


Doplňujúce informácie

Povinnými prílohami k prihláške sú: životopis, overené  kópie diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške z inžinierskeho štúdia, doklad o úhrade poplatku.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky.

Školné a poplatky spojené so štúdiom  u študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv,  sa riadia ustanoveniami týchto zmlúv.

Študent, ktorému bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, sa na účely školného považuje za občana Slovenskej republiky.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce vysokoškolské štúdium v zahraničí, sú povinní predložiť „Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelanínajneskôr v deň termínu na podávanie prihlášky

O uznaní dokladov o vzdelaní rozhoduje:

 • vysoká škola v Slovenskej republike uskutočňujúca študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predloženom doklade o vzdelaní; ak sa obsah absolvovaného štúdia zhoduje iba čiastočne, môže vysoká škola žiadateľovi o uznanie predpísať vykonanie doplňujúcich skúšok, prípadne aj dopracovanie a obhajobu bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce; vysoká škola rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní podľa odseku 1 automaticky, ak je medzi príslušným štátom a Slovenskou republikou uzatvorená medzinárodná dohoda o vzájomnom uznávaní a rovnocennosti dokladov o vzdelaní a doklady podľa odseku 1 sú jej súčasťou,
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené v predloženom doklade.


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Študenti so špecifickými potrebami  sa môžu obrátiť na koordinátora, ktorý  napomáha pri kontakte so študijným oddelením fakulty.

Ing. Martin Prčík, PhD., Katedra udržateľného rozvoja, Mariánska 10, 949 01 Nitra,

e-mail: martin.prcik@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Forma prijímacej skúšky:

  1. prezentácia projektu k vybranej téme dizertačnej práce,
  2. odborný pohovor k predloženému projektu a k teoretickým základom zvoleného študijného programu,
  3. písomný test z Anglického jazyka.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2019 - 07.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Aktuálny počet podaných prihlášok:
0


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Na zrealizovanie platby poplatku za prijímacie konanie cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

 • IBAN: SK 408180000000 7000066247
 • konštantný symbol (KS): 0558
 • variabilný symbol (VS):  106900
 • špecifický symbol (ŠS): 106900721
 • správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 Na zrealizovanie platby z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

 • IBAN: SK 408180000000 7000066247
 • BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
 • Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS): 106900
 • špecifický symbol (ŠS):  106900721
 • správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Veronika Dalkovičová – veronika.dalkovicova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2019 03:00

Upozorniť na neaktuálne údaje